A la découverte des patois lorrains

15 octobre 2018

Mèto d'lè dousîme semaine d'octôbe

 

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo lîndi (h)eût' do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè nieuf et lè jonâye, i f'rè vingt'.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè dis luhesses et èn'das ånze (h)oûres, i f'rè do s'lo et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye.

 

Pou lo mwâdi nieuf do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co nieuf et lè jonâye, i f'rè vèn't-et-înk.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mècredi dêhh do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè tohos nieuf et lè jonâye, i f'rè vèn't-dous'.

Dons lè jonâye, i f'rè tohos do s'lo et lo vont soff'rè co è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et dons lè neûtèye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et éprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo jeûdi ånze do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè dêhh et lè jonâye, i f'rè vèn't-et-înk.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo tomps vè s'rèkiairi èn'das ånze (h)oûres do métîn et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et dons lè neûtèye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte et éprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo vånr'di dôze do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè trôze et lè jonâye, i f'rè vèn't-trâhh.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè dis luhesses et i f'rè do s'lo èn'das ånze (h)oûres do métîn et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et co éprès et dons lè neûtèye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et éprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo sèm'di trôze do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co trôze et lè jonâye, i f'rè vèn't-qwète.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè métinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi.

 

Pou lo démwånche qwètôhhe do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè ånze et lè jonâye, i f'rè vèn't-trâhh.

Dons lè jonâye, i f'rè tohos do s'lo et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè métinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et co éprès, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo lundi (h)ieuyt' do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè vingt'.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies et i f'rè do s'lo dès yonze (h)oûres do mètin et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è cinq kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mêdi niûf do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè vingt-et-yun'.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo et lo vat soff'rè ca è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mètyeurdi dèych do mwès d'octôbre :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè tojos (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè vingt-dous'.

Das lè jonêye, i f'rè tojos do s'lo et lo paneuyt, y èrè des èclaircies et èpras, i pûrè in pô et lo vat soff'rè ca è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre dès yonze (h)oûres do mètin et ca èpras et è quinze kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo jûdi yonze do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trâze et lè jonêye, i f'rè ca vingt-dous'.

Das lo mètin, i pûrè in pô, lo taps vè s'rètyairi das l'èprès-midi, i f'rè do s'lo d'vas cinq (h)oûres do sô, y èrè des èclaircies d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, y èrè quèques calendes et èpras, lo taps vè s'rètyairi et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo venr'di dôze do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè quinze et lè jonêye, i f'rè vingt-qwète.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies et i f'rè do s'lo dès yonze (h)oûres do mètin et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq kilomètes è l'(h)oûre, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante et èpras, tojos è vingt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo sèm'di trâze do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca quinze et lè jonêye, i f'rè ca vingt-qwète.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonêye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è vingt kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo dimanche qwètôje do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trâze et lè jonêye, i f'rè vingt-trôch.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies et i f'rè do s'lo das l'èprès-midi et lo vat soff'rè ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante lo paneuyt.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'lundè (h)uit' don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè six et la journaye, i fârè dix-neuf.

Das la journaye, i fârè don soleil et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè.

 

Pou l'môrdè neuf don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè cinq et la journaye, i fârè vingt-trois.

Das la matènaye, i n'y arè dès moûyes de brouillârd et i fârè don soleil das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la journaye et à dix kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'mikerdè dix don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè sept et la journaye, i fârè co vingt-trois.

Das la journaye, i fârè co don soleil et par noyt, i n'y arè dès aries et après, i pieurè ène miette et l'vat choffèl'rè co à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à dix kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'jieudè onze don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè douze et la journaye, i fârè toujoûs vingt-trois.

Das la matènaye, i pieurè co ène miette, le taps vâ s'èclaircir d'vês onze (h)eûres don matin, i fârè don soleil das l'après-maydè, i n'y arè dès aries d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, i n'y arè quiques horlayes et après, i n'y arè d'la brume et l'vat choffèl'rè co à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à vingt kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et par noyt, à quinze kilomètes à l'(h)eûre et après, à cinq kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'venr'dè douze don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè treize et la journaye, i fârè vingt-cinq.

Das la matènaye, l'taps vâ s'èclaircir et i fârè don soleil das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin et co après, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'sam'dè treize don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè douze et la journaye, i fârè vingt-sept.

Das la journaye, i fârè co don soleil et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'dieumache quatorze don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè onze et la journaye, i fârè vingt-six.

Das la journaye, i n'y arè dès aries et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don soir, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à dix kilomètes à l'(h)eûre et après, à vingt kilomètes à l'(h)eûre.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo lundi (h)ut' don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè vîngt-dous'.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mârdi nieuf don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè sept et lè jonâye, i f'rè vîngt-treûhh.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des moncés d'brôillârd et i f'rè don s'lo dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè enco è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mèkeurdi dihh don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè nieuf et lè jonâye, i f'rè enco vîngt-treûhh.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo et i n'y èrè dès èkiairèyes per nut et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et à cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo jeudi onze don mwès d'oct$obe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè dihh et lè jonâye, i f'rè vîngt-dous'.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, i pieurè în poû d'vos onze (h)oûres don mètîn, lo temps vâ s'rèkiairi dans l'èprès-non.ne, i f'rè don s'lo d'vos cînq (h)oûres don seûr, i n'y èrè dès èkiairèyes d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, i n'y èrè quèques holâyes et èprès, lo temps vâ s'rèkiairi et lo vent hhoffèyerè enco è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è quînze kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo venr'di dôze don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè dôze et lè jonâye, i f'rè vîngt-cînq.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des èkiairèyes et i f'rè don s'lo dos onze (h)oûres don mètîn et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo sèm'di trôze don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè onze et lè jonâye, i f'rè vîngt-hhihh.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo et lo vent hhoffèyerè enco è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è quînze kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è dihh kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo dieumanche qwètoûhhe don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè enco onze et lè jonâye, i f'rè vîngt-cînq.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des èkiairèyes et i f'rè don s'lo dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo lîndi (h)euyt' do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè (h)euyt' et lè jonâye, è f'rè dèyh-nîf.

Dos lè mètinâye, lo tops vè s'rètyaihhi et è f'rè do s'lo èn'dos onze (h)oûres do mètîn et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo môdyi nîf do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè sept et lè jonâye, è f'rè vîngt'.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi dèyhh do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè (h)euyt' et lè jonâye, è f'rè co vîngt'.

Dos lè jonâye, è f'rè tocoûs do s'lo et el y èrè dès lihesses dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo jîdi onze do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè nîf et lè jonâye, è f'rè dèyh-nîf.

Dos lè mètinâye, è pieûrè în peû et lo tops vè s'rètyaihhi dos lè mèy-jo et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo vôr'di dôze do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè onze et lè jonâye, è f'rè vîngt-dous'.

Dos lè mètinâye, el y èrè dès lihesses et è f'rè do s'lo èn'dos onze (h)oûres do mètîn et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo sèm'di trôze do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè dèyhh et lè jonâye, è f'rè vîngt-trôhh.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè co è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo dîmonche qwètôhhe do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè nîf et lè jonâye, è f'rè vîngt-dous'.

Dos lè jonâye, è f'rè tocoûs do s'lo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre.

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 22:29 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Lo keuy protège bîn

 

 

LE CUÎR protège bin (en patois de Dombras) :


1. Qu'est-ce qu'on peut fâre avo l'cuîr ?
2. Coummat qu'on peut cawpay le cuîr ?
3. Avo quoi qu'on peut cawre le cuîr ?
4. Pouquoi qu'lo pal'tôt d'cuîr protège le motocycliste ?

R'wâtans bîn : Le cuîr d'in sac d'icôle, d'in pal'tôt, d'in gant, etc... 1. Tîrans d'sseus don cuîr : i chèront-ti ? I s'allonge-ti coumme le caoutchouc ? On peut-ti l'cawpay ? 2. On peut-ti l'cawre ? 3. Ployans diffèrents bouts d'cuîr : le cuîr èpais ploye-ti bin ? et l'cuîr mince ? Voydans d'l'âwe d'sseus don cuîr cîray : qu'est-ce que je r'marquans ? 4. Qu'est-ce que d'vièt l'cuîr qu'è restay longtaps das l'âwe ? R'wâtans bîn in bout d'pé d'bieu(f).

Layjans : 1. Le cuîr est rèsistant, mâs i peut ête cawpay, piquay, cawseu. Peus qu'il est mince, peus qu'i ploye bin. 2. I n'lâsse mè passay l'âwe, seurtout quand il est cîray. C'est pouquoi qu'on s'a sêrt pou fâre dès chaussûres et co des (h)abèts. I sêrt co è fâre dès couriottes, dès harnais, dès valîses. 3. Faut co savoi qu'on prèpâre le cuîr avo dès pés d'bieu(f), de ch'vau, de pouché, etc...

Rèpondans : On peut-ti chèray âjimat l'cuîr ? Pouquoi qu'on fât dès pal'tôts d'cuîr ? Coummat qu'on peut r'marquay que l'cuîr ploye bin ? D'jayz cinq choûses en cuîr.

Complètans : Avo l'cuîr, on fât dès...            et co dès...

Appernans : Le cuîr est rèsistant, ploye bin, n'lâsse mè passay l'âwe. On l'prèpâre avo dès pés d'bêtes.

 

 

LO CÛHH protège bèn' (en patois de Saulny) :

 

1. Qu'ost-ce qu'on pieut fâre èvo lo cûhh ?
2. Comment qu'on pieut couper lo cûhh ?
3. Èvo qwè qu'on pieut coûse lo cûhh ?
4. Poqwè qu'lo pal'tôt d'cûhh protège lo motocycliste ?

R'wâtans bèn' : Lo cûhh d'în sec d'ècoûle, d'în pal'tôt, d'în gant, etc... 1. Tîrans sus don cûhh : i s'dècheure-ti ? I s'règranse-ti comme lo caoutchouc ? On pieut-ti l'couper ? 2. On pieut-ti lo coûse ? 3. Pioyans diffèrents bouts d'cûhh : lo cûhh 'pos ost-ti voûle ? et lo cûhh mince ? Vûdans d'l'ôwe sus don cûhh cîriè : qu'ost-ce que je r'merquans ? 4. Qu'ost-ce que d'vient lo cûhh qu'è resté longtemps dans l'ôwe ? R'wâtans bèn' în bout d'pé d'bieu(f).

L'hans : 1. Lo cûhh ost rèsistant, mâs i pieut ête coupé, piqué, cousu. Pus que'l ost mince, pus que'l ost voûle. 2. I n'laihhe mi pesser l'ôwe, surtout quand 'l ost cîriè. Ç'ast poqwè qu'on s'en serve po fâre des chaussûres et co des (h)èbits. I serve enco è fâre des coriottes, des hernais, des valîses. 3. Faut enco sower qu'on prèpâre lo cûhh èvo des pés d'bieu(f), de ch'vau, de p'hhé, etc...

Rèpondans : On pieut-ti dècheuriè âhièment lo cûhh ? Poqwè qu'on fât des pal'tôts d'cûhh ? Comment qu'on pieut r'merquer qu'lo cûhh ost voûle ? D'heûz cînq choûses de cûhh.

Complètans : Èvo lo cûhh, on fât des...            et enco des...

Eppeurnans : Lo cûhh ost rèsistant, voûle, n'laihhe mi pesser l'ôwe. On lo prèpâre èvo des pés d'bêtes.

 

 

LO TYEUY protège bin (en patois de Saxon-Sion) :

 

1. Qu'ôst-ce qu'on pût faire èvo lo tyeuy ?
2. Commat qu'on pût côper lo tyeuy ?
3. Èvo qwè qu'on pût coûse lo tyeuy ?
4. Potyè qu'lo pal'tôt d'tyeuy protège lo motocycliste ?

R'wêtas bin : Lo tyeuy d'in sac d'ècôle, d'in pal'tôt, d'in gant, etc... 1. Tîras sus do tyeuy : i se hhêne-ti ? I s'règranse-ti comme lo caoutchouc ? On pût-ti lo côper ? 2. On pût-ti lo coûse ? 3. Piayas diffèrents bouts d'tyeuy : lo tyeuy èpas ast-ti couriès ? et lo tyeuy mince ? Veûdas d'l'ôe sus do tyeuy cîri : qu'ôst-ce que je r'merquas ? 4. Qu'ôst-ce que d'vint lo tyeuy qu'è d'mwêré longtaps das l'ôve ? R'wêtas bin in bout d'pé d'bû(f).

Leuyjas : 1. Lo tyeuy ast rèsistant, mais i pût ête côpé, piqué, cousu. Pus que'l ast mince, pus que'l ast couriès. 2. I n'laiye mi pesser l'ôve, surtout quand 'l ast cîri. Ç'ast potyè qu'on s'a serve po faire des chaussûres et ca des (h)èbits. I serve ca è faire des coriattes, des hernais, des valîses. 3. Faut ca sawer qu'on prèpâre lo tyeuy èvo des pés d'bû(f), de ch'vau, de pouché, etc...

Rèpondas : On pût-ti hhêner aijimat tyo keuy ? Potyè qu'on fait des pal'tôts d'tyeuy ? Commat qu'on pût r'merquer qu'lo tyeuy ast couriès ? D'jèz cinq chôses de tyeuy.

Complètas : Èvo lo tyeuy, on fait des...            et ca des...

Epparnas : Lo tyeuy ast rèsistant, couriès, n'laiye mi pesser l'ôve. On lo prèpâre èvo des pés d'bêtes.

 

 

LO KEUY protège bé (en patois de Champdray) :
1. Qu'ost-ce qu'o pût fâre èvo lo keuy ?
2. 'Mot'st-ce qu'o pût keûpè lo keuy ?
3. Èvo què qu'o pût coûse lo keuy ?
4. Poquè qu'lo pal'tôt d'keuy protège lo motocycliste ?

Spios bé : Lo keuy d'în sac d'èkeûle, d'în pal'tôt, d'în gant, etc... 1. Tîrons sus do keuy : è s'kèze-tè ? I s'règranse-tè comme lo caoutchouc ? O pût-tè lo keûpè ? 2. O pût-tè lo coûse ? 3. Pioyons diffèrents bouts d'keuy : lo spos keuy ost-tè coriant ? et lo keuy mince ? Veûdons d'l'ôve sus do keuy cîri : qu'ost-ce que je r'merquons ? 4. Qu'ost-ce que d'vét lo keuy qu'è d'mourè longtaps dos l'ôve ? Spions bé în bout d'pé d'bû(f).

Léhons : 1. Lo keuy ost rèsistant, mâs è pût ête keûpè, piquè, cousu. Pus qu'el ost mince, pus qu'el ost coriant. 2. È n'laihhe mi pessè l'ôve, surtout quand el ost cîri. Ç'ost poquè qu'o s'è sreuve po fâre dès solès et co dès (h)èbits. È sreuve co è fâre dès coriottes, dès hernais, dès valîses. 3. Faut co sovoû qu'o prèpâre lo keuy èvo dès pés d'bû(f), de ch'vau, de pohhé, etc...

Rèpondons : O pût-ti kèzè âhimot lo keuy ? Poquè qu'o fât dès pal'tôts d'keuy ? 'Mot'st-ce qu'o pût r'merquè qu'lo keuy ost coriant ? D'hèz cînq cheûses de keuy.

Complètons : Èvo lo keuy, o fât dès...            et co dès...

Eppeurnons : Lo keuy ost rèsistant, coriant, n'laihhe mi pessè l'ôve. O lo prèpâre èvo dès pés d'bêtes.


 

 

LO KEÛ protège bîn (en patois de Ranrupt) :
1. Qu'ôst-ce qu'ån pût faire èvo lo keû ?
2. Commånt qu'ån pût côper lo keû ?
3. Èvo què qu'ån pût coûse lo keû ?
4. Poquè qu'lo pal'tôt d'keû protège lo motocycliste ?

R'wêtons bîn : Lo keû d'în sac d'ècôle, d'în pal'tôt, d'în gant, etc... 1. Tîrons sus do keû : i s'dèkèze-tè ? I s'règranse-ti comme lo caoutchouc ? Ån pût-ti lo côpè ? 2.   Ån pût-tè lo coûse ? 3. Piéyons diffèrents bouts d'keû : lo hhpas keû piéye-tè bîn ? et lo keû mince ? Veûdons d'l'âwe sus do keû cîri : qu'ôst-ce que je r'merquons ? 4. Qu'ôst-ce que d'vînt lo keû qu'è d'môré långtomps dons l'âwe ? R'wêtons bîn în bout d'pé d'bû(f).

Léhons : 1. Lo keû ast rèsistant, mais i pût ête côpè, piquè, cousu. Pus qu'il ast mince, pus qu'i piéye bîn. 2. I n'laihhe mi pessè l'âwe, surtout quand il ast cîri. Ç'ast poquè qu'ån lo b'soye pou faire dis châssûres et co dis (h)èbits. I sreuve co è faire dis coriattes, dis hernais, dis valîses. 3. Fât co savoû qu'ån prèpâre lo keû èvo dis pés d'bû(f), de ch'wâ, de pwô, etc...

Rèpondons : Ån pût-ti dèkèzè aihimont lo keû ? Poquè qu'ån fait dis pal'tôts d'keuy ? Commånt qu'ån pût r'merquè qu'lo keû piéye bîn ? D'hiz cînq chôses de keû.

Complètons : Èvo lo keû, ån fait dis...            et co dis...

Eppeurnons : Lo keû ast rèsistant, piéye bîn, n'laihhe mi pessè l'âwe. Ån lo prèpâre èvo dis pés d'bêtes.


 

Posté par patoisantlorrain à 21:26 - Commentaires [0] - Permalien [#]

07 octobre 2018

Mètèo d'lè premêre semaine d'octôbe

 

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo lîndi, lo peurmer do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè hhés et lè jonâye, i f'rè ånze.

Dons lè mètinâye, i piôrè ène câille, i n'y èrè quiques warbâyes dons l'èprès-midi et lo tomps vè s'rèkiairi sus lo sâ et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mwâdi dous' do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè dous' et lè jonâye, i f'rè dêhh.

Dons lè jonâye, i piôrè ène câille et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq dons l'èprès-midi, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte sus lo sâ, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mècredi trâhh do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè sept et lè jonâye, i f'rè co dêhh.

Dons lè jonâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo tomps vè s'rèkiairi d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye.

 

Pou lo jeûdi qwète do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè cînq et lè jonâye, i f'rè dêh-nieuf.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè dis luhesses et i f'rè do s'lo èn'das ånze (h)oûres do mètîn et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(hoûre dons lè nêyt.

 

Pou lo vånr'di cînq do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè (h)eût' et lè jonâye, i f'rè vèn't-trâhh.

Dons lè jonâye, i f'rè do s'lo et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo sèm'di hhés do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè ånze et lè jonâye, i f'rè vèn't-dous'.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et i n'y èrè dis luhesses d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo démwånche sept do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè dêhh et lè jonâye, i f'rè dêh-(h)eût'.

Dons lè jonâye, i n'y èrè co dis luhesses et lo tomps s'rè kiair dons lè nêyt et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè nêyt.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo lundi, lo promèy do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè sept et lè jonêye, i f'rè trâze.

Das lo mètin, i pûrè in pô, y èrè quèques calendes d'vas yonze (h)oûres do mètin et lo taps vè s'rètyairi d'vas cinq (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è quinze kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin et ca èpras et lo paneuyt, è dèych kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è cinq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mêdi dous' do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè qwète et lè jonêye, i f'rè yonze.

Das lè jonêye, i pûrè in pô et lo vat soff'rè è quinze kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è quinze kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mètyeurdi trôch do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè trâze.

Das lo mètin, i pûrè ca in pô, y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas yonze (h)oûres do mètin et ca èpras et lo taps vè s'rètyairi d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô.

 

Po lo jûdi qwète do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè chèys et lè jonêye, i f'rè dèyj-(h)euyt'.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies et i f'rè do s'lo das l'èprès-midi et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin et ca èpras et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo venr'di cinq do mwès d'octôbe :

Temùpèratûres : lo paneuyt, i f'rè sept et lè jonêye, i f'rè vingt-trôch.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et lo vat soff'rè è quinze kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo sèm'di chèys do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trâze et lè jonêye, i f'rè vingt-qwète.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo, y èrè des èclaircies d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, i pûrè in pô et èpras, i pûrè et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo dimanche sept do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè dôze et lè jonêye, i f'rè dèyj-niûf.

Das lè jonêye, lo taps vè s'rètyairi, y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas cinq (h)oûres do sô, lo taps vè d'nové s'rètyairi d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo taps s'rè tyai lo paneuyt et lo vat soff'rè ca è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre dès yonze (h)oûres do mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è quinze kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'lundè, le premî don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè sept et la journaye, i fârè quatorze.

Das la journaye, i n'y arè quiques horlayes et l'taps vâ s'èclaircir d'vês cinq (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè co à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à dix kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'môrdè daws don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè cinq et la journaye, i fârè treize.

Das la journaye, i pieurè ène miette et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)oûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'mikerdè trois don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè dix et la journaye, i fârè seize.

Das la matènaye, i n'y arè tout-plé d'nuâges, le taps vâ s'èclaircir das l'après-maydè et l'taps s'rè clay d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir.

 

Pou l'jieudè quate don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè trois et la journaye, i fârè dix-neuf.

Das la matènaye, i n'y arè d'la brume et i fârè don soleil d'ri onze (h)eûres don matin et co après et l'vat choffèl'rè co à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'venr'dè cinq don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè quate et la journaye, i fârè vingt-daws.

Das la journaye, i fârè co don soleil et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'sam'dè six don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè six et la journaye, i fârè vingt-quate.

Das la journaye, i fârè toujoûs don soleil, i n'y arè dès aries d'vês cinq (h)eûres don soir et i pieurè ène miette d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à soixante et après, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'dieumache sept don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè onze et la journaye, i fârè dix-neuf.

Das la matènaye, le taps vâ s'èclaircir, i pieurè ène miette d'vês onze (h)eûres don matin, i n'y arè tout-plé d'nuâges das l'après-maydè, le taps vâ s'èclaircir d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'taps s'rè clay par noyt et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo lundi, lo premîn don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè sept et lè jonâye, i f'rè quînze.

Dans lè mètinâye, i pieurè în poû, i n'y èrè quèques holâyes d'vos onze (h)oûres don mètîn et lo temps s'rè kiair d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mârdi dous' don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè treûhh et lè jonâye, i f'rè trôze.

Dans lè jonâye, i pieurè în poû et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mèkeurdi treûhh don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè dihh et lè jonâye, i f'rè quînze.

Dans lè jonâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, lo temps vâ s'rèkiairi d'vos cînq (h)oûres don seûr, lo temps s'rè kiair d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, i n'y èrè des èkiairèyes et èprès, lo temps s'rè d'nové kiair et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo jeudi qwète don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè treûhh et lè jonâye, i f'rè dih-nieuf.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè d'lè brume et i f'rè don s'lo dos onze (h)oûres don mètîn et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo venr'di cînq don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè cînq et lè jonâye, i f'rè vîngt-qwète.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye.

 

Po lo sèm'di hhihh don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè vîngt-cînq.

Dans lè jonâye, i f'rè tojos don s'lo, i n'y èrè des èkiairèyes d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, i pieurè în poû et èprès, i pieurè et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è dihh kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo dieumanche sept don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè dôze et lè jonâye, i f'rè vîngt'.

Dans lè mètinâye, lo temps vâ s'rèkiairi, i pieurè în poû d'vos onze (h)oûres don mètîn, i n'y èrè tot-piein d'nuêges dans l'èprès-non.ne, lo temps vâ s'rèkiairi d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo temps s'rè kiair per nut et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo lîndi, lo prémèy do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè cînq et lè jonâye, è f'rè dèyhh.

Dos lè mètinâye, è pieûrè în peû, el y èrè quèyques rohhies dos lè mèy-jo et lo tops vè s'rètyaihhi lo sô et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo môdyi dous' do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè trôhh et lè jonâye, è f'rè trôze.

Dos lè jonâye, è pieûrè în peû e lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è quînze kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi trôhh do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè sept et lè jonâye, è f'rè dôze.

Dos lè mètinâye, è pieûrè co în peû, el y èrè trop-bé dès n'wâyes èn'dos onze (h)oûres do mètîn et lo tops vè s'rètyaihhi dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo jîdi qwète do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè qwète et lè jonâye, è f'rè dèyh-(h)euyt'.

Dos lè mètinâye, el y èrè dès lihesses et è f'rè do s'lo èn'dos onze (hy)oûres do mètîn et lo vot soff'rè co è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye et dos lè nêyt, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo vôr'di cînq do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè hhoys et lè jonâye, è f'rè vîngt-dous'.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et dos lè nêyt, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo sèm'di hhoys do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè nîf et lè jonâye, è f'rè co vîngt-dous'.

Dos lè jonâye, è f'rè tocoûs do s'lo, el y èrè dès lihesses d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è pieûrè dos lè nêyt et lo vot soff'rè co è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre èn'dos onze (h)oûres do mètîn et dos lè nêyt, è quînze kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

Po lo dîmonche sept do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè dèyhh et lè jonâye, è f'rè dèyh-(h)euyt'.

Dos lè jonâye, lo tops vè s'rètyaihhi et dos lè nêyt, lo tops s'rè tyaihh et èprès, el y èrè dis hh'mwâyes et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 22:41 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Bonne ennâye

 

Bonne ennâye !

 

1. 'L ast sept (h)oûres è pwin.ne. I pâle râ d'luhesse dèlèvâye renteure è trèvês les dobes ridiaux, et d'jè, an grettent è l'(h)euhh. J'oûye dans lè chambe wèsîne les rires ètoffieus ica lè wès kiaire de mo nâpion qu'ettend împôtiemment et d'mande è rentrer.
        - Mâs, piat pêre, qu'i hoûye, ç'ast nâpion, ç'ast lo piat, l'èmi que vient po lè bonne ennâye.
        - Renteure, mo boin piat ! viens vite nos rembressieu !
        2. L'(h)euhh se d'vé, et mo guèhhon, les brès en l'âr, l'œil er'luhant, cot d'vas lo lit. So bonnat d'nut, que renframe sè tête blonde, laihhe soûrti des longes chirouilles que li cheuyent sus lo front. Sè grande chemînhhe que pend, qu'emberresse ses piats pieuds, raugmente s'n împôtience et lo fât trèb'cheu è chèque pès.
        3. Enfîn, 'l eu treuversé lè chambe et, tendant ses doux mains d'vas les mieunnes : Nâpion t'sohâte eune bonne ennâye,qu'i m'dit d'ène wès èbaubie.
        - Poûre petiat, qu'ast tot dèchaus ! - V'nans, mo piat, v'nans t'rèhhauffieu dans lè chaude covête ; v'nans t'cwècheu dans lo pieumon !
        4. J'l'ettîre è meu ; mâis, au mov'ment que j'fâs, mè fomme, que sômmeuille, s'rèvaille en sursaut.
        - Qui ast-ce que vâ tot-lè ? qu'elle hoûye, en charchant lè seunnate. Au voleur !
        - Mâs ç'ast nos, chère èmie.
        - Qui ast-ce, vos ?... Ah bon Dieu ! qu'veus m'èveûz fât doter ! J'râveûs qu'i n'y èveût lo fu, et ces wès-lè en mointieu d'lè breule... V'ateûz d'eune împrudence èva vas bauyâyes !
        - Nas bauyâyes ! mâs t'oûbliyes don(c), piate mêre, qu'ç'ast ènut lo lo premî d'l'an, lè jonâye des sohaits et ca des bâs ? - Nâpion ettend to rèvail et ca meu ausseu.
        5. Ç'pendant, j'er'cwèche mo piat (h)omme dans lo doux cwèche-pieuds, j'l'ècove dans lo pieumon et j'rèhhauffe dans mes mains ses pieuds guièceus.
        - Mâs, piate mêre, ç'ast ènut lè bonne ennâye, qu'i hoûye. De ses brès, i reppreuche nas doux têtes, rèvance lè sieunne, et d'ses potes frahhes, i rembresse è l'èvûle. Je sens sè min.natte grahh'latte que s'pramwin.ne dans mo cou ; ses piats deûys s'emmalent dans mè bâbe.
        Mè mostèche li pique lo nez, et i fât des cahh'lâyes en j'tant sè tête en errieu.

                            Gustave Droz,
                            Monsieu, Mèdème et ca Nâpion.


Mots difficiles : râ d'luhesse : rai de lumière ; (h)euhh : porte ; j'oûye : j'entends ; nâpion : bébé ; se d'vé : s'ouvre ; guèhhon : garçon ; er'luhant : reluisant, brillant ; d'vas : vers ; chirouilles : boucles de cheveux ; èbaubie : émue ; tot dèchaus : pieds-nus ; covête : couverture ; pieumon : édredon ; hoûye : s'écrie ; fât doter : fait peur ; en mointieu d'lè breule ; au milieu de l'incendie ; bauyâyes : cris ; ènut : aujourd'hui ; bâs : baisers ; cwèche-pieuds : couvre-pieds ; ècove : blottis ; potes frahhes : lèvres fraîches ; è l'èvûle : à l'aveugle, à l'aventure ; min.natte grahh'latte : menotte potelée ; cahh'lâyes : éclats de rire.  

 

Grammaire :

 

1° Morphologie

a)    Les noms féminins

Suffixe en –îre :             lè bot’nnîre (la boutonnière)

Suffixe en – âde            lè gueûlâde (la gueularde)

Suffixe en –rasse         lè chant’rasse (la chanteuse)

Suffixe en –èye            lè bolangerèye (la boulangerie)

Suffixe en –âye            lè covâye (la couvée)

Quelques déninences communes avec les noms masculins :

    Suffixe en –ou            lè chalou (la chaleur)

    Suffixe en –é            lè pé (la peau)

2° Conjugaison

a)    Le verbe régulier dansieu conjugué à tous les modes et à tous les temps

Indicatif

Temps simples

Présent            Imparfait distant        Imparfait prochain

je danse           j’danseûs                          inusité
te danses        t’danseûs        
i danse            i danseût        
elle danse       elle danseût        
an dansent     an dansînt        
j’dansans        j’dansîns        
v’danseûz       v’dansîns        
is dansent        is dansînt        
elles dansent   elles dansînt   

 

Passé simple                    Futur simple

inusité                                j’dans’râ
                                             t’dans’rés
                                             i dans’rè
                                             elle dans’rè
                                            an dans’ront
                                            j’dans’rans
                                            v’dans’reûz
                                            is dans’ront
                                            elles dans’ront

Temps composés

Passé composé                    Plus-que-parfait

j’â dansieu                            j’èveûs dansieu
t’és dansieu                          t’èveûs dansieu
‘l è dansieu                          ‘l èveût dansieu
‘l è dansieu                          ‘l èveût dansieu
an z-ont dansieu                 an z-èvînt dansieu
j’èvans dansieu                   j’èvîns dansieu
v’èveûz dansieu                 v’èvîns dansieu
‘l ont dansieu                      ‘l èvînt dansieu
‘l ont dansieu                      ‘l èvînt dansieu

Passé antérieur                    Futur antérieur

inusité                                    j’èrâ dansieu
                                                 t’èrés dansieu
                                                 ‘l èrè dansieu
                                                 ‘l èrè dansieu
                                                  an z-èront dansieu
                                                  j’èrans dansieu
                                                 v’èreûz dansieu
                                                 ‘l èront dansieu
                                                 ‘l èront dansieu

Conditionnel

Présent                        Passé

j’dans’reûs                j’èreûs dansieu
t’dans’reûs               t’èreûs dansieu
i dans’reût                ‘l èreût dansieu
elle dans’reût           ‘l èreût dansieu
an dans’rînt             an z-èrînt dansieu
j’dans’rîns                j’èrîns dansieu
v’dans’rîns               v’èrîns dansieu
is dans’rînt               ‘l èrînt dansieu
elles dans’rînt         ‘l èrînt dansieu

Subjonctif (présent et imparfait se confondent)

Présent                                     Passé

que j’danseusse                    qu’j’âye / èveusse dansieu
que t’danseusses                  qu’t’âyes / èveusses dansieu
qu’i danseusse                      que’l âyt / èveusse dansieu
qu’elle danseusse                que’l âyt / èveusse dansieu
qu’an dansînssent               qu’an z-èvînssent dansieu
que j’dansînsses                   qu’j’èvînsses dansieu
que v’dansînsses                  qu’v’èvînsses dansieu
qu’is dansînssent                 que’l èvînssent dansieu
qu’elles dansînssent            que’l èvînssent dansieu


Impératif

danse !
dansans !
danseûz !

Participe passé

dansieu ; dansâye

Participe présent

dansant


 

Questions :

 

1. Où'st-ce que s'pesse lè scin.ne ?
2. È qué mament ?
3. Qu'ôst-ce que fât lo nâpion po rentrer ?
4. Comment qu'i renteure ?
5. Dans qué ètat ?
6. D'vas qui ast-ce qu'i vâ d'èboûrd ?
7. Qu'ôst-ce qu'i dit ?
8. Qu'ôst-ce que rèvaille lè maman ?
9. Comment qu'elle se rèvaille ?
10. Comment qu'lo p'pa r'cwèche-ti lo nâpion ?
11. Qu'ôst-ce que fât cite-ceul ?
12. Qué sentiment ènime ces gens-lè ?


 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 18:09 - Commentaires [0] - Permalien [#]

04 octobre 2018

Mètèo d'lè qwètrîme semaine de septembe

 

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo démwånche vèn't-trâhh do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè ånze et lè jonâye, i f'rè vèn't-et-înk.

Dons lè mètinâye, i piôrè ène câille, i piôrè d'was ånze (h)oûres do métîn; i piôrè co lo sâ et ça pourrè beilli dis orâges, i piôrè tohos d'was (h)eût' (h)oûres di sô et dons lè neûtèye, i piôrè ène câille et èprès, lo tomps vè s'rèkiairi et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vont è cînquånte-cînq dons lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq d'was ånze (h)oûre do métîn, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte dons l'èprès-midi, è vèn't-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è nonånte-cînq d'ssus lo sâ, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo lîndi vèn't-qwète do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè cînq et lè jonâye, i f'rè trôze.

Dons lè jonâye, i n'y èrè dis luhesses et lo tomps s'rè kiair d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et dons lè neûtèye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et éprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mwâdi vèn't-cînq do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè trâhh et lè jonâye, i f'rè qwètôhhe.

Dons lè jonâye, i f'rè do s'lo et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq dons lè mètinâye, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte dons l'èprès-midi, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo co dis côps d'vont è quarånte d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et dons lè neûtèye, et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq et éprès, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mècredi vèn't-hhés do mwès d'sptåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co trâhh et lè jonâye, i f'rè dêh-nieuf.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi et co èprès.

 

Po lo jeûdi vèn't-sept do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè nieuf et lè jonâye, i f'rè vèn't-trâhh.

Dons lè jonâye, i f'rè tohos do s'lo et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Po lo vånr'di vèn't-et-(h)eût' do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè dêhh et lè jonâye, i f'rè vingt'.

Dons lè mètinâye, i f'rè tohos do s'lo, lis n'wâyes f'ront comme în wêle dånt lo s'lo dons l'èprès-midi, lo tomps vè s'rèkiairi sus lo sâ et lo tomps s'rè kiair dons lè neûtèye et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do mètîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et dons lè neûtèye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et éprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vot è quarånte-cînq.

 

Po lo sèm'di vèn't-nieuf do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè hhés et lè jonâye, i f'rè dêhh-sept.

Dons lè jonâye, i f'rè do s'lo et lo vont soff'rè co è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte dons lè mètinâye, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq d'was ånze (h)oûres do métîn, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo co dis côps d'vont è quarånte-cînq dons l'èprès-midi, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et dons lè neûtèye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et éprès, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo démwånche trente do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'ré co hhés et lè jonâye, i f'rè vingt'.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo, i n'y èrè dis luhesses sus lo sâ et lis n'wâyes f'ront comme în wêle dånt lo s'lo et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et dons lè neûtèye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre et éprès, et co è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo dimanche vingt-trôch do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trâze et lè jonêye, i f'rè vingt-dous'.

Das lo mètin, i pûrè in pô, i pûrè das l'èprès-midi, i pûrè ca d'vas cinq (h)oûres do sô et cè beillerè des n'wêyes et lo taps vè s'rètyairi d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cinquante das lo mètin, è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è swessante d'vas yonze (hy)oûres di mètin, et ca è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è septante das l'èprès-midi, è trente-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è nonante-cinq d'vas cinq (h)oûres do sô, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo lundi vingt-qwète do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè chèys et lè jonêye, i f'rè qwètôje.

Das lè jonêye, y èrè des èclaircies et lo taps s'rè tyai d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è quinze kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mêdi vingt-cinq do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca chèys et lè jonêye, i f'rè quinze.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et lo paneuyt, è dèych kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è cinq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mètyeurdi vingt-chèys do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè dous' et lè jonêye, i f'rè vingt'.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye.

 

Po lo jûdi vingt-sept do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè niûf et lè jonêye, i f'rè vingt-qwète.

Das lè jonêye, i f'rè tojos do s'lo et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo venr'di vingt-et-(h)euyt' do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè dôze et lè jonêye, i f'rè vingt-et-yun'.

Das lo mètin, i f'rè tojos do s'lo, les nouèyges f'ront comme in wêle devant lo s'lo das l'èprès-midi, lo taps vè s'rètyairi d'vas cinq (h)oûres do sô et lo taps s'rè tyai lo paneuyt et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è quinze kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante.

 

Po lo sèm'di vingt-niûf do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè sept et lè jonêye, i f'rè dèyj-(h)euyt'.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et lo vat soff'rè è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è quarante-cinq d'vas yonze (h)oûres do mètin, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è dèych kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è cinq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo dimanche trente do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè qwète et lè jonêye, i f'rè vingt'.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo, y èrè des èclaircies d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et les nouèyges f'ront comme in wêle devant lo s'lo lo paneuyt et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'dieumache vingt-trois don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè neuf et la journaye, i fârè vingt-et-in

Das la matènaye, i pieurè, i pieurè ène miette d'vês onze (h)eûres don matin, i pieurè d'nouvé das l'après-maydè et l'taps vâ s'èclaircir d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à rente kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à cinquante-cinq das la matènaye, aco à trente kilomètes avo dès cawps d'vat à soixante d'vês onze (h)eûres don matin, toujoûs à trente kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quatre-vingt-quinze das l'après-maydè, à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quatre-vingts d'vês cinq (h)eûres don soir, à quinze kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'lundè vingt-quate don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè cinq et la journaye, i fârè quinze.

Das la journaye, i n'y arè dès aries et l'taps s'rè clay par noyt et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à quinze kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à cinq kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'môrdè vingt-cinq dons mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè quate et la journaye, i fârè seize.

Das la journaye, i fârè don soleil et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la journaye et à dix kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'mikerdè vingt-six don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè daws et la journaye, i fârè dix-neuf.

Das la journaye, i fârè co don soleil et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'jieudè vingt-sept don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè enco daws et la journaye, i fârè vingt-trois.

Das la journaye, i fârè toujoûs don soleil et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir.

 

Pou l'venr'dè vingt-(h)uit' don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè cinq et la journaye, i fârè vingt.

Das la matènaye, i fârè toujoûs don soleil, i n'y arè dès aries d'ri onze (h)oûres don matin et l'taps s'rè clay par noyt et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à vingt kilomètes à l'(h)eûre das l'après-mpaydè, aco à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante d'vês cinq (h)eûres don soir, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à vingt kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'sam'dè vingt-neuf don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè six et la journaye, i f'rè dix-sept.

Das la journaye, i fârè don soleil et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre, à quinze kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'dieumache trente don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè in et la journaye, i f'rè dix-(h)uit'.

Das la journaye, i fârè co don soleil et par noyt, lès nuâges fâront coumme in voile devant l'soleil et après, i n'y arè tout-plé d'nuâges et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 -Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo dieumanche vîngt-treûhh don mwès d'septembe :

Per nut, i f'rè onze et lè jonâye, i f'rè vîngt-et-înk.

Dans lè mètinâye, i pieurè, i pieurè în poû d'vos onze (h)oûre don mètîn, i pieurè d'nové dans l'èprès-non.ne et lo temps vâ s'rèkiairi d'vos (h)ut' (h)oûres don soir et lo vent hhoffèyerè è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è cînquante-cînq dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo enco des coups d'vent è cînquante-cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è trente-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è nonante-cînq dans l'èprès-non.ne, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è nonante d'vos cînq (h)oûres don seûr, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo lundi vîngt-qwète don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè hhihh et lè jonâye, i f'rè quînze.

Dans lè jonâye, i n'y èrè des èkiairèyes et lo temps s'rè kiair per nut et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn et è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don soir.

 

Po lo mârdi vîngt-cînq don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè qwète et lè jonâye, i f'rè sôze.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et per nut, è dihh kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mèkeurdi vîngt-hhihh don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè enco qwète et lè jonâye, i f'rè vîngt'.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo et lo vent hhoffèyerè è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye.

 

Po lo jeudi vîngt-sept don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè tojos qwète et lè jonâye, i f'rè vîngt-cînq.

Dans lè jonâye, i f'rè tojos don s'lo et lo vent hhoffèyerè enco è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo venr'di vîngt-(h)ut' don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè vîngt-et-înk.

Dans lè mètinâye, i f'rè tojos don s'lo, les nuêges f'ront comme în wêle devant lo s'lo d'vos onze (h)oûres don mètîn, lo temps vâ s'rèkiairi dans l'èprès-non.ne et lo temps s'rè kiair per nut et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante dans l'èprès-non.ne, enco è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq d'vos cînq (h)oûres don mètîn et è quînze kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo sèm'di vîngt-nieuf don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè hhihh et lè jonâye, i f'rè dih-nieuf.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante dans lè jonâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo dieumanche trente don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè qwète et lè jonâye, i f'rè vîngt-et-înk.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo et per nut, les nuêges f'ront comme în wêle devant lo s'lo et èprès, lo temps vâ s'rèkiairi et lo vent hhoffèyerè è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è dihh kilomètes è l'(h)oûre.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo dîmonche vîngt-trôhh do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè nîf et lè jonâye, è f'rè vîngt'.

Dos lè mètinâye, è pieûrè în peû, è pieûrè d'vos onze (h)oûres do mètîn, è pieûrè co lo sô et ça denn'rè dès orâges, è pieûrè tocoûs d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è pieurè în peû dos lè nêyt et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante dos lè mètinâye, et co è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante d'vos onze (h)oûres do mètîn, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante dos lè mèy-jo, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è septante lo sô, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo lîndi vîngt-qwète do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè cînq et lè jonâye, è f'rè trôze.

Dos lè jonâye, lo tops vè s'rètyaihhi et lo tops s'rè tyaihh d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo môdyi vîngt-cînq do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè în et lè jonâye, è f'rè co trôze.

Dos lè jonâye, è f'rè do s'lo et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo co dès keûps d'vot è quarante dos lè mèy-jo et dos lè nêyt, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mikerdi vîngt-hhèys do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè co în et lè jonâye, è f'rè dèyh-nîf.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt (h)oûres do sô.

 

Po lo jîdi vîngt-sept do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè hhoys et lè jonâye, è f'rè vîngt-trôhh.

Dos lè jonâye, è f'rè tocoûs do s'lo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo vôr'di vîngt-(h)euyt' do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè nîf et lè jonâye, è f'rè vîngt'.

Dos lè jonâye, è f'rè tocoûs do s'lo, el y èrè dès lihesses lo sô et lo tops s'rè tyaihh dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre èn'dos onze (h)oûres do mètîn et co èprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq.

 

Po lo sèm'di vîngt-nîf do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè hhoys et lè jonâye, è f'rè sôze.

Dos lè jonâye, è f'rè do s'lo et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo dîmonche trente do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè qwète et lè jonâye, è f'rè dèyh-nîf.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo, el y èrè dès lihesses lo sô et lès n'wâyes f'rot dîno qu'în wêle dant lo s'lo dos lè nêyt et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 23:03 - Commentaires [0] - Permalien [#]


30 septembre 2018

Lo surlond'démain d' lè fîn do monde

 

LO SURLOND’DÉMAIN D’LÈ FIN DI MONDE (en patois de Fontenoy-la-Joûte) :


        Comme vos vos in dotez, n’y è des gens d’Font’no-lè-Jote qu’n’ont-m’ im.mé di tot lè foçon qu’lo Monmond èvôr règlé è sè mèniêre lè fîn di monde (vâr lè fiâve d’èvant). Surtout lo T(h)ierry qu’n’èvôr pius d’pouhhé pou mèrier sè feille. ‘L è profité de ç’qué lo Monmond èvôr ètu soyé în d’ses prés pou z-i voler so pouhhion. Quand lo Monmond è rontré è midi, sè fom.me i è ennoncié qu’lo pouhhé n’tôr pius dons sè ‘ran.
        Ah ! les salauds, cè ç’ost în côp di T(h)ierry. I n’è tojos point digèré sè fîn di monde. Ç’ost sûr qu’ç’ost lu, mais jé n’sêrâs lo preuver. Vwè’ons vâr comm’ost-ce qué j’pourrâs m’y penre. J’crâs biè qu’j’ai in.ne idée.
        Lo so, è l’èpèro, tot in tèpant in.ne bélote, lo Monmond è dit tot bêll’mont è ses èmis :
        Mes èmis, on m’è borboté mo pouhhé. Et ç’n’ost-m’ in.ne fârce, sé on n’mé rend point mo pouhhé, jé f’rai exactémont ç’qu’è fait mo pêre quand on i è pris sè bourrique, et mim.me pius… Èvis ins amateurs, vos otes prèv’nus. Bon, ç’n’ost-m’ tortot ç’lè mais fât qu’j’rontreuhhe survoillé les d’vwors dé mo gamin.
        In.ne fwos lo Monmond in ollé, les âtes gens qu’tôr è tâye dons lo câfè s’ont eppreuchié et ont d’mandé inquièts :
        N’y è-ti quèqu’în qué sait ç’qu’è fait lo pêre di Monmond ? Quèqu’în c’nnont-ti l’(h)istwêre ?
        L’Èdouârd qu’èvôr 82 ans è teussié în pô et ‘l è dit :
        Jé m’reppelle vâgu’mont, ç’tôr d’vant lè guêrre, cè èvôr fait di brut dons lo canton dons lo tomps-lè.
        Mais què exactémont ? qu’è d’mandé lo Bernârd.
        Jé n’m’in souviès pius, j’tôr trop p’tiot.
        Té ‘tôr trop p’tiot d’vant lè guêrre ?
        Yô, yô, cè n’tôr mi l’âte-ète, ç’tôr l’âte, lè grande.
        Lè ménèce s’è propègié âssi vite qu’in.ne trin.née d’doryphôres et è errivé ins èroilles di T(h)ierry. Èpouvanté, ‘l è interrogié ses vwèsîns :
        Té sais ç’qué’l è fait lo pêre di Monmond ?
        Niant, qu’è rèpondu l’Anselme, mais jé m’reppelle qué cè n’tôr mi în tenre.
        Et ti ?
        Mi non pius, jé n’sais.
        Ben, j’vais rèflèchîr et penre in.ne dècision.
        Lo lond’démain, lo T(h)ierry è rèmouné, tot imborressié, lo pouhhion â Monmond.
        Tiès, Monmond, j’té lo rèmoune, ç’tôr jeute pou t’faire in.ne blâgue.
        Lo Monmond è pôsé ses cwâtes, è r’pris so pouhhion, et tot bêll’mont s’è epproté è trèviêhhié lè route pou rontrer chiez lu. Lo viés Èdouârd qu’tôr tot-lè, è pôsé lè question qu’tot chèkîn sé d’mandôr :
        Dis, Monmond, qu’ost-ce qué’l è fait to pêre, lo jo qu’on i è pris sè bourrique ?
        Qu’ost-ce qué vos crè’ez ? Qu’ost-ce qué vos v’lez qu’i fai’euhhe, ‘l in è èch’té în âte, tot bêt’mont. Sèlut les gars !
        Tot in poussant l’(h)euhh, i s’è r’toné et è dit â T(h)ierry :
        Merci, T(h)ierry, et m’n invitâtion tièt tojos pou lè communion di gamin.


 

LO SURLEND’MAIN D’LÈ FIN DO MONDE (en patois de Saxon-Sion) :


 

        Comme veus v'a dotez, y è des geas d’Font’no-lè-Jote qu’n’ont-m’ aimé do tot lè façon qu’lo Monmond èvôt règlé è sè mèniêre lè fin do monde (wêr lè fiauve d’èvant). Surtout lo T(h)ierry qu’n’èvôt pus d’couchon po mèrier sè feille. I profiteut de ç’que lo Monmond èvôt ètu sayi yun' d’ses prés po li voler so lanceré. Quand lo Monmond ratreut è midi, sè fômme li ennonceut qu’lo couchon n’ètôt pus das sè ‘ran.
        Ah ! les salauds, cè ç’ast in côp do T(h)ierry. I n’è tojos point digèré sè fîn do monde. Ç’ast sûr qu’ç’ast lu, mais je n’sêrôs lo prover. Wèyas wêr commat que j’pourrôs m’y penre. J’crôs bin qu’j’ai eune idée.
        Lo sô, è l’èpèro, tot a tèpant eune belote, lo Monmond d'jeut tot docemat è ses èmis :
        Mes èmis, a m’è barboté mo couchon. Et ç’n’ast-m’ eune farce, si a n’me rend point mo couchon, je f’rai exactemat ç’que f'yeut mo pêre quand a li parneut sè bourrique, et même pus… Èvis ês amateurs, veus sôz prèv’nus. Bon, ç’n’ast-m’ tortot ç’lè mais faut qu’j’ratreusse survailli les d’wêrs de mo gamin.
        Eune fwès lo Monmond a n-allè, les autes geas qu’ètînt è tauye das lo câfè s’epprocheuchtent et d’mandeuchtent inquièts :
        Y è-ti tyèty'un que sait ç’que f'yeut lo pêre do Monmond ? Tyèty'un connat-ti l’(h)istwêre ?
        L’Èdouârd qu’èvôt 82 ans teusseut in pô et i d'jeut :
        Je m’reppelle vâgu’mat, ç’ètôt d’vant lè guêrre, cè èvôt fait do brut das lo canton das lo taps-lè.
        Mais qwè exactemat ? que d’mandeut lo Bernârd.
        Je n’m’a souvins pus, j’ètôs trop p’tiat.
        T'ètôs trop p’tiat d’vant lè guêrre ?
        Yô, yô, cè n’ètôt-m' l’aute-ète, ç'ètôt l’aute, lè grande.
        Lè menèce sè propègeut aussi vite qu’eune trainêye d’doryphôres et erriveut ês arailles do T(h)ierry. Èpovanté, ‘l interrogeut ses wèsins :
        Té sais ç’qué’l è fait lo pêre do Monmond ?
        Niant, que rèpondeut l’Anselme, mais je m’reppelle que cè n’ètôt mi in tenre.
        Et ti ?
        Mi non pus, je n’sais.
        Ben, j’vais rèfrahhi et penre eune dècision.
        Lo lend'main, lo T(h)ierry rèmwêneut, tot apêt'lé, lo lanceré au Monmond.
        Tins, Monmond, j’te lo rèmwêne, ç’ètôt juste po t’faire eune blâgue.
        Lo Monmond pôseut ses câtes, r'parneut so lanceré, et tot docemat s’epprateut è trèvêchi lè route po ratrer chîz lu. Lo vîx Èdouârd qu’ètôt tot-lè, pôseut lè question qu’tot chètyin se d’mandôt :
        Dis, Monmond, qu’ôst-ce qu'i f'yeut to pêre, lo jo qu’a li parneut sè bourrique ?
        Qu’ôst-ce qué vos crayez ? Qu’ôst-ce qué veus v’lez qu’i f'yeusse, ‘l a èch’teut in aute, tot bêt’mat. Sèlut les gars !
        Tot a poussant l’(h)euch, i se r’toneut et d'jeut au T(h)ierry :
        Merci, T(h)ierry, et m’n invitâtion tint tojos po lè communion do gamin.


 

LO SURLOND’MÉ D’LA FIN DON MONDE (en patois de Dombras) :

 

        Coumme vès v'a doutayz, i n’y è dès gens d’Font’no-lè-Jote qu’n’ont-m’ aimay don tout la façon qu’lo Monmond avoyt règlay à sa maniêre la fin don monde (voir lè flauve d’avant). Surtout l'T(h)ierry qu’n’avoyt peus d’pouché pou mariay sa fille. Il è profitay de ç’que l'Monmond avoyt ètay fauchi în d’sès prays pou li volay s'pouchion. Quand l'Monmond è ratray à midi, sa femme li è annonci que l'pouché n’atoyt peus das s'n aran.
        Ah ! lès salauds, ça ç’est in côp don T(h)ierry. I n’è toujoûs point digèray sa fin don monde. Ç’est sûr qu’ç’est lu, mâs je n’saroys le prouvay. Vuyans voir coummat que j’pourroys m’y penre. J’crois bin qu’j’â ène idaye.
        Le soir, à l’apèro, tout a tapant ène belote, le Monmond è dit tout bé ball’mat à sès amis :
        Mès amis, on m’è barbotay m'pouché. Et ç’n’est-m’ ène farce, si on n’me rend point m'pouché, j'fârâ exactemat ç’qu’è fât m'pêre quand on li è prins sa bourrique, et même peus… Avis aux amateurs, vos atayz prèv’nès. Bon, ç’n’est-m’ tourtout ç’la mâs faut qu’j’ratrès survilli lès d’voirs de m'gamin.
        Ène fois l'Monmond avoûye, lès autes gens qu’atint à taule das l'câfè s’ont approchi et ont d’manday inquiets :
        I n’y è-ti quiqu’in qui sait ç’qu’è fât l'pêre don Monmond ? Quiqu’in counnait-ti l’(h)istoire ?
        L’Èdouârd qu’avoyt 82 ans è toussi ène miette et ‘l è dèt :
        Je m’rappelle vâgu’mat, ç’atoyt avant la guêrre, ça avoyt fât don brut das l'canton das ç'taps-là.
        Mâs quoi exactemat ? qu’è d’manday le Bernârd.
        Je n’m’a souviès peus, j’atoys trop p’tét.
        T'atoys trop p’tét avant la guêrre ?
        Oy, oy, ça n’atoyt mi ç'taye-là, ç’atoyt l’aute, la grande.
        La menace s’è propagi aussè vite qu’ène trainaye de doryphôres et è arrivay aux orilles don T(h)ierry. Èpouvantay, il è interrogi sès voisins :
        Te sais ç’qu'il è fât l'pêre don Monmond ?
        Non, qu’è rèpondeu l’Anselme, mâs je m’rappelle que ç'n'atoyt mi in tenre.
        Et tè ?
        Mè non peus, je n’sais.
        Ben, j’vâs rèflèchîr et penre ène dècision.
        Le lond'mé, le T(h)ierry è ram'nay, tout embarrassi, l'pouchion au Monmond.
        Tiès, Monmond, j’te l'ramène, ç’atoyt juste pou t’fâre ène blâgue.
        Le Monmond è pôsay sès cârtes, è r’prins s'pouchion, et tout ball’mat s’è apprêtay è traversay la route pou ratray assîz lu. Le vieux Èdouârd qu’atoyt tout-là, è pôsay la question qu’tout chakin se d’mandoyt :
        Dès, Monmond, qu’est-ce qu'il è fât t'pêre, le joû qu’on li è prins s'n âne ?
        Qu’est-ce que v'croiyayz ? Qu’est-ce que vos v'voulayz qu’i fayès, il a n-è ach’tay in aute, tout bêt’mat. Salut lès gars !
        Tout a poussant l’(h)uch, i s’è r’tournay et è dèt au T(h)ierry :
        Merci, T(h)ierry, et m’n invitâtion tièt toujoûs pou la communion don gamin.


 

LO SURLOND'MÉ D’LA FIN DON MONDE (en patois de Saulny) :

 

        Comme vès v'en doteûz, i n’y è des gens d’Font’no-lè-Jote qu’n’ont-m’ aimè don tot lè foçon qu’lo Monmond èveût règlé è sè mèniêre lè fîn don monde (veûr lè fiauve d’èvant). Surtout lo T(h)ierry qu’n’èveût pus d’pohhé po mèrier sè feille. ‘L è profité de ç’que lo Monmond èveût ètu fauchi înk d’ses prés pou li voler so pohhion. Quand lo Monmond è rentré è midi, sè fomme li è ennonciè qu’lo pohhé n’oteût pus dans sè ‘ran.
        Ah ! les salauds, cè ç’ost în coup don T(h)ierry. I n’è tojos point digèré sè fîn don monde. Ç’ost sûr qu’ç’ost lu, mâs je n’sêreûs lo preuver. Wèyans veûr comment que j’pourreûs m’y penre. J’creûs bèn' qu’j’â ène idée.
        Lo seûr, è l’èpèro, tot en tèpant ène belote, lo Monmond è dit tot bêll’ment è ses èmis :
        Mes èmis, on m’è borboté mo pohhé. Et ç’n’ost-m’ ène farce, si on n’me rend point mo pohhé, je f’râ exactement ç’qu’è fât mo pêre quand on li è prîns sè borrique, et même pus… Èvis aux amateurs, v'oteûs prèv’nus. Bon, ç’n’ost-m’ tortot ç’lè mâs faut qu’j’rentreusse survoillè les d’wêrs de mo gamin.
        Ène fwos lo Monmond envoye, les autes gens qu’otint è tauye dans lo câfè s’ont eppreuchiè et ont d’mandé inquiets :
        N’y è-ti quéqu’înk que sait ç’qu’è fât lo pêre don Monmond ? Quéqu’înk connot-ti l’(h)istwêre ?
        L’Èdouârd qu’èveût 82 ans è teussié în poû et ‘l è dit :
        Je m’reppelle vâgu’ment, ç’oteût d’vant lè guêrre, cè èveût fât don brut dans lo canton dans ç'temps-lè.
        Mâs qwè exactement ? qu’è d’mandé lo Bernârd.
        Je n’m’en soviès pus, j’oteûs trop p’tiot.
        T'oteûs trop p’tiot d’vant lè guêrre ?
        Oy, oy, ç'n'oteût mi cête-el, ç’oteût l’aute, lè grande.
        Lè menèce s’è propègiè aussi vite qu’ène trainâye de doryphôres et è errivé aux èroilles don T(h)ierry. Èpovanté, ‘l è interrogiè ses wèsîns :
        Té sais ç’qué’l è fât lo pêre don Monmond ?
        Niant, qu’è rèpondu l’Anselme, mâs je m’reppelle que ç'n'oteût-m' în tenre.
        Et tè ?
        Mè non pus, je n’sais.
        Ben, j’vâs rèflèchîr et penre ène dècision.
        Lo lond’mé, lo T(h)ierry è rèmwêné, tot emborressiè, lo pohhion au Monmond.
        Tiès, Monmond, j’te lo rèmwêne, ç’oteût juste po t’fâre ène blâgue.
        Lo Monmond è pôsé ses câtes, è r’prîns so pohhion, et tot bêll’ment s’è epproté è treuversé lè route po rentrer cheûz lu. Lo vieux Èdouârd qu’oteût tot-lè, è pôsé lè question qu’tot chèkîn se d’mandeût :
        Dis, Monmond, qu’ost-ce qué’l è fât to pêre, lo jo qu’on li è prîns sè borrique ?
        Qu’ost-ce que v'crèyeûz ? Qu’ost-ce que vès v'leûz qu’i f'yeusse, ‘l en è èch’té în aute, tot bêt’ment. Sèlut les gars !
        Tot en boussiant l’(h)euhh, i s’è r’toûné et è dit au T(h)ierry :
        Merci, T(h)ierry, et m’n invitâtion tièt tojos po lè communion don gamin.


 

LO SURLON'D’MAIN D’LÈ FÎN DO MONDE (en patois de Gérardmer) :

 

 

        Dîno qu'vos vos è dotèz, el î dès gens d’Font’no-lè-Jote qu’n’ont mi aimé do tot lè foçon qu’lo Monmond o'oût règlè è sè mèniêre lè fîn do monde (vôr lè fiauve d’èvant). Surtout lo T(h)ierry qu’n’o'oût pis d’pohhêy po mèriè sè feille. È profité dé ç’que lo Monmond o'oût sti soyi în d’sès près po li volè so pohhion. Quod lo Monmond rotré è midi, sè fomme li ennoncé qu’lo pohhêy n’'tait pis dos sè ‘ran.
        Ah ! lès salauds, ça ç’ost în keûp do T(h)ierry. È n’è tocoûs point digèrè sè fîn do monde. Ç’ost sûr qu’ç’ost li, mâs jé n’sêrêys lo provè. Voyons vôr k'mmot'st-ce qué j’pourrôs m’y pôre. J’crôs bé qu’j’â ène idée.
        Lo sô, è l’èpèro, tot au topant ène belote, lo Monmond d'hé tot bôll'mot è sès èmis :
        Mès èmis, o m’ont barbotè mo pohhêy. Et ç’n’ost mi ène farce, sé o n’mé rod pont mo pohhêy, jé f’râ exactémot ç’que fèyé mo pêre quod o li perné sè bourrique, et même pihh… Èvis ês amateurs, vos sôz prèv’nis. Bon, ç’n’ost-m’ tortot ç’la mâs faut qu’j’rotresse survoilli lès d’wêrs dé mo gamin.
        Ène foûs lo Monmond èveûye, lès autes gens qu’têt è tauye dos lo câfè s’epprèchont et d’mandont inquiets :
        El î-tè quèyqu'în qué sait ç’qué fèyé lo pêre do Monmond ? Quèyqu'în k'nnot-tè l’(h)istwêre ?
        L’Èdouârd qu’o'oût 82 ans tessé în peû et è d'hé :
        Jé m’reppelle vâgu’mot, ç’tait dant lè guêrre, ça o'oût fât do brit dos lo canton èdo-lo.
        Mâs què exactémot ? qué d’mandé lo Bernârd.
        Jé n’m’è sovés pihh, j’tais trop p’tit.
        Té 'tais trop p’tit dant lè guêrre ?
        Eûy, eûy, ça n’tait mi l’aute-l'ote, ç'tait l’aute, lè grande.
        Lè menèce sè propègé aussi vite qu’ène trainâye de doryphôres et errivé ês èroilles do T(h)ierry. Espovotè, el interrogé sès wèsîns :
        Té sais ç’qu'el è fât lo pêre do Monmond ?
        Niant, qué rèpondé l’Anselme, mâs jé m’reppelle qué ça n’tait mi în tôre.
        Et ti ?
        Mi non pis, jé n’sais.
        Ben, j’vâs songi et pôre ène dècision.
        Lo lon'd'main, lo T(h)ierry rèm'né, tot èpêt'lè, lo pohhion au Monmond.
        Tés, Monmond, j’té lo rèmène, ç'tait jète po t’fâre ène blâgue.
        Lo Monmond peûsé sès cwôtyes, r'perné so pohhion, et tot bôll'mot s’epproté è trèwêhhi lè route po rotrè chîz lu. Lo vîx Èdouârd qu’tait tot-lo, peûsé lè question qu’tot lo monde sé d’mandait :
        Dis, Monmond, qu’ost-ce qu'è fèyé to pêre, lo jo qu’o li perné sè bourrique ?
        Qu’ost-ce qué vos crayèz ? Qu’ost-ce qué vos v’lèz qu’i fèyesse, è n-èch’té in aute, tot bêt’mot. Sèlut lès gars !
        Tot è boussant l’(h)èhh, è sé r’toné et d'hé au T(h)ierry :
        Merci, T(h)ierry, et m’n invitâtion tét tocoûs po lè communion do gamin.
 LO SURLON'DEMAIN DÈ FIN DO MONDE (en patois de Ranrupt) :
        Comme vos v'è dotiz, i n'y è dis gens d’Font’no-lè-Jote qu’n’ont mi aimè do tot lè façon qu’lo Monmond avoût règlè è sè maniêre lè fîn do mån.ne (vêr lè fiôwe de d'vånt). Surtout lo T(h)ierry qu’n’avoût pus d’pwô pou mèriè sè feille. I profiteut de ç’que lo Monmond avoût estu sayi înk de sis près po li volè so pouhhion. Quånd lo Monmond rontreut è midi, sè fomme li ennonceut qu’lo pwô n’ère pus dons sè ‘rån.
        Ah ! lis salauds, ça ç’ast în côp do T(h)ierry. I n’è tohos pwont digèré sè fîn do mån.ne. Ç’ast sûr qu’ç’ast lu, mais je n’sêrâs lo provè. Vèyons vêr commånt que j’pourrâs m’y pâre. J’crâs bîn qu’j’ai ène idée.
        Lo sâ, è l’èpèro, tot è tèpant ène belote, lo Monmond d'heut tot bâll'månt è sis èmis :
        Mis èmis, ån m’è barbotè mo pwô. Et ç’n’ast mi ène farce, si ån n’me rond pwont mo pwô, je f’rai exactemont ç’que fèyeut mo pêre quånd ån li peurneut sè bourrique, et même pus… Èvis is amateurs, vos sôz prèv’nus. Bon, ç’n’ast mi tout' ça mais fât qu’j’rontreusse surwailli lis d’wêrs de mo gamin.
        Ène fwès lo Monmond èvoûye, lis autes geåns qu’înt è tâye dons lo câfè s’eppreucheûnent et d’mandeûnent inquiets :
        I n'y è-tè quéqu'înk que sait ç’que fèyeut lo pêre do Monmond ? Quéqu'înk k'nnot-tè l’(h)istwêre ?
        L’Èdouârd qu’avoût 82 ans sarhoneut ène câille et i d'heut :
        Je m’reppelle vâgu’mont, ç’ère dånt lè guârre, ça avoût fait do brut dons lo canton dons lo tomps-la.
        Mais què exactemont ? que d’mandeut lo Bernârd.
        Je n’m’è souvîns pus, j’ère trop p’tit.
        T'ères trop p’tit dånt lè guârre ?
        Ây, ây, ça n'ère mi l’âte-l'ate, c'ère l’âte, lè grande.
        Lè menèce sè propègeut âssi vite qu’ène trainâye de doryphôres et erriveut is èrailles do T(h)ierry. Èhhpav'lè, il interrogeut sis wèsîns :
        Te sais ç’qu'il è fait lo pêre do Monmond ?
        Niant, que rèpondeut l’Anselme, mais je m’reppelle que ça n’ère mi în târe.
        Et ti ?
        Mi non pus, je n’sais.
        Ben, j’vais rèflèchîr et pâre ène dècision.
        Lo lon'demain, lo T(h)ierry rèmwon.neut, tot åmberressè, lo pouhhion â Monmond.
        Tîns, Monmond, j’te lo rèmwon.ne, ç’ère jeute pou t’faire ène blâgue.
        Lo Monmond pôseut sis cwâtes, r'peurneut so pouhhion, et tot bâll'mat s’epprateut è trèviâhhi lè route pou rontrè chûz lu. Lo vîx Èdouârd qu’ère tot-la, pôseut lè question qu’tot lo mån.ne se d’mandêyt :
        Dis, Monmond, qu’ôst-ce qu'i fèyeut to pêre, lo jo qu’ån li peurneut sè bourrique ?
        Qu’ôst-ce qué vos crèyiz ? Qu’ôst-ce que vos v’riz qu’i fèyeusse, il è n-èch’teut în âte, tot bêt’mont. Sèlut lis gars !
        Tot è boussånt l’(h)euhh, i se r’toneut et d'heut â T(h)ierry :
        Merci, T(h)ierry, et m’n invitâtion tînt tohos pou lè communion do gamin.

 

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 23:43 - Commentaires [0] - Permalien [#]

23 septembre 2018

Mètèo d'lè trôhîme semaine de septembe

 

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo démwånche sôze do mwès d'septåmbêr :

Dons lè neûtèye, i f'rè nieuf et lè jonâye, i f'rè vèn't-trâhh.

Dons lè jonâye, i f'rè do s'lo et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo lîndi dêhh-sept do mwès d'septåmbêr :

Dons lè neûtèye, i f'rè dôze et lè jonâye, i f'rè vèn't-hhés.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo mwâdi dêh-(h)eût' do mwès d'septåmbêr :

Dons lè neûtèye, i f'rè quînze et lè jonâye, i f'rè co vèn't-hhés.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè dis luhesses, i pourrât y avoû dis orâges dons l'èprès-midi, lo tomps vè s'rèkiairi d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et i piôrè ène câille dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, et co è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte-cînq dons l'èprès-midi, è cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo co dis côps d'vont è swessånte-cînq sus lo sâ et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo mècredi dêh-nieuf do mwès d'septåmbêr :

Dons lè nêutèye, i f'rè co quînze et lè jonâye, i f'rè tohos vèn't-hhés.

Dons lè mètinâye, lo tomps vè s'rèkiairi, i f'rè do s'lo d'was ånze (h)oûres do métîn, i n'y èrè dis luhesses dons l'èprès-midi et i f'rè d'nové do s'lo sus lo sâ et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ.

 

Pou lo jeûdi vingt' do mwès d'septåmbêr :

Dons lè neûtèye, i f'rè qwètôhhe et lè jonâye, i f'rè tohos vèn't-hhés.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo vånr'di vèn't-et-înk do mwès d'septåmbêr :

Dons lè neûtèye, i f'rè ånze et lè jonâye, i f'rè vèn't-et-înk.

Dons lè mètinâye, lis n'wâyes f'ront comme în wêle dånt lo s'lo, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes d'was ånze (h)oûres do mètîn, i piôrè dons l'èprès-midi, lo tomps vè s'rèkiairi sus lo sâ et lis n'wâyes f'ront comme în wêle dånt lo s'lo dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte d'was ånze (h)oûres do métîn, et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è septånte dons l'èprès-midi, è quînze kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo sèm'di vèn't-dous' do mwès d'septåmbêr :

Dons lè neûtèye, i f'rè sept et lè jonâye, i f'rè sôze.

Dons lè mètinâye, lis n'wâyes f'ront co comme în wêle dånt lo s'lo, i f'rè do s'lo d'was ånze (h)oûres do métîn, i n'y èrè dis luhesses dons l'èprès-midi, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et dons lè neûtèye, i piôrè ène câille et éprès, i piôrè et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et dons lè neûtèye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte et éprès, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è septånte.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo dimanche sâze do mwès d'septembe :

Lo paneuyt, i f'rè yonze et lè jonêye, i f'rè vingt-qwète.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et les nouèyges f'ront comme in wêle devant lo s'lo lo paneuyt et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo lundi dèys-sept do mwès d'septembe :

Lo paneuyt, i f'rè qwètôje et lè jonêye, i f'rè vingt-sept.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo et lo vat soff'rè ca è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre dès yonze (h)oûres do mètin et ca èpras, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è quinze kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mêdi dèyj-(h)euyt' do mwès d'septembe :

Lo paneuyt, i f'rè dèys-sept et lè jonêye, i f'rè vingt-(h)euyt'.

Das lè jonêye, y èrè des èclaircies, i pourrôt y awer des n'wêyes d'vas cinq (h)oûres do sô, lo taps vè s'rètyairi d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et i pûrè in pô lo paneuyt et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è swessante-cinq d'vas cinq (h)oûres do sô et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do so.

 

Po lo mètyeurdi dèyj-niûf do mwès d'septembe :

Lo paneuyt, i f'rè ca dèsy-sept et lè jonêy, i f'rè vingt-sept.

Das lo mètin, lo taps vè s'rètyairi, i f'rè do s'lo d'vas yonze (h)oûres do mètin, y èrè des èclaircies das l'èprès-midi et i f'rè d'nové do s'lo d'vos cinq (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vos yonze (h)oûres do mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo jûdi vingt' do mwès d'septembe :

Lo paneuyt, i f'rè sâze et lè jonêye, i f'rè vingt-sept.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è quinze kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è vingt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo venr'di vingt-et-yun' do mwès d'septembe :

Lo paneuyt, i f'rè dôze et lè jonêye, i f'rè vingt-et-yun'.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies, i pûrè d'vas yonze (h)oûres do mètin, lo taps vè s'rètyairi d'vas cinq (h)oûres do sô et les nouèyges f'ront comme in wêle devant lo s'lo lo paneuyt et lo vat soff'rè è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è swessante das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas yonze (h)oûres do mètin, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è swessante-cinq das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo sèm'di vingt-dous' do mwès d'septembe :

Lo paneuyt, i f'rè (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè dèyj-(h)euyt'.

Das lo mètin, les nouèyges f'ront ca comme in wêle devant lo s'lo, i f'rè do s'lo d'vas yonze (h)oûres do mètin, y èrè des èclaircies das l'èprès-midi, y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et i pûrè lo paneuyt et lo vat soff'rè ca è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante et èpras, è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cinquante.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'dieumache seize don mois d'septembe :

Par noyt, i fârè (h)uit' et la journaye, i fârè vingt-quate.

Das la matènaye, i fârè don soleil, lès nuâges fâront coumme in voile devant l'soleil das l'après-maydè et l'taps s'rè clay par noyt et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la journaye.

 

Pou l'lundè dix-sept don mois d'septembe :

Par noyt, i f'rè neuf et la journaye, i f'rè vingt-sept.

Das la journaye, i fârè co don soleil et l'vat choffèl'rè co à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'môrdè dix-(h)uit' don mois d'septembe :

Par noyt, i fârè quatorze et la journaye, i fârè vingt-neuf.

Das la journaye, i n'y arè dès aries, i pourroyt y avoi dès orâges et l'taps vâ s'èclaircir d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes è l'(h)oûre das la matènaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à vingt kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à soixante-cinq d'vês cinq (h)eûres don soir, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'mikerdè dix-neuf don mois d'septembe :

Par noyt, i f'rè co quatorze et la journaye, i f'rè vingt-sept.

Das la matènaye, i n'y arè dès aries et i fârè don s'lo das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das lè matènaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vos cinq (h)eûres don soir, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'jieudè vingt don mois d'septembe :

Par noyt, i fârè treize et la journaye, i fârè vingt-six.

Das la matènaye, i fârè co don s'lo et lès nuâges fâront coumme in voile devant l'soleil das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vos cinq (h)eûres don soir et par noyt, à quinze kilomètes à l'(h)eûre et après, à vingt kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'venr'dè vingt-et-in don mois d'septembe :

Par noyt, i fârè onze et la journaye, i fârè dix-neuf.

Das la matènaye, i pieurè, le taps vâ s'èclaircir das l'après-maydè et lès nuâges fâront coumme in voile devant l'soleil par noyt et l'vat choffèl'rè à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq das la matènaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à soixante d'vês onze (h)eûres don matin, à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo co dès cawps d'vat à soixante das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à quinze kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'sam'dè vingt-daws don mois d'septembe :

Par noyt, i fârè sept et la journaye, i fârè dix-(h)uit'.

Das la matènaye, lès nuâges fâront co coumme in voile devant l'soleil, le taps vâ s'èclaircir d'vês onze (h)oûres don matin, i n'y arè tout-plé d'nuâges dans l'après-maydè, i pieurè ène miette d'vês cinq (h)eûres don soir et i pieurè d'vos (h)uit' (h)oûres don soir et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à quinze kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à quinze kilomètes à l'(h)eûre et après, à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo dieumanche sôze don mwès d'septembe :

Per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè vîngt-cînq.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et les nuêges f'ront comme în wêle devant lo s'lo d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo lundi dihh-sept don mwès d'septembe :

Per nut, i f'rè nieuf et lè jonâye, i f'rè vîngt-(h)ut'.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo et lo vent hhoffèyerè enco è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo mârdi dih-(h)ut' don mwès d'septembe :

Per nut, i f'rè trôze et lè jonâye, i f'rè trente.

Dans lè jonâye, i n'y èrè des èkiairèyes, i pourreût y ower des orêges d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo temps vâ s'rèkiairi d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è swessante-cînq d'vos cînq (h)oûres don seûr et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo mèkeurdi dih-nieuf don mwès d'septembe :

Per nut, i f'rè quînze et lè jonâye, i f'rè vîngt-(h)ut'.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des èkiairèyes, i f'rè don s'lo d'vos onze (h)oûres don mètîn, i n'y èrè co des èkiairèyes dans l'èprès-non.ne et i f'rè d'nové don s'lo d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo jeudi vîngt' don mwès d'septembe :

Per nut, i f'rè trôze et lè jonâye, i f'rè enco vîngt-(h)ut'.

Dans lè mètinâye, i f'rè enco don s'lo, les nuêges f'ront comme în wêle devant lo s'lo dans l'èprès-non.ne, i f'rè d'noé don s'lo d'vos cînq (h)oûres don seûr et les nuêges f'ront d'nové comme în wêle devant lo s'lo per nut et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante d'vos onze (h)oûres don mètîn, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è cînq kilomètes èè l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è quînze kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo venr'di vîngt-et-înk don mwès d'septembe :

Per nut, i f'rè qwètoûhhe et lè jonâye, i f'rè vîngt-et-înk.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, i pieurè d'vos onze (h)oûres do mètîn, lo temps vâ s'rèkiairi dans l'èprès-non.ne et les nuêges f'ront comme în wêle devant lo s'lo d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq dans lè mètinâye, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è swessante-cînq d'vos onze (h)oûres do mètîn, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cînquante dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo sèm'di vîngt-dous' don mwès d'septembe :

Per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè dih-(h)ut'.

Dans lè mètinâye, les nuêges f'ront co comme în wêle devant lo s'lo, lo temps vâ s'rèkiairi d'vos onze (h)oûres don mètîn, i n'y èrè tot-piein d'nuêges d'vos cînq (h)oûres don seûr, i pieurè în poû d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et i pieurè per nut et lo vent hhoffèyerè enco è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, à dihh kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo dîmonche sôze do moûs d'septembe :

Dos lè nêyt, è f'rè sept et lè jonâye, è f'rè vîngt-trôhh.

Dos lè jonâye, è f'rè do s'lo et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo lîndi dèyhh-sept do moûs d'septembe :

Dos lè nêyt, è f'rè dèyhh et lè jonâye, è f'rè vîngt-cînq.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè co è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo môdyi dèyh-(h)euyt' do moûs d'septembe :

Dos lè nêyt, è f'rè qwètôhhe et lè jonâye, è f'rè vîngt-sept.

Dos lè mètinâye, el y èrè dès lihesses, è pourrôt y o'oû dès orâges dos lè mèy-jo, el y èrè quèyques rohhies d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, lo tops vè s'rètyaihhi et èprès, è pieûrè în peû et lo vot soff'rè co è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante-cînq dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo co dès keûps d'vot è swessante-cînq lo sô et co è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo mikerdi dèyh-nîf do moûs d'septembe :

Dos lè nêyt, è f'rè trôze et lè jonâye, è f'rè vîngt-hhoys.

Dos lè jonâye, lo tops vè s'rètyaihhi et è f'rè do s'lo lo sô et lo vot soff'rè tocoûs è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo jîdi vîngt' do moûs d'septembe :

Dos lè nêyt, è f'rè quînze et lè jonâye, è f'rè co vîngt-hhoys.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, è quînze kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo vôr'di vîngt-et-în do moûs d'septembe :

Dos lè nêyt, è f'rè dèyhh et lè jonâye, è f'rè vîngt-dous'.

Dos lè mètinâye, lès n'wâyes f'rot dîno qu'în wêle dant lo s'lo, el y èrè trop-bé dès n'wâyes d'vos onze (h)oûres do mètîn, è pieûrè dos lè mèy-jo,, lo tops vè s'rètyaihhi d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lès n'wâyes f'rot d'nové dîno qu'în wêle dant lo s'lo dos lè nêyt et lo vot soff'rè co è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq dos lè mètinâye, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante d'vos onze (h)oûres do mètîn, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante-cînq dos lè mèy-jo, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo sèm'di vîngt-dous' do moûs d'sepembe :

Dos lè nêyt, è f'rè hhoys et lè jonâye, è f'rè sôze.

Dos lè mètinâye, lès n'wâyes f'rot co dîno qu'în wêle dant lo s'lo, è f'rè do s'lo d'vos onze (h)oûres do mètîn, el y èrè dès lihesses lo sô et dos lè nêyt, è pieûrè în peû et èprès, è pieûrè et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante et èprès, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante.

 

 

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 00:51 - Commentaires [0] - Permalien [#]

22 septembre 2018

LÈ CHÂSSÛRE protège lo pid

 

LA CHAUSSÛRE protège le pîd (en patois de Dombras) :

 

1. Montrans la s'melle, le talon, l'empagne.
2. Qu'est-ce qu'on è fât pou qu'la s'melle s'usèt moins vite ?
3. Combin d'bouts fayont l'empagne ?
4. D'quoi qu'lès chaussûres protègeont lès pîds ?

R'wâtans bin : ène chaussûre : 1. La s'malle : de quoi que'l est ? D'combin d'èpaissaws 'l est fâte ? Lès lâmes sont-ti cousues ou bîn clawayes ? La s'malle est-ti mince aw bin èpaisse ? Molle aw bin deure ? 2. Essayans d'ployi la s'malle ; elle ploye-ti bin ? Le talon : d'combin d'lâmes de cuir est-ti fât ? L'empagne : 3. Le cuir de l'empâgne ploye-ti bin ? R'wâtans bin lès coutûres, la doublûre, le contrefoûrt, lès œillets.

Layjans : 1. Das ène chaussûre, i n'y è la s'malle et le talon qu'appoye pa têrre, et co l'empagne qu'er'couveure le pîd. 2. La s'malle, èpaisse, rèsistante, protège le pîd dès bûgnes conte lès pierres. 3. L'empagne est fâte de peus d'in bout d'cuir cousu. 'L est douvrè en-d'das et renforçaye, pa d'rri, pa in contrefoûrt. Pa devant, elle poûrte dès œillets. Elle ploye bin, on peut bougi le pîd d'das et elle protège don froid et co d'l'âwe.

Rèpondans : Quayes diffèrentes parties i n'y è das ène chaussûre ? Avo quoi qu'on fât lès chaussûres ?

Complètans : La chaussûre protège le pîd dès bûgnes conte lès pierres, don...        et co d'l'...

Appernans : Das la chaussûre, i n'y è ène s'malle èpaisse, in talon et co ène empagne de cuir.


 

LÈ CHAUSSÛRE protège lo pieud (en patois de Saulny) :

 

1. Montrans lè hh'melle, lo tolon, l'empogne.
2. Qu'ost-ce qu'on è fât po qu'lè hh'melle s'useusse moins vite ?
3. Combien d'bouts font l'empogne ?
4. D'qwè qu'les chaussûres protègent les pieuds ?

R'wâtans bèn' : ène chaussûre : 1. Lè hh'melle : d'qwè que'l ost ? D'combèn' d'possous 'l ost fâte ? Les lâmes sont-ti cousôwes ou bien kiouâyes ? Lè hh'melle ost-ti mince ou bien 'posse ? Môllotte ou bien duhhe ? 2. Èpreuvans d'pioyè lè hh'melle ; 'l ost-ti co pioyante ? Lo tolon : d'combèn' d'lâmes de cûhh ost-ti fât ? L'empogne : 3. Lo cûhh de l'empogne ost-ti pioyant ? R'wâtans bèn' les coutûres, lè doublûre, lo contrefoûrt, les œillots.

Lihans : 1. Dans ène chaussûre, i n'y è lè hh'melle et lo talon qu'eppoye sus têrre, et enco l'empogne qu'er'coveure lo pieud. 2. Lè hh'melle, 'posse, rèsistante, protège lo pieud des hoquiots conte les pierres. 3. L'empogne ost fâte de pus d'în bout d'cûhh cousu. 'L ost d'vête en-d'dans et renforcie, en r'vês, po în contrefoûrt. En èvant, elle poûte des œillots. 'L ast pioyante, on pieut bogi lo pieud d'dans et elle protège don freûd et enco d'l'ôwe.

Rèpondans : Quée diffèrentes pertèyes i n'y è dans ène chaussûre ? Èvo qwè qu'on fât les chaussûres ?

Complètans : Lè chaussûre protège lo pieud des hoquiots conte les pierres, don...        et enco d'l'...

Eppeurnans : Dans lè chaussûre, i n'y è ène 'posse hh'melle , în tolon et enco ène empogne de cûhh.

 

 

LÈ CHAUSSÛRE protège lo pîd (en patois de Saxon-Sion) :

 

1. Montras lè ch'melle, lo talon, l'empagne.
2. Qu'ôst-ce qu'a z-è fait po qu'lè ch'melle s'useusse moins vite ?
3. Combin d'bouts f'yont l'empagne ?
4. D'qwè qu'les chaussûres protègeont les pîds ?

R'wêtas bin : eune chaussûre : 1. Lè ch'melle : d'qwè que'l ast ? D'combin d'èpassous 'l ast faite ? Les lâmes sont-ti cousûes ou bin tyawêyes ? Lè ch'melle ast-ti mince ou bin èpasse ? Fiêche ou bin duche ? 2. Èprovas d'piayi lè ch'melle ; 'l ast-ti couriesse ? Lo talon : d'combin d'lâmes de tyeuy ast-ti fait ? L'empagne : 3. Lo tyeuy d'l'empagne ast-ti couriesse ? R'wêtas bin les coutûres, lè doublûre, lo contrefôrt, les œillats.

Leuyjas : 1. Das eune chaussûre, y è lè ch'melle et lo talon que chauche sus têrre, et ca l'empagne qu'er'cwèche lo pîd. 2. Lè ch'melle, èpasse, rèsistante, protège lo pîd des hoquats conte les pîrres. 3. L'empagne ast faite de plusieurs bouts d'tyeuys cousus. 'L ast dèvrie a-d'das et renforcie, a n-erri, pa in contrefôrt. A n-èvant, elle pote des œillats. 'L ast couriesse, on pût bougi lo pîd d'das et elle protège do frôd et ca d'l'ôve.

Rèpondas : Quées diffèrentes perties y è das eune chaussûre ? Èvo qwè qu'a fait les chaussûres ?

Complètas : Lè chaussûre protège lo pîd des hoquats conte les pîrres, do...        et ca d'l'...

Epparnas : Das lè chaussûre, y è ène ch'melle èpasse, in talon et ca eune empagne de tyeuy.

 

 

LO SOLÈ protège lo pîd (en patois de Champdray) :

 

1. Motrons lè hh'melle, lo tolon, l'empeigne.
2. Qu'ost-ce qu'o z-è fât po qu'lè hh'melle s'useusse mons vite ?
3. Cobé d'bouts fèyont l'èpogne ?
4. D'què qu'lès solès protègeot lès pîds ?

Spios bé : în solè : 1. Lè hh'melle : d'què qu'elle ost ? D'cobé de spossous elle ost fâte ? Lès lâmes sont-ti cousûes ou bé tyouwâyes ? Lè hh'melle ost-ti mince ou bé sposse ? Meûlle ou bé duhhe ? 2. Èprovons d'pioyi lè hh'melle ; 'l ost-tè coriante ? Lo tolon : d'cobé d'lâmes de keuy ost-tè fât ? L'empeigne : 3. Lo keuy d'l'empeigne ost-tè coriant ? Spios bé les cousesses, lè doublûre, lo contrefôrt, les œillots.

Léhons : 1. Dos în solè, el î lè hh'melle et lo tolon que chauche sus têrre, et co l'èpogne qu'er'cwèche lo pîd. 2. Lè hh'melle, sposse, rèsistante, protège lo pîd dès heutesses ècote lès pîrres. 3. L'empeigne ost fâte de pus d'în bout d'keuys cousu. Elle ost dèwête dedos et rèfôhhie, è n-erri, po în contrefôrt. È n-èvant, elle poute dès œillots. Elle ost coriante, o pût bougi lo pîd d'dos et elle protège do frâd et co d'l'ôve.

Rèpondons : Quées diffèrentes pôties el î dos în solè ? Èvo què qu'o fât lès solès ?

Complètons : Lo solè protège lo pîd dès heutesses ècote lès pîrres, do...        et co d'l'...

Eppeurnons : Dos lo solè, el î ène sposse hh'melle, în tolon et co ène empeigne de keuy.


 

LO SOLÈ protège lo pîd (en patois de Ranrupt) :

 

1. Måntrons lè hh'melle, lo talon, l'empeigne.
2. Qu'ôst-ce qu'ån è fât pou qu'lè hh'melle s'useusse mwåns vite ?
3. Qwånte bouts fèyont l'empeigne ?
4. D'què qu'lis solès protègeont lis pîds ?

R'wêtons bîn : în solè : 1. Lè hh'melle : d'qwè qu'elle ast ? D'qwånte èhhpassous elle ast faite ? Lès lâmes sont-ti cosôwes ou bîn kiôwâyes ? Lè hh'melle ast-tèy mince ou bîn hhpasse ? Môlle ou bîn duhhe ? 2. Èprovons d'piéyi lè hh'melle ; elle piéye-tèy bîn ? Lo talon : d'qwånte d'lâmes de keû ast-tèy fait ? L'empeigne : 3. Lo keû d'l'empeigne piéye-tèy bîn ? R'wêtons bîn lis coutûres, lè doublûre, lo contrefôrt, lis pwateus.

Léhons : 1. Dons în solè, i n'y è lè hh'melle et co lo talon que châche d'ssus tiârre, et co l'empeigne qu'er'cwèche lo pîd. 2. Lè hh'melle, hhpasse, rèsistante, protège lo pîd dis heutesses cote lis pîrres. 3. L'empeigne ast faite d'ène paire de bouts d'keûs cosus. Elle ast deviâte dedons et réfwôhhie, derri, pwâ în contrefôrt. Dèvant, elle poute dis pwateus. Elle piéye bîn, ån pût bougi lo pîd d'dons et elle protège do frâd et co d'l'âwe.

Rèpondons : Quées diffèrentes pwâtèyes i n'y è dons în solè ? Èvo qwè qu'ån fait lis solès ?

Complètons : Lo solè protège lo pîd dis heutesses cote lis pîrres, do...        et co d'l'...

Eppeurnons : Dons lo solè, i n'y è ène hhpasse hh'melle, în talon et co ène empeigne de keû.


 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 22:57 - Commentaires [0] - Permalien [#]

16 septembre 2018

Mètèo d'lè dousîme semaine de septembe

 

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo démwånche nieuf do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè ånze et lè jonâye, i f'rè vèn't-hhés.

Das lè jonâye, i f'rè do s'lo et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ.

 

Pou lo lîndi dêhh do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè trôze et lè jonâye, i f'rè co vèn't-hhés.

Dons lè jonâye, lis n'wâyes f'ront comme în wêle dånt lo s'lo et lo tomps s'rè kiair dons lè neûtèye et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ.

 

Pou lo mwâdi ånze do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co trôze et lè jonâye, i f'rè tohos vèn't-hhés.

Dons lè jonâye, i f'rè do s'lo et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mècredi dôze do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè sôze et lè jonâye, i f'rè vèn't-et-(h)eût'.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et i n'y èrè dis luhesses sus lo sâ et lo vont soff'rè co è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo jeûdi trôze do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè qwètôhhe et lè jonâye, i f'rè vèn't-dous'.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè co dis luhesses, i n'y èrè quiques warbâyes d'was ånze (h)oûres do métîn, i pourrât y avoû dis orâges dons l'èprès-midi, i n'y èrè quiques warbâyes d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et i piôrè ène câille dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte dons l'èprès-midi, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq sus lo sâ et co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo vånr'di qwètôhhe do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè dôze et lè jonâye, i f'rè dêh-nieuf.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, i n'y èrè quiques warbâyes d'was ånze (h)oûres do métîn, lo tomps vè s'rèkiairi sus lo sâ et lo tomps s'rè kiair dons lè neûtèye et lo vont soff'rè tohos è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et dons lè neûtèye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et éprès, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo sèm'di quînze do mwès d'septåmbêr :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè (h)eût' et lè jonâye, i f'rè dêh-(h)eût'.

Dons lè mètinâye, i f'rè do s'lo, i n'y èrè dis luhesses d'was ånze (h)oûres do métîn et i f'rè d'nové do s'lo sus lo sâ et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo dimanche niûf do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè dôze et lè jonêye, i f'rè vingt-chèys.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et lo vat soff'rè ca è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye.

 

Po lo lundi dèych do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè onze et lè jonâye, i f'rè vingt-sept.

Das lè jonêye, les nouèyges f'ront comme in wêle devant lo s'lo et lo taps s'rè tyai lo paneuyt et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das la jonêye et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mêdi yonze do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè qwètôje et lè jonêye, i f'rè ca vingt-sept.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et lo vat soff'rè ca è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è dèych kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è cinq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mètyeurdi dôze do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè dèyj-(h)euyt' et lè jonêye, i f'rè vingt-niûf.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo et y èrè des èclaircies d'vas cinq (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et lo paneuyt, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è dèych kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo jûdi trâze do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè sâze et lè jonêye, i f'rè vingt-et-yun'.

Das lo mètin, y èrè ca des èclaircies, y èrè quèques calendes dès yonze (h)oûres do mètin et y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et lo paneuyt, è cinq kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è dèych kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo venr'di qwètôje do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè qwètôje et lè jonêye, i f'rè dèyj-niûf.

Das lo mètin, y èrè ca tot-piein d'nouèyges, lo taps vè s'ètyairi das l'èprès-midi et lo taps s'rè tyai d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo sèm'di quinze do mwès d'septembe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè dèych et lè jonêye, i f'rè vingt'.

Das lo mètin, i f'rè do s'lo, y èrè des èclaircies d'vas yonze (h)oûres do mètin et i f'rè d'nové do s'lo d'vas cinq (h)oûres do sô et lo vat soff'rè ca è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'dieumache neuf don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè (h)uit' et la journaye, i fârè vingt-six.

Das la matènaye, lès nuâges fâront co coumme in voile devant l'soleil et i n'y ârè don soleil d'ri onze (h)eûres don matin et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'lundè dix don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè onze et la journaye, i fârè vingt-quate.

Lès nâges fâront coumme in voile devant l'soleil das la journaye et l'taps s'rè clay par noyt et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à vingt kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'môrdè onze don mois d'sepembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè dix et la journaye, i fârè vingt-sept.

Das la journaye, i fârè don soleil et l'vat choffèl'rè co à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'mikerdè douze don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè onze et la journaye, i fârè vingt-six.

Das la journaye, i fârè co don soleil, lis nuâges fâront coumme in voile devant l'soleil d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'taps vâ s'èclaircir par noyt et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à cinq kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'jieudè treize don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè treize et la journaye, i fârè dix-(h)uit'.

Das la matènaye, i pieurè ène miette, i n'y arè quiques horlayes d'vês onze (h)oûres do matin et i n'y arè tout-plé d'nuâges das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'venr'dè quatorze don mois d'septembe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè douze et la journaye, i fârè vingt.

Das la matènaye, i n'y arè co tout-plé d'nuâges, le taps vâ s'èclaircir d'vês onze (h)eûres don matin et i fârè don soleil d'vês cinq (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à cinq kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'sam'dè quinze don mois d'septembe :

Tempèratûres: par noyt, i fârè neuf et la journaye, i fârè co vingt.

Das la journaye, i n'y arè dès aries et l'taps s'rè clay d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo dieumanche nieuf don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè nieuf et lè jonâye, i f'rè vîngt-hhihh.

Dans la jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè co è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye.

 

Po lo lundi dihh don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè onze et lè jonâye, i f'rè vîngt-(h)ut'.

Dans lè jonâye, les nuêges f'ront comme în wêle devant lo s'lo et lo temps s'rè kiair per nut et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mârdi onze don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè enco onze et lè jonâye, i f'rè enco vîngt-(h)ut'.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mèkeurdi dôze don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè dôze et lè jonâye, i f'rè trente.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo, les nuêges f'ront comme în wêle devant lo s'lo d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo temps vâ s'rèkiairi per nut et lo vent hhoffèyerè enco è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo jeudi trôze don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè sôze et lè jonâye, i f'rè vîngt-dous'.

Dans lè jonâye, i n'y èrè quèques holâyes et i n'y èrè tot-piein d'nuêges d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos onze (h)oûres don mètîn et è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo venr'di qwètoûhhe don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè qwètoûhhe et lè jonâye, i f'rè vîngt'.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè enco tot-piein d'nuêges, lo temps vâ s'rèkiairi dans l'èprès-non.ne et lo temps s'rè kiair d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo sèm'di quînze don mwès d'septembe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè vîngt-et-înk.

Dans lè mètinâye, i f'rè don s'lo, i n'y èrè des èkiairèyes d'vos onze (h)oûres don mètîn et i f'rè d'nové don s'lo d'vos cînq (h)oûres d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè enco è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-midi, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo dîmonche nîf do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè dèyhh et lè jonâye, è f'rè vîngt-qwète.

Dos lè jonâye, è f'rè do s'lo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo lîndi dèyhh do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè onze et lè jonâye, è f'rè vîngt-hhoys.

Dos lè mètinâye, è f'rè co do s'lo, lès n'wâyes f'rot dîno qu'în wêle dant lo s'lo dos lè mèy-jo et lo tops s'rè tyaihh dos lè nêyt et lo vot soff'rè co è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo môdyi onze do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè trôze et lè jonâye, è f'rè vîngt-cînq.

Dos lè jonâye, è f'rè do s'lo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi dôze do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè qwètôhhe et lè jonâye, è f'rè vîngt-(h)euyt'.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et el y èrè dès lihesses d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo jîdi trôze do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè co qwètôhhe et lè jonâye, è f'rè vîngt-trôhh.

Dos lè mètinâye, el y èrè co dès lihesses, el y èrè quèyques rohhies d'vos onze (h)oûres do mètîn, è pourrôt y o'oû dès orâges dos lè mèy-jo, el y èrè co quèyques rohhies d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è pieûrè în peû dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq lo sô et co è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo vôr'di qwètôhhe do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè dôze et lè jonâye, è f'rè dèyh-nîf.

Dos lè mètinâye, el y èrè trop-bé dès n'wâyes, el y èrè quèyques rohhies d'vos onze (h)oûres do mètîn, lo tops vè s'rètyaihhi lo sô et lo tops s'rè tyaihh dos lè nêyt et lo vot soff'rè co è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo sèm'di quînze do moûs d'septembe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè sept et lè jonâye, è f'rè dèyh-(h)euyt'.

Dos lè mètinâye, è f'rè do s'lo, el y èrè dès lihesses d'vos onze (h)oûres do mètîn et è f'rè d'novèy do s'lo lo sô et lo vot soff'rè co è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre, è cînq kilomètes è l'(h)oûre èn'dos onze (h)oûres do mètîn et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 19:49 - Commentaires [0] - Permalien [#]

15 septembre 2018

Lo coucheu d'lè pope

 

Lo coucheu d'lè pope

 

1. Dô ! dô ! L'afant dô.. dreum'rè bientoût.
        Debout, d'lé lo tot piat lit d'cwîve, aux ridiaux d'moss'line è pwès, lè Zette tient dans ses brès ène pope en ch'mînhhe.
        Ç'ast sè feuille...
        2. Docement, lè Zette kèresse lè tête chermante, que sorit tojos...
        Qué (h)euroux caractêre qu'elle è, Lucile ? Ç'ast lo nom d'sè feuille.
        3. Ettention ! Elle vâ s'endreumîn...
        Les paupiêres, hhuvant lo bîhhêge, bettent sus lis grands œils neûrs. An dirînt don v'loûrs neûr et r'luhant...
        Chut ! comme des piats pètales recorbés de roûse, les paupiêres s'errondînent. Elles vont s'framer. Lè Lucile dreume.
        En peurnant bien wâde, lè Zette se penche sus so lit... Elle dit tot bèhh : Lè ! Mèd'mwinselle !... Tout' lè tenresse d'eune piate maman ast dans sè wès...
        4. Lè Zette, d'eune main l'gîre, tampote lo chèvat, renvahhe et borde lè covête... Les ridiaux, è ç't (h)oûre !... Elle les crûhe, sans brut... Elle vâ pus lon sus lè pointe don pieud.
        5. Lè Zette, essieuttâye sus eune chîre bèhhe, d'vèye, înk è înk, les tîrants d'lè commoûde de sè pope. 'L er'tîre înk èprès l'aute, eune catte de d'zos de lin.ne, dis bès propes, lè roûbe de chambe po d'main lo mètîn. 'L im.me Lucile pè-d'ssus tout', elle vieut qu'elle seût lè pus balle, lè mieux t'nâwe, lè plus rich'ment (h)èb'yâye de tout' les popes qu'elle connat. Elle vieut qu'sè feuille li f'yeusse (h)onneur.
        6. Lè ! Lè toilette de d'main ast rangeâye, piayâye au pieud don lit. Lè Zette lè mat èva lo lînge wète, dans eune mallatte que sreuve de heuje è lînge, catte de d'zos et bès d'lè vaille. Elle s'eu penchâye i mament sus les ridiaux d'moss'line. Elle ècoute. Ç'ast hhûr, 'l eu oûyi hhoffieu.

                            Paul et Victor Marguerite,
                            Zette


Mots difficiles : pope : poupée ; ch'mînhhe : chemise ; feuille : fille ; hhuvant : suivant ; bîhhêge : bercement ; r'luhant : luisant ; chèvat : traversin ; renvahhe : renverse ; covête : couverture ; crûhhe : croise ; essieuttâye : assise ; bèhhe : basse ; d'vèye : ouvre ; tîrants : tiroirs ; catte de d'zos : jupon ; lin.ne : laine ; im.me : aime ; wète : sale ; heuje : coffre ; hhûr : sûr ; oûyi : ouïr, entendu ; hhoffieu : souffler, respirer.

 

Grammaire :

 

1° Morphologie

Le nom

a)    Le genre

Cheûz nos, quand’ an causent patwès, an weunent beun que l’artike n’ast-m’ tojos lo mim.me qu’en patwès. Ç’ast anlè qu’an dîront :

Chez nous, quand on parle patois, on voit bien que l’article n’est pas toujours le même qu’en patois. C’est ainsi qu’on dira :

Eune errosatte (un arrosoir) – eune paume (un épi) – eune ètote (un atout) – lè bonne âr (le bon air) – lè fraye (le frai) – lo poussat (la poussière) – lè chette (le chat)

b)    Les noms masculins

On les reconnaît en grande partie à leur suffixe

Suffixe en –i :            lo peummi (le pommier)
                lo ceul’hi (le cerisier)
                lo pwêri (le poirier)
                lo nuhati (le noisetier)
                lo hhalati (le noyer)

Suffixe en –é :            lo chèté (le château)
                lo chèpé (le chapeau)
                lo wèré (le taureau)
                lo keuvé (le cuvier)

Suffixe en –ou :            lo chessou (le chasseur)
                lo sayou (le faucheur)
                lo pahhou (le pêcheur)

Suffixe en –at :            lo valat (le valet)
                lo coûnat (le cornet)
                lo houssat (le houx)
2° Conjugaison

a)    Le verbe régulier couper (couper) conjugué à tous les modes et à tous les temps

Indicatif

Temps simples

Présent                  Imparfait distant                Imparfait prochain

je coupe                 j’coupeûs                              inusité
te coupes              t’coupeûs        
i coupe                  i coupeût        
elle coupe             elle coupeût        
an coupent          an coupînt        
j’coupans             j’coupîns        
v’coupeûz           v’coupîns        
is coupent           is coupînt        
elles coupent      elles coupînt        

Passé simple                    Futur simple

inusité                                j’coup’râ
                                             t’coup’rés
                                             i coup’rè
                                             elle coup’rè
                                            an coup’ront
                                            j’coup’rans
                                           v’coup’reûz
                                           is coup’ront
                                           elles coup’ront

Temps composés

Passé composé                    Plus-que-parfait

j’â coupé                               j’èveûs coupé
t’és coupé                            t’èveûs coupé
‘l è coupé                             ‘l èveûs coupé
‘l è coupé                             ‘l èveût coupé
an z-ont coupé                    an z-èvînt coupé
j’èvans coupé                     j’èvîns coupé
v’èveûz coupé                    v’èvîns coupé
‘l ont coupé                         ‘l èvînt coupé
‘l ont coupé                        ‘l èvînt coupé

Passé antérieur                    Futur antérieur

inusité                                    j’èrâ coupé
                                                 t’èrés coupé
                                                 ‘l èrè coupé
                                                 ‘l èrè coupé
                                                an z-èront coupé
                                                j’èrans coupé
                                               v’èreûz coupé
                                               ‘l èront coupé
                                               ‘l èront coupé

Conditionnel

Présent                        Passé

j’coup’reûs                 j’èreûs coupeu
t’coup’reûs                t’èreûs coupeu
i coup’reût                 ‘l èreût coupeu
elle coup’reût            ‘l èreût coupeu
an coup’rînt              an z-èrînt coupeu
j’coup’rîns                 j’èrîns coupeu
v’coup’rîns                v’èrîns coupeu
is coup’rînt                ‘l èrînt coupeu
elles coup’rînt           ‘l èrînt coupeu

Subjonctif (présent et imparfait se confondent)


Présent                                    Passé

que j’coupeusse                    qu’j’âye / èveusse coupé
que t’coupeusses                  qu’t’âyes / èveusses coupé
qu’i coupeusse                      que’l âyt / èveusse coupé
qu’elle coupeusse                 que’l âyt / èveusse coupé
qu’an coupînssent               qu’an z-èvînssent coupé
que j’coupînsses                   qu’j’èvînsses coupé
que v’coupînsses                  qu’v’èvînsses coupé
qu’is coupînssent                 que’l èvînssent coupé
qu’elles coupînssent           que’l èvînssent coupé

Impératif

coupe !
coupans !
coupeûz !

Participe passé

coupé / coupâye

Participe présent

coupant

 

Questions :

 

1. Qu'ôst-ce que tient lè Zette ?
2. Comment qu'ast lè pope ?
3. Comment qu'elle s'endreume ?
4. Qu'ôst-ce que fât lè Zette ?
5. Qu'ôst-ce qu'elle prèpâre quand lè pope ast endreumèye ?
6. Qu'ôst-ce que vieut lè Zette ?
7. Qu'ôst-ce qu'elle fât quand lè toilette don lend'main ast rangeâye ?
8. Comment que v'compeurneûz ceutte phrâse-lè : "Ç'ast hhûr, 'l eu oûyi hhoffieu" ?


 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 23:57 - Commentaires [0] - Permalien [#]