A la découverte des patois lorrains

22 février 2018

Mètèo d'lè qwètrîme semaine de février

 

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo jeûdi vèn't-dous' do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns cînq et lè jonâye, i f'rè mwåns înk.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo tomps vè s'rèkiairi èn'das ånze (h)oûres do mètîn et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, et co è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte dons l'èprès-midi, tohos è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo vånr'di vèn't-trâhh do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns hhés et lè jonâye, i f'rè co mwåns înk.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo tomps vè s'rèkiairi èn'das ånze (h)oûres do métîn et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre èn'das ånze (h)oûres do métîn, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq dons lè neûtèye.

 

Pou lo sèm'di vèn't-qwète do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns cînq et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dons lè jonâye, i n'y èrè dis luhesses et lo tomps s'rè kiair d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vont è cînquånte-cînq dons lè mètinâye, et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte dons l'èprès-midi et tohos è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è septånte d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo démwånche vèn't-cînq do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns sept et lè jonâye, i f'rè mwåns trâhh.

Dons lè jonâye, i f'rè do s'lo et i n'y èrè dis luhesses d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è vèn't-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è septånte dons lè mètinâye, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte-cînq dons l'èprès-midi et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo lîndi vèn't-hhés do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns nieuf et lè jonâye, i f'rè mwåns qwète.

Dons lè jonâye, i n'y èrè co dis luhesses et lo vont soff'rè è vèn't-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte dons lè mètinâye, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo co dis côps d'vont è swessånte dons l'èprès-midi et è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo mwâdi vèn't-sept do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns (h)eût' et lè jonâye, i f'rè mwåns trâhh.

Dos lè jonâye, i n'y èrè tohos dis luhesses et lo vont soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èvo co dis côps d'vont è quarånte-cînq dons l'èprès-midi et co è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo mècredi vèn't-(h)eût' do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns nieuf et lè jonâye, i f'rè mwåns trâhh.

Dons lè jonâye, i n'y èrè tohos dis luhesses et lo vont soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte dons lè mètinâye et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo jûdi vingt-dous' do mwès d'fèvrî :

Tempèratures : lo paneuyt, i f'rè moins cinq et lè jonêye, i f'rè zèrô.

Das lo mètin, lo taps vè s'rètyairi et i f'rè do s'lo das yonze (h)oûres do mètin et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cinquante das yonze (h)oûres do mètin et è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas cinq (h)oûres do sô.

 

Po lo venr'di vingt-trôch do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca moins cinq et lè jonêye, cè s'rè in piat yun'.

Das lè jonêye, y èrè des èclaircies et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas yonze (h)oûres do mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è quarante-cinq das l'èprès-midi, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et tojos è vingt kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo sèm'di vingt-qwète do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins qwète et lè jonêye, i f'rè trôch.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies et i f'rè do s'lo das l'èprès-midi et lo vat soff'rè è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cinquante das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è cinquante das l'èprès-midi et è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo dimanche vingt-cinq do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins cinq et lè jonêye, i f'rè moins yun'.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo et y èrè des èclaircies d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è swessante das lo mètin, è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è swessante das l'èprès-midi et è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo lundi vingt-chèys do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins niûf et lè jonêye, i f'rè moins qwète.

Das lè jonêye, y èrè des èclaircies et lo vat soff'rè è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è swessånte das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è swessånte das l'èprès-midi et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo mêdi vingt-sept do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè moins trôch.

Das lè jonêye, y èrè ca des èclaircies et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è quarante-cinq das l'èprès-midi et è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo mètyeurdi vingt-(h)euyt do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca moins (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè ca moins trôch.

Das lè jonêye, y èrè tojos des èclaircies et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è quarante das l'èprès-midi et è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûre do sô.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'jieudè vingt-daws don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins trois et la journaye, i f'rè trois.

Das la journaye, i f'rè don soleil et l'vent choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, aco à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante d'ri onze (h)eûres don matin et aco à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'venr'dè vingt-trois don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins quate et la journaye, i f'rè co trois.

Das la matinaye, i n'y arè dès aries et i f'rè don soleil das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'sam'dè vingt-quate don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins trois et la journaye, i f'rè quate.

Das la matinaye, i n'y arè dès aries et i f'rè don soleil das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à cinquante das la matinaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq das l'après-maydè et à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à cinquante d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'dieumache vingt-cinq don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins quate et la journaye, i f'rè zèrô.

Das la journaye, i f'rè don soleil et i n'y arè dès aries d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à trente kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à soixante das la matinaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq das l'après-maydè et aco à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'lundè vingt-six don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins six et la journaye, i f'rè moins in.

Das la journaye, i n'y arè co dès aries et l'vat choffèl'rè à trente kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à soixante das la matinaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo co dès cawps d'vat à soixante das l'après-maydè et aco à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'môrdè vingt-sept don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè co moins six et la journaye, i f'rè co moins in.

Das la journaye, i n'y arè toujoûs dès aries et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq das la matinaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre avo co dès cawps d'vat à quarante-cinq das l'après-maydè et aco à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'mikerdè vingt-(h)uit' don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè toujoûs moins six et la journaye, i f'rè toujoûs moins in.

Das la journaye, i n'y arè toujoûs dès aries et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq das la matinaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre avo co dès cawps d'vat à quarante-cinq das l'après-maydè et aco à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo jeudi vîngt-dous' don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins qwète et lè jonâye, cè s'rè în piot dous'.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè à vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq dans lè mètinâye, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è cînquante d'vos onze (h)oûres don mètîn, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq dans l'èprès-non.ne, enco è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et tojos è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq per nut.

 

Po lo venr'di vîngt-treûhh don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè co moins qwète et lè jonâye, cè s'rè co în piot dous'.

Dans lè jonâye, i n'y èrè des èkiairèyes et lo vent hhofèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq dans lè jonâye, enco è vîngt kjilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et tojos è vingt kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo sèm'di vîngt-qwète don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins treûhh et lè jonâye, i f'rè qwète.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des èkiairèyes et i f'rè don s'lo dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è cînquante dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq dans l'èprès-non.ne et è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è cînquante d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo dieumanche vîngt-cînq don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins cînq et lè jonâye, i f'rè zèrô.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et i n'y èrè des èkiairèyes d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è swessante dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è cînquante-cînq dans l'èprès-non.ne et enco è vîngt kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo lundi vîngt-hhihh don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins sept et kè jonâye, i f'rè moins înk.

Dans lè jonâye, i n'y èrè des èkiairèyes et lo vent hhoffèyerè è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è swessante dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo enco des coups d'vent è swessante dans l'èprès-non.ne et et enco è vîngt kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo mâdi vîngt-sept don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè co moins sept et lè jonâye, i f'rè co moins înk.

Dans lè jonâye, i n'y èrè co dès èkiairèyes et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo enco des coups d'vent è quarante-cînq dans l'èprès-non.ne et enco è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo mèkeurdi vîngt-(h)ut' don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè tojos moins sept et lè jonâye, i f'rè tojos moins înk.

Dans lè jonâye, i n'y èrè tojos des èkiairèyes et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo enco des coups d'vent è quarante-cînq dans l'èprès-non.ne et enco è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Voges) :

 

 

 

Po lo jîdi vîngt-dous' do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons sept et lè jonâye, è f'rè mons dous'.

Dos lè jonâye, el y èrè dès lihesses et lo tops s'rè tyaihh dos lè nêyt et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)o^re èvo dès keûps d'vot è quarante-cînqa dos lè mètinâye, et co è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante dos lè mèy-jo, tocoûs è vîngt kilomètes è l'(h)oûre lo sô et tocoûs è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo vôr'di vîngt-trôhh do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons hhoys et lè jonâye, è f'rè mons în.

Dos lè jonâye, el y èrè dès lihesses et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq dos lè nêyt.

 

Po lo sèm'di vîngt-qwète do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons cînq et lè jonâye, ça s'rè în p'tit în.

Dos lè jonâye, el y èrè co dès lihesses et lo tops s'rè tyaihh d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq dos lè mètinâye, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante dos lè mèy-jo et è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è septante d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo dîmonche vîngt-cînq do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons sept et lè jonâye, è f'rè mons trôhh.

Dos lè jonâye, è f'rè do s'lo et el y èrè dès lihesses d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante dos lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo co dès côps d'vot è swessante dos lè mèy-jo et co è vîngt kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo lîndi vîngt-hhoys do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons onze et lè jonâye, è f'rè mons hhoys.

Dos lè jonâye, el y èrè co dès lihesses et lo vot soff'rè è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo co dès keûps d'vot è swessante dos lè mèy-jo et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo môdyi vîngt-sept do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè co mons onze et lè jonâye, è f'rè mons cînq.

Dos lè jonâye, el y èrè tocoûs dès lihesses et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès côps d'vot è quarante-cînq dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre èvo co dès côps d'vot è quarante-cînq dos lè mèy-jo et è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo mikerdi vîngt-(h)euyt' do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè tocoûs mons onze et lè jonâye, è f'rè co mons cînq.

Dos lè jonâye, el y èrè tocoûs dès lihesses et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 11:09 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Lo progrès tchîz nos

 

Comme on parle beaucoup de la SNCF, voici un texte sur le premier train à Fraize en 1876 :

 

Lo progrès tchîz nos


        Quand, è cînquante-hhés, èm'nant d'Saint Diè lo trè'i po bâti lè fabrique et lè mauho-d'ville, lè sarcelle se môtreut po lè premêre foûs è Fraize, i n'y ôt în rûde hînhan das lo villèdje. Passèz do(c), în tché que ha'it snas tch'vaux ; une bête que, è d-au leû d'avône, devorait do tcharbo ; que pantihit, fimait, skeupait dis fiâmmes pa lè gueûle comme in coursî d'enfêr ! I n'y avoût d'quoi rèvolutionnè în leû nesqu'è tot-la rècoquinè das sis vées eccoutmances. Dis cwèyats lis pus lan dè montèye, corant lis djens po wêr lè marwâille. Lè pièce Demenn'meix îre nâre de monde.
        Lè vala do(c), d'hant lis îns, lè garce-la que fait peûrri notis k'mattes. A n'd'rôt mi lè laihhi eppoutè sè poho pahhi !
        Lo grand Cwètchi, que praquait è fè'ant dansi das so dôs lo fieukat de so nâr bonnat, radeut d'în mot lè passâye de tortus :
        A n'me f'rè h'mwâs crêre que ç'n'ast mi lo diâle que fait hambè ç'la !
        Quique vées se creuheûnent dûmat ètadoûyes, d'avoû vu pessè lo train de Lucifêr.
        Mais a s'fait è tout' et dant tôt lè sarcelle hôteut pa n'pus herquinè lis djens. Ce feut, po lis tch'vaux, pus râd d's'eccoutumè et, bonne pèce, is fiheûnent co sus lè route è lè wèyant pessè.
        D'aute cotè a èhatchit è praquè d'inventios co autremat hèrûses. Lo ch'mlî d'fî v'neut è Colmâr d'abord, pis è 'Pinau, pis è Saint Diè. Lis pus curiux ne branstieûnent mi è faire lo vouyèdje è pîd po n-allè lo wêr.
        Lo haut-Coleû do Nâr Groûbe, ratrant d'Pinau, d'hit : Dje l'ây vu ! I fiûte, il èvance, i r'cule ; mais dje n'ây mi vu lis tch'vaux ! Tocoûs l'idée toûniâde, qu'a n'p'ait s'pessè dè foûhhe dis bêtes. D'hiz wêr, qu'ôst-ce qu'i pass'rôt lo Haut-Coleû s'i r'venit audjid'(h)eû ?
        Quand è septante-hhés, lo ch'mî d'fî r'monteut enfi lè besse nesqu'è tchîz nos, lis djens yant djà prèparès è lè tchôse. Lo sentimat malè d'èbaub'mat et d'espavate èvo loquel is awant vu v'ni lè sarcelle n'ôt pus lieu. Lis curiux yant putôt djoyants que s'trovant è lè v'noûye dè premêre locomotîve. Dje lè voûs co, dje n'seus pus djène, atrant è lè gâre tote henn'hhie de drapeaux et d'meurlifitches, hheuyant agrûs'mat. Dj'yans tot-la ène hîse de galopîs eccotès è lè saye. În frâd nos pesseut è lè rècîne dis tchavoux : dje sètans au crûx d'nos qu'i nos îre d'n,è de wêr èque groûs de tchindj'mats po lo dev'ni. Mais lè keuhant ne dûreut wê et lè curiositè l'empouteut. Maugrè lis emplayès, dje sauteûnes sus lè vôye et dje nos boteûnes è sêre lis allâyes et v'noûyes dè matchine. Lo mècanicîn, èmusè, d'wait pâre bîn dis ettentios po n'ècrêsè pahhênne. Et quand lè locomotîve r'pwateut, dje lè sèweûnes è corant nesqu'è lè trantchie de Kiairgotte où elle hôteut pa nos faussè compè'ie.
        Lis vîx s'awant moûn's derandjis. Mais lis djos è sèwant i n-è v'neut portant de bîn lan po wêr lo ch'mî d'fî. Ène Orbelatte dehhadoûye exprès dis Heuttes, d'mandeut comme ène faveur au chef de gâre de li môtrè. A lè fè'eut pessè sus lo quai, po r'wêti lè matchine, pis a lè monteut das în wago et a lè peurmeneut în momat das lè gâre. Lè târe vée îre tcharmâye : Lis djens d'Lôrraine sot ma foû bîn aidiants ! Dje pûx mori èneût pusque dj'ây stu das lo ch'mî d'fî !
        Dis autes feûnent bonne pèce è s'eccoutumè is règlemats râds dè compè'ie. Dje voûs co în brauve (h)amme errivant è lè gâre au momat où lo train demarrait, brayant de totes sis foûhhes è r'm'want lis brès : Monsieur le siffleur, attendez-moi !
        În aute, aussi pô degroûssi, s'peurzate au guînch'nnat :
        Monsû lo chef, dje vourâys în bilat po n-allè das lo ch'mî d'fî.
        Où voulez-vous aller ?
        Tiès, ast-ce que ça vos r'wête ?
        Enfi Colâs dè Boratte, qu'a z-èrôt stu bîn èbaubi de n'mi trovè das s'vaite effaire, quand i pwateut po l'Expôsitio, vouyèdje que dje vos rècont'rây în djo, martchandeut braumat po qu'a li quitteusse èque sus lo prés d'so bilat.
        C'est prix fixe ici ! li d'heut lo chef de gâre.
        Heu ! heu ! règrèmeut Colâs, t'n'es mi b'sè de m' rèhh'nâwè, dje martchande în vè'o. Dje pûx co bîn martchandè to mâs bout d'carto ; po çu qu'i d'rôt t'cotè !

                                                                                           Eugène Mathis,

                                                                                           Nouveaux contes lorrains

 

 

Le Progrès chez nous


        Quand, en cinquante-six, amenant de Saint-Dié les matériaux pour la construction de l'usine et de l'hôtel-de-ville, la sarcelle (voiture à vapeur de Cugnot) apparut pour la première fois à Fraize, il y eut grand branle-bas dans le village.
Pensez donc, un chariot qui marchait sans chevaux; une bête qui au lieu d'avoine, dévorait du charbon; qui geignait, fumait, crachait des flammes par la gueule comme un coursier infernal ! Il y avait de quoi révolutionner un pays jusque-là acoquiné dans ses vieilles habitudes. Des coins les plus éloignés de la montagne accouraient les gens pour contempler la merveille. La place Demennemeix était noire de monde.
        — La voilà donc, disaient les uns, la gueuse qui fait pourrir nos pommes de terre. On ne devrait pas la laisser apporter sa poison par ici ! »
Le grand Coichi, qui parlait en faisant danser dans son dos le pompon de son bonnet noir, résuma l'opinion générale :
        — On ne me fera jamais croire que ce n'est pas le diable qui fait mouvoir cela ! » Quelques vieilles se signèrent dûment, certaines d'avoir vu passer le train de Lucifer.
         Mais on s'habitue à tout et bientôt la sarcelle finit par ne plus intéresser les gens. Ce fut pour les chevaux plus dur de s'accoutumer et, longtemps, ils se cabrèrent encore sur la route en la voyant passer.
         D'ailleurs on commençait à parler d'inventions encore autrement merveilleuses. Le chemin de fer vint à Colmar d'abord, puis à Épinal, puis à Saint-Dié. Les plus curieux n'hésitèrent pas à faire le voyage à pied pour aller le voir.
         Le Haut-Coleu du Noir Groube, rentrant d’Épinal, disait : « Je l'ai vu ! Il siffle, il avance, il recule; mais je n'ai pas vu les chevaux ». Toujours cette idée obstinée qu'on ne pouvait se passer de la force des bêtes. Dites-voir, qu'est-ce qu'il penserait le Haut-Coleu s'il revenait aujourd'hui ?
         Quand, en septante-six, le chemin de fer remonta enfin la vallée jusque chez nous, les gens étaient déjà préparés à la chose.
         Le sentiment mêlé d'étonnement et de peur avec lequel ils avaient vu venir la sarcelle ne se manifesta plus.
         Les curieux étaient plutôt gais qui se trouvaient à l'arrivée de la première locomotive. Je la vois encore — je ne suis plus jeune — entrant en gare toute pavoisée de drapeaux et décorations, sifflant allègrement. Nous étions là une bande de galopins appuyés à la barrière. Un froid nous passa à la racine des cheveux : nous sentions instinctivement qu'il nous était donné de voir quelque chose gros de changements pour l'avenir. Mais l'émotion ne dura guère et la curiosité l'emporta. Malgré les employés, nous sautions sur la voie et nous nous mettions à suivre les allées et venues de la machine. Le mécanicien amusé devait prendre bien des précautions pour n'écraser personne. Et quand la locomotive repartit nous la suivîmes en courant jusqu'à la tranchée de Clairegoutte où elle finit par nous fausser compagnie.
         Les vieux s'étaient moins dérangés. Mais les jours en suivant il en vint cependant de bien loin pour voir le chemin de fer. Une Orbelatte descendue exprès des Huttes (Alsace), demanda, comme une faveur, au chef de gare, de le lui montrer.
On la fit passer sur le quai pour regarder la machine, puis on la monta dans un wagon et ou la promena un moment dans la gare. La chère vieille était charmée ; « Ces gens de Lorraine sont ma foi bien obligeants ! Je peux mourir maintenant puisque j'ai été dans le chemin de fer ! »
         D'autres furent longtemps à s'habituer aux règlements rigides de la compagnie. Je vois encore un brave homme arrivant eu gare au moment où le train démarrait criant de toutes ses forces en remuant les bras : « Monsieur le siffleur, attendez-moi ! »
         Un autre, aussi peu dégrossi, se présente au guichet :
         — Monsieur le chef, je voudrais un billet pour aller dans le chemin de fer.
         — Où voulez-vous aller ?
         — Tiens, est-ce que cela vous regarde ?
         Enfin Colas de la Boratte, qu'on se fût bien étonné de ne pas trouver en cette affaire, quand il partit pour l'exposition — voyage que je vous raconterai un jour — marchanda beaucoup pour qu'on lui quittât quelque-chose sur le prix de son billet.
         — C'est prix fixe ici ! Lui dit le chef de gare.
         — Heu ! Heu ! Récrimina Colas, tu n'as pas besoin de me rabrouer; je marchande un veau, je puis encore bien marchander ton mauvais bout de carton; pour ce qu'il doit te coûter ! »

 

 

Posté par patoisantlorrain à 09:44 - Commentaires [0] - Permalien [#]

18 février 2018

Mètèo d'lè trôhîme semaine de février

 

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo jeûdi quînze do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns dous' et lè jonâye, i f'rè hhés.

Das lè jonêye, i piôrè et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos l'èprès-midi, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

Pou lo vånr'di sôze do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, ça s'rè în p'tit înk et lè jonâye, i f'rè cînq.

Dons lè mètinâye, i piôrè ène câille, lo tomps vè s'rèkiairi d'was ånze (h)oûres do métîn, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes dons l'èprès-midi, lo tomps vè d'nové s'rèkiairi sus lo sâ et i n'y èrè co brâmånt dis n'wâyes dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et co èprès et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo sèm'di dêhh-sept do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns înk et lè jonâye, i f'rè trâhh.

Dons lè mètinâye, i piôrè, i nagerè dons l'èprès-midi, i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et i n'y èr des f'mâyes que beilleront do gîve dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo démwånche dêh-(h)eût' do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns qwète et lè jonâye, i f'rè co trâhh.

Dons lè jonâye, lo tomps vè s'rèkiairi et i n'y èrè des f'mâyes que beilleront do gîve dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ.

 

Pou lo lîndi dêh-nieuf do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns cînq et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dons lè mètinâye, lis n'wâyes f'ront comme în wêle dånt lo s'lo et lo tomps vè s'rèkiairi èn'das ånze (h)oûres do métîn et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo mwâdi vingt' do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns trâhh et lè jonâye, ça s'rè în p'tit în.

Dons lè jonâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ.

 

Pou lo mècredi vingt-et-în do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns cînq et lè jonâye, ça s'rè co în p'tit înk.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè co brâmånt dis n'wâyes et i f'rè do s'lo èn'das ånze (h)oûres do métîn et lo vont soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq sus lo sâ, et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et tohos è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo co dis côps d'vont è quarånte dons lè neûtèye.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo jûdi quinze do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins yun' et lè jonêye, i f'rè chèys.

Das lè jonêye, i pûrè et i pûrè in pô lo paneuyt et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è quarante-cinq d'vas yonze (h)oûres do mètin, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo venr'di sâze do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trôch et lè jonêye, i f'rè ca chèys.

Das lo mètin, y èrè d'lè brume et lo taps vè s'rètyairi das yonze (h)oûres do mètin et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo sèm'di dèys-sept do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, cè s'rè in piat yun' et lè jonêye, cè s'rè in piat dous'.

Das lè jonêye, i nagerè, y èrè quèques flammèches de nage d'vas cinq (h)oûres do sô, y èrè tot-piein d'nuêges d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et y èrè do brôillêrd que beillerè do gîve lo paneuyt et lo vat soff'rè è quinze kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo dimanche dèyj-(h)euyt' do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins chèys et lè jonêye, i f'rè trôch.

Das lè jonêye, lo taps vè s'rètyairi et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye et è mwåns d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô.

 

Po lo lundi dèyj-niûf do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins cinq et lè jonêye, i f'rè ca trôch.

Das lo mètin, y èrè tot-piein d'nouèyges, lo taps vè s'rètyairi das l'èprès-midi et y èrè d'nové tot-piein d'nouèyges lo paneuyt et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô.

 

Po lo mêdi vingt' do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins trôch et lè jonêye, cè s'rè in piat dous'.

Das lo mètin, lo taps vè s'rètyairi, y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas yonze (h)oûres do mètin et lo taps vè d'nové s'rètyairi das l'èprès-midi et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è vingt kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mètyeurdi vingt-et-yun' do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca moins qwète et lè jonêye, cè s'rè ca in piat dous'.

Das lo mètin, y èrè tot-piein d'nouèyges et i f'rè do s'lo d'vas yonze (h)oûres do mètin et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è quarante das l'èprès-midi et è vingt kilomète è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'jieudè quinze don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè zèrô et la journaye, i f'rè sept.

Das la matinaye, i pieurè, i pieurè ène miette das l'après-maydè et par noyt, i n'y arè tout-plé d'nuages et après, i n'y arè d'la brume et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et co après et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'venr'dè seize don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, ça s'rè in p'tét in et la journaye, i f'rè co sept.

Das la journaye, le temps vâ s'èclaircir et i n'y arè tout-plé d'nuages par noyt et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'sam'dè dix-sept don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, ça s'rè co in p'tét in et la journaye, i f'rè trois.

Das la matinaye, i n'y arè quiques flocons d'nige, i pieurè ène miette das l'après-maydè, i n'y arè tout-plé d'nuages d'vês cinq (h)eûres don soir et l'temps vâ s'èclaircir d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir.

 

Pou l'dieumache dix-(h)uit' don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins trois et la journaye, i f'rè six.

Das la journaye, i n'y arè dès aries, i f'rè don soleil d'vês cinq (h)eûres don soir, i n'y arè d'nové dès aries d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et i n'y arè don brouillârd que baillerè don gîve par noyt et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'lundè dix-neuf don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè co moins trois et la journaye, i f'rè quate.

Das la matinaye, le temps vâ s'èclaircir, i n'y arè tout-plé d'nuages das l'après-maydè, i pieurè ène miette d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et ça s'rè d'la pioûve avo d'la nige molâye par noyt et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'ri onze (h)eûres don matin.

 

Pou l'môrdè vingt don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins daws et la journaye, i f'rè cinq.

Das la matinaye, le taps vâ s'èclaircir, i n'y arè tout-plé nuages d'vês onze (h)eûres don matin et l'temps vâ d'nouvé s'èclaircir das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'ri onze (h)eûres don matin et co après et à quinze kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'mikerdè vingt-et-in don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins trois et la journaye, i f'rè quate.

Das la matinaye, i n'y arè dès aries et i f'rè don soleil das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à vingt kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo jeudi quînze don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè zèrô et lè jonâye, i f'rè sept.

Dans lè mètinâye, i pieurè, i pieurè în poû dans l'èprès-non.ne et i n'y èrè d'lè brume per nut et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo venr'di sôze don mwès d'fèvrier :

Tempèratûres : per nut, i f'rè treûhh et lè jonâye, i f'rè (h)ut'.

Dans lè jonâye, lo temps vâ s'rèkiairi et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn et co èprès et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo sèm'di dihh-sept don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins înk et lè jonâye, i f'rè treûhh.

Dans lè mètinâye, i nov'rè, i n'y èrè quèques fiâmmohhes de nove dans l'èprès-non.ne et lo temps vâ s'rèkiairi d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo dieumanche dih-(h)ut' don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins cînq et lè jonâye, i f'rè cînq.

Dans lè jonâye, i n'y èrè des èkiairèyes, i f'rè don s'lo d'vos cînq (h)oûres don seûr, i n'y èrè co des èkiairèyes d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et i n'y èrè don brôillârd que beillerè don geûve per nut et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo lundi dih-nieuf don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins cînq et lè jonâye, i f'rè qwète.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, lo temps vâ s'rèkiairi d'vos onze (h)oûres don mètîn et i n'y èrè d'nové tot-piein d'nuêges d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mâdi vîngt' don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins treûhh et lè- jonâye, i f'rè co qwète.

Dans lè mètinâye, lo temps vâ s'rèkiairi, i n'y èrè tot-piein d'nuêges d'vos onze (h)oûres don mètîn et lo temps vâ d'nové s'rèkiairi dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos onze (h)oûres don mètîn, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è quînze kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mèkeurdi vîngt-et-înk don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè co moins qwète et lè jonâye, i f'rè tojos qwète.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des èkiairèyes et i f'rè don s'lo dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo jîdi quînze do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons qwète et lè jonâye, è f'rè hhoys.

Dos lè jonâye, è pieûrè et dos lè nêyt, ça s'rè dè pieûve èvo dè noge molâye et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre è onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo vôr'di sôze do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, ça s'rè în p'tit în et lè jonâye, è f'rè cînq.

Dos lè mètinâye, è pieûrè în peû, el y èrè trop-bé dès n'wâyes d'vos onze (h)oûres do mètîn et lo tops vè s'rètyaihhi dos lè mèy-jo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo sèm'di dèyhh-sept do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons în et lè jonâye, è f'rè trôhh.

Dos lè mètinâye, è pieûrè, è nogerè dos lè mèy-jo, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge lo sô et el y èrè dès hh'mwâyes que denn'rot do gîve dos lè nêyt et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante-cînq dos lè mètinâye, et co è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq dos lè mèy-jo, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo dîmonche dèyh-(h)euyt' do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons qwète et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dos lè jonâye, lo tops vè s'rètyaihhi et el y èrè dès hh'mwâyes que denn'rot do gîve dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo lîndi dèyh-nîf do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons hhoys et lè jonâye, ça s'rè co în p'tit dous'.

Dos lè mètinâye, lès n'wâyes f'rot dîno qu'în wêle dant lo s'lo et lo tops vè s'rètyaihhi èn'dos onze (h)oûres do mètîn et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo môdyi vîngt do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons qwète et lè jonêye, ça s'rè în p'tit în.

Dos lè mètinâye, el y èrè dès trop-bé dès n'wâyes, lo tops vè s'rètyaihhi dos lè mèy-jo et el y èrè d'novèy trop-bé dès n'wâyes lo sô et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi vîngt-et-în do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons cînq et lè jonâye, i f'rè mons în.

Dos lè mètinâye, el y èrè co trop-bé dès n'wâyes et è f'rè do s'lo dos lè mèy-jo et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante d'vos onze (h)oûres do mètîn, tocoûs è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, tocoûs è quînze kilomètes èvo dès keûps d'vot è quarante è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è tocoûs quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 18:18 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Patois standard ou patois locaux

 

 

Patois standard ou patois locaux :

 

          Parmi les défenseurs des langues régionales, je dois être un des rares à écrire en plusieurs parlers, pour ne pas dire patois puisque pour certains, c'est un mot tabou alors que pour les patoisants lorrains, vosgiens pour la plupart aujourd'hui, le mot patois a plutôt un sens affectif : c'est leur patois, une partie de leur vie.

        Il faut comprendre que pour les deux langues qui me passionnent, à savoir le breton et le lorrain, j'ai deux approches différentes. Le breton, c'est d'abord par la chanson (Alan Stivell, Tri Yann, Gilles Servat, ...) que je l'ai découvert et ensuite, quand je l'ai appris, c'était par les textes. Beaucoup plus tard, je me suis intéressé au breton dialectal grâce aux témoignages de personnes enregistrées ou de cassettes audio (et après de CD) pour améliorer ma prononciation. C'est pour cela que l'idée d'un breton standard ne me choque pas même si aujourd'hui, je suis plus tourné vers le breton populaire, le badume comme on dirait (de l'expression ba du-m'(añ) vé lâret... : par ici / chez nous, on dit...).
        Le lorrain, c'est plutôt le chemin inverse : j'en connaissais un peut étant enfant : de nombreux mots et aussi quelques phrases que mon père m'avait apprises. Même si j'ai collecté par la suite de nombreux textes et consulté nombre d'études sur les différents patois lorrains, c'est avec les patoisants que je l'ai appris (à Drouville en allant chaque dimanche chez une patoisante, à Neuviller-sur-Fave aux cours de patois ou les patois de Ban-de-Laveline grâce aux cassettes audio du groupe de patoisants de ce village et pour le Valtin, grâce au CD de M. Maurice Gérard.
       
        Donc, l'idée d'un patois standard comme le gallo ou le picard me gêne un peu. Quel patois choisir ? Le patois messin, patois le plus présent dans la littérature en patois, mais cela ne ravira sûrement pas les meurthe-et-mosellans et les autres Lorrains ne se reconnaîtront pas non plus dans ce patois. On pourrait choisir un patois intermédiaire, celui de la vallée de la Natagne (Landremont, Bezaumont, Belleau, ...) : le vocabulaire est messin mais la prononciation est déjà celle du grand Couronné / Lunévillois. C'est un bon compromis mais cela reste toujours un compromis !

        Même chose pour les patois des Hautes-Vosges où le patois se différencie selon les vallées. On pourrait choisir le patois de Fiménil (Bruyères), patois de la montagne mais qui a l'avantage d'avoir quelques influences de la plaine (Nord de Rambervillers) mais c'est oublier tous les autres patois et les efforts qui ont été faits pour les sauvegarder. En allant aux réunions de Gérardmer et aux assemblées annuelles, j'ai pu constater que si les patoisants utilisaient leur patois respectif, ils se comprenaient fort bien et on peut faire de même à l'écrit.

        Patois standard ou patois locaux, le débat reste ouvert.


 

Posté par patoisantlorrain à 16:28 - Commentaires [0] - Permalien [#]

09 février 2018

Mètèo d'lè dousîme semaine de février :

 

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo jeûdi (h)eût' do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns qwète et lè jonâye, ça s'rè în p'tit înk.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè dis m'wâs d'fègêres et èn'das ånze (h)oûres, lo tomps vè s'rèkiairi et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo vånr'di nieuf do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns trâhh et lè jonâye, ça s'rè co în p'tit înk.

Dons lè jonâye, lo tompms vè co s'rèkiairi et i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo sèm'di dêhh do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns dous' et lè jonâye, i f'rè zèrô.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè co quiques fiommèhhes de nage et lo tomps vè s'rèkiairi dons l'èprès-midi et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo démwånche ånze do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co mwåns dous' et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage, i nagerè d'was ånze (h)oûres do métîn, i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage dons l'èprès-midi et i nagerè d'nové sus lo sâ et lo vont soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte dons lè mètinâye, et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq d'was ånze (h)oûres do métîn, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è quînze kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûre do sâ et è quînze kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo lîndi dôze do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns trâhh et lè jonâye, i f'rè zèrô.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, lo tomps vè s'rèkiairi d'was ånze (h)oûres do métîn, i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage sus lo sâ et lo tomps s'rè kiair d'was (h)eût (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do sâ, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mwâdi trôze do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns hhés et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dons lè jonâye, i f'rè do s'lo et lis n'wâyes f'ront comme în wêle dånt lo s'lo dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èn'das ånze (h)oûres do métîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mècredi qwètôhhe do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns cînq et lè jonâye, i f'rè trâhh.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo tomps vè s'rèkiairi èn'das ånze (h)oûres do mètîn et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo jûdi (hieuyt' do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins dous' et lè jonêye, cè s'rè in piat dous'.

Das lo mètin, lo taps vè s'rètyiairi, y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas yonze (h)oûres do mètin et lo taps vè d'nové s'rètyiairi das l'èprès-midi et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sâ.

 

Po lo venr'di niûf do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins trôch et lè jonêye, cè s'rè in piat yun'.

Das lè jonêye, y èrè des èclaircies et y èrè quèques flammèches de nage d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lomètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas yonze (h)oûres do mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo sèm'di dèych do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins dous' et lè jonêye, cè s'rè ca in piat yun'.

Das lo mètin, y èrè quèques flammèches de nage, y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas yonze (h)oûres do mètin, lo taps vè s'rètyairi das l'èprès-midi et y èrè quèques flammèches de nage lo paneuyt et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è vingt-cinq kilomètes èvo des côps d'vat è quarante-cinq è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo dimanche yonze do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins în et lè jonêye, i f'rè trôch.

Das lo mètin, i nagerè, y èrè quèques flammèches de nage das l'èprès-midi, y èrè quèques calendes d'vas cinq (h)oûres do sô et y èrè quèques flammèches de nage d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cinquante-cinq das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas yonze (h)oûres do mètin, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres di sô.

 

Po lo lundi dôze do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins dous' et lè jonêye, cè s'rè in piat yun'.

Das lo mètin, y èrè tot-piein d'nouèyges, lo taps vè s'rètyairi d'vas yonze (h)oûres do mètin, y èrè quèques flammèches de nage das l'èprès-midi, lo taps vè s'rètyairi d'vas cinq (h)oûres do sô et lo taps s'rè tyai d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo mêdi trôze do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins qwète et lè jonêye, cè s'rè in piat dous'.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et y èrè des èclaircies d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô.

 

Po lo mètyeurdi qwètôje do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca moins qwète et lè jonêye, i f'rè trôch.

Das lo mètin, y èrè tot-piein d'nouèyges, y èrè des èclaircies das yonze (h)oûres do mètin et i pûrè in pô lo paneuyt et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Verdun) :

 

 

 

Pou l'jieudè (h)uit' don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins cinq et lè journaye, ça s'rè in p'tét daws.

Das la journaye, le temps vâ s'èclaircir et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes è l'(h)eûre.

 

Pou l'venr'dè neuf don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè co moins cinq et la journaye, ça s'rè co in p'tét daws.

Das la journaye, i n'y arè quiques flocons d'nige, i nigerè d'vês cinq (h)eûres don soir, i n'y ari quiques flocons d'nige d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et i n'y arè tout-plé d'nuages par noyt et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante d'vês onze (h)eûres don matin, à quinze kilomètes à l'(h)eûre avo co dès cawps d'vat à quarante das l'après-maydè, aco à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'sam'dè dix don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins in et la journaye, ça s'rè toujoûs in p'tét daws.

Das la journaye, i n'y arè quiques flocons d'nige, le taps vâ s'èclaircir d'vês cinq (h)eûres don soir et par noyt, i n'y arè tout-plé d'nuages et après, i nigerè et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à vingt kilomètes avo dès cawps d'vat à quarante à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'dieumache onze don mois d'février :

Tempèratûres: par noyt, i f'rè co moins in et la journaye, i f'rè cinq.

Das la matinaye, ça s'rè d'la pioûve avo d'la nige mêlaye, i pieurè ène miette das l'après-maydè, i n'y arè quiques horlayes d'vês cinq (h)eûres don soir et i n'y arè quiques flocons d'nige par noyt et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat è quarante das la matinaye, aco à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'ri onze (h)eûres don matin et à quinze kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'lundè douze don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins daws et la journaye, i f'rè trois.

Das la matinaye, i n'y arè tou-plé d'nuages, le temps vâ s'èclaircir d'ri onze (h)eûres don matin et lo taps s'rè clay d'vês (h)uit' (h)eûres don mètin et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'môrdè treize don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins trois et la journaye, i f'rè co trois.

Das la journaye, i f'rè don soleil, i n'y arè dès aries d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et lès nuages f'ront coumme in voile devant l'soleil par noyt et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à vingt kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'mikerdè quatorze don mois d'février :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins quate et la journaye, i f'rè quate.

Das la matinaye, i n'y arè tout-plé d'nuages, le taps vâ s'èclaircir d'ri onze (h)eûres don matin, i n'y arè tout-plé df'nuages d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et i pieurè par noyt et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à vingt kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à quinze kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo jeudi (h)ut' don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins qwète et lè jonâye, i f'rè treûhh.

Dans lè jonâye, lo temps vâ s'rèkiairi et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn et co èprès.

 

Po lo venr'di nieuf don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè co moins qwète et lè jonâye, cè s'rè în piot dous'.

Dans lè jonâye, lo temps vâ s'rèkiairi et i n'y èrè quèques fiâmmohhes de nove d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è quînze kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo sèm'di dihh don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins înk et lè jonâye, i f'rè treûhh.

Dans lè mètinâye, lo temps vâ s'rèkiairi, i n'y èrè quèques fiâmmohhes de nove dans l'èprès-non.ne, lo temps vâ d'nové s'rèkiairi d'vos cînq (h)oûres don seûr et i n'y èrè quèques fiâmmohhes de nove per nut et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è vîngt kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo dieumanche onze don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè zèrô et lè jonâye, i f'rè qwète.

Dans lè mètinâye, i nov'rè, i n'y èrè quèques fiammohhes de nove d'vos onze (h)oûres don mètîn, i pieurè în poû dans l'èprès-non.ne, i n'y èrè quèques holâyes d'vos cînq (h)oûres don seûr et i n'y èrè quèques fiâmmohhes de nove d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo lundi dôze don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins înk et lè jonâye, i f'rè treûhh.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, lo temps vâ s'rèkiairi d'vos onze (h)oûres don mètîn, i n'y èrè quèques fiâmmohhes de nove dans l'èprès-non.ne, lo temps vâ d'nové s'rèkiairi d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo temps s'rè kiai d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn et à dihh kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne.

 

Po lo mâdi trôze don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins cînq et lè jonâye, i f'rè co treûhh.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et les nuêges f'ront comme în wêle dovant lo s'lo d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mèkeurdi qwètoûhhe don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins hhihh et lè jonâye, i f'rè qwète.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, lo temps vâ s'rèkiairi dos onze (h)oûres do mètîn, i n'y èrè tot-piein d'nuêges d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et i pieurè în poû per nut et lo vent hhoffèyerè è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos onze (h)oûres do mètîn, è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo jîdi (h)euyt' do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons cînq et lè jonâye, ça s'rè în p'tit în.

Dos lè mètinâye, el y èrè des hh'mwâyes que denn'rot do gîve, el y èrè trop-bé dès n'wâyes d'vos onze (h)oûres do mètîn et lo tops vè s'rètyaihhi dos lè mèy-jo et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo vôr'di nîf do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons qwète et lè jonâye, ça s'rè co în p'tit în.

Dos lè jonâye, lo tops vè co s'rètyaihhi et el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo sèm'di dèyhh do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons trôhh et lè jonâye, è f'rè zèrô.

Dos lè jonâye, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé nove, lo tops vè s'rètyaihhi d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et el y èrè trop-bé dès n'wâyes dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq dos lè nêyt.

 

Po lo dîmonche onze do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons dous' et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dos lè mètinâye, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge et è nogerè dos lè mèy-jo et co èprès et lo vot soff'rè è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quatre-vingts dos lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante d'vos onze (h)oûres do mètîn, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et co èprès et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo lîndi dôze do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons qwète et lè jonâye, è f'rè mons în.

Dos lè jonâye, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé nove et lo tops s'rè tyaihh d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo môdyi trôze do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons (h)euyt' et lè jonâye, ça s'rè în p'tit în.

Dos lè jonâye, è f'rè do s'lo, lès n'wâyes f'rot dîno qu'în wêle dant lo s'lo d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, el y èrè trop-bé dès n'wâyes et èprès, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi qwètôhhe do moûs d'fèvrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè co mons (h)euyt' et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dos lè mètinâye, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge, lo tops vè s'rètyaihhi èn'dos onze (h)oûres do mètîn et è pieûrè în peû dos lè nêyt et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lo mètinâye, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre èn'dos onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq dos lè nêyt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 13:43 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Lè Fanchon Peurlîn de Mwé'în

Dernièrement, j'ai trouvé une petite "pépite (d'or) pour moi et peut-être pour les gens d'Einvaux et de Moriviller. Sur le Net, on peut télécharger une version modifiée du "Chan Heurlîn" en patois de Moriviller, et du bon patois bien conservé. Ce poème de 60 page a été écrit en 1885 par Félix Thinselin. En voici un extrait :

 

"Vos otes, li dit l'ivrôgne, în bon maire de villêge.
Ç'ost, mo fwè, bîn aihi d'lo wêr è vote visêge ;
Et j'vos k'nnos, mo fwè bîn, vos d'mwêriz d'vos V'llêcot.
- Nênni, dit lo Goré, je demwêre è Vollwos.
Ç'ost mi co lo fermî de Monsieu de Lèrûne,
Èvoket è L'ninville qu'è lè pus grande fortune.
Tot chèkîn lo k'nnot, peus ç'ost în (h)ômme de bîn.
- Lu, que li dit l'ivrôgne, ç'ost în duhh cretîn.
De tortos les piaidious, 'l è pris j'qu'è lè dépouille.
J'vourôs bîn d'tot mo cœur li f... in.ne bonne toutouille ;
J'ai tojos di piaihi quand j'ettrope în fripon
D'lo traityi, comme j'l'ai fait on pêre di Jonjon ;
Vote Lèrûne ost co pés et tos les jos j'er'grette
De n'l'ower-m' co treuvé po lo t'ni zos mè pette.
- Couhe-teu, dit lo sergent, couhe tè langue et bwévos,
T'es rôbrié, je crôs qu'Lèrûne ost d'mes porots,
Que'l ost k'nnohhu tot-potyot d'peus Nancy jusqu'è Rome
Po în fîn èvoket et qu'ost d'pus (h)onnête (h)ômme.""Vous êtes, lui dit l'ivrogne, un bon maire de village.
C'est, ma foi, bien aisé de le voir à votre visage ;
Et je vous connais, ma fois bien, vous demeurez vers Villacourt.
- Non, dit le Goré, je demeure à Vallois.
C'est moi aussi le fermier de Monsieur de Laruine,
Avocat à Lunéville qui a la plus grand fortune.
Tout le monde le connaît, puis c'est un homme de bien.
- Lui, dit l'ivrogne, c'est un dur crétin.
De tous les plaideurs, il a pris jusqu'à la dépouille.
Je voudrais bien de tout mon cœur lui fiche une bonne râclée ;
J'ai toujours du plaisir quand j'attrape un fripon
De le traiter, comme je l'ai fait au père de Jonjon ;
Votre Laruine est encore pire et tous les jours je regrette
De ne pas l'avoir encore trouvé pour le tenir sous ma patte.
- Tais-toi, dit le sergent, tais ta langue et buvons,
Tu as oublié, je crois que Laruine est de mes parents,
Qu'il est connu partout depuis Nancy jusqu'à Rome
Pour un fin avocat et qui est de plus honnête homme".


 

Posté par patoisantlorrain à 11:50 - Commentaires [0] - Permalien [#]

02 février 2018

Mètèo d'lè premêre semaine de février

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo jeûdi, lo peurmer do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè zèrô et lè jonâye, i f'rè trâhh.

Dons mè mètinâye, i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage, lo tomps vè s'rèkiairi d'was ånze (h)oûres do métîn, ça s'rè dè piôwe èvo dè nage malâye dons l'èprès-midi, i nagerè sus lo sâ et i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo vånr'di dous' do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns înk et lè jonâye, i f'rè zèrô.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et d'was ånze (h)oûres do métîn et co èprès, i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage et lo vont soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi et co èprès et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo sèm'di trâhh do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns înk et lè jonâye, ça s'rè în p'tit înk.

Dons lè jonâye, i n'y èrè co quiques fiommèhhes de nage et i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ.

 

Pou lo démwånche qwète do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns trâhh et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage dons l'èprès-midi, i nagerè sus lo sâ et i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo lîndi cînq do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns qwète et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, lo tomps vè s'rèkiairi dons l'èprès-midi, i n'y èrè d'nové brâmånt dis n'wâyes sus lo sâ et i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage dons lè nêutèye et lo vont soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo mwâdi hhés do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè mwåns dous' et lè jonâye, i f'rè qwète.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, lo tomps vè s'rèkiairi d'was ånze (h)oûres do mèti, i n'y èrè d'nové brâmånt dis n'wâyes sus lo sâ et i n'y èrè quiques fiommèhhes de nage dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ.

 

Pou lo mècredi sept do mwès d'février :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co mwåns dous' et lè jonâye, i f'rè zèrô.

Dons lè jonâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo tomps vè s'rèkiairi dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo jûdi, lo promèy do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, cè s'rè in piat yun' et lè jonêye, i f'rè qwète.

Das lo mètin, lo taps vè s'rètyiairi, cè s'rè d'lè piûche èvo d'lè nage malêye das l'èprès-midi et lo taps vè d'nové s'rètyairi d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è quinze kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante d'vas yonze (h)oûres do mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et ca èprès et è cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo venr'di dous' do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins yun' et lè jonêye, i f'rè trôch.

Das lè jonêye, y èrè quèques flammèches de nage et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin et ca èprès, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo sèm'di trôch do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca moins yun' et lè jonêye, i f'rè ca trôch.

Das lè jonêye, y èrè quèques flammèches de nage et y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas cinq (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lè jonâye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo dimanche qwète do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè tojos moins yun' et lè jonêye, cè s'rè in piat dous'.

Das lè jonêye, y èrè quèques flammèches de nage das l'èprès-midi et lo taps vè s'rètyairi d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo lundi cinq do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins trôch et lè jonêye, cè s'rè ca in piat dous'.

Das lo mètin, y èrè tot-piein d'nouèyges, lo taps vè s'rètyairi das l'èprès-midi, y èrè d'nové tot-piein d'nouèyges d'vas cinq (h)oûres do sô et y èrè quèques flammèches de nage lo paneuyt et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mêdi chèys do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins dous' et lè jonêye, cè s'rè tojos in piat yun'.

Das lè jonêye, y èrè quèques flammèches de nage, i pûrè in pô das l'èprès-midi et y èrè d'nové quèques flammèches de nage d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô.

 

Po lo mètyeurdi sept do mwès d'fèvrî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè co moins dous' et lè jonêye, cè s'rè ca in piat yun'.

Das lo mètin, y èrè quèques flammèches de nage, y èrè tot-piein d'nouèyges das l'èprès-midi et lo taps vè s'rètyairi d'vas cinq (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin et è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'jieudè, l'premî don mois d'feuvrî :

Tempèratûres : par noyt, ça s'rè in p'tét in et la journaye, i f'rè cinq.

Das la matinaye, le taps vâ s'èclaircir, i n'y arè quiques horlayes d'vês onze (h)eûres don matin, i n'y arè dès horlayes que pourrint bailli dès orâges das l'après-maydè et lo taps vâ s'èclaircir d'vês cinq (h)eûres don soir et lo vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'venr'dè daws don mois d'feuvrî :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè zèrô et la journaye, i f'rè quate.

Das la matinaye, i n'y arè tout-plé d'nuages, i n'y arè quiques flocons d'nige d'vês onze (h)eûres don matin, i n'y arè quiques horlayes das l'après-maydè, ça s'rè d'la pioûve avo d'la nige mêlaye d'vês cinq (h)eûres don soir, le taps vâ s'èclaircir d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et i n'y arè tout-plé d'nuages par noyt et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir.

 

Pou l'sam'dè trois don mois d'feuvrî :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè co zèrô et la journaye, ça s'rè in p'tét daws.

Das la matinaye, i n'y arè tout-plé d'nuages, i n'y arè quiques horlayes das l'après-maydè, i n'y arè d'nouvé tout-plé d'nuages d'vas cinq (h)eûres don soir, ça s'rè d'la pioûve avo d'la nige mêlaye d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et i n'y arè quiques flocons d'nige par noyt et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)oûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'dieumache quate don mois d'feûvri :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins in et la journaye, i f'rè trois.

Das la journaye, le taps vâ s'èclaircir et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à quinze kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'lundè cinq don mois d'feuvrî :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins trois et la journaye, i f'rè co trois.

Das la journaye, le temps vâ s'èclaircir et i n'y arè tout-plé d'nuages par noyt et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, aco à vingt kilomètes è l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante d'vês onze (h)eûres don matin, toujoûs à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq das l'après-maydè et toujoûs à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir.

 

Pou l'môrdè six don mois d'feuvrî :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè moins daws et la journaye, i f'rè zèrô.

Das la matinaye, i pieurè et ça baillerè don verglas, i n'y arè quiques flocons d'nige das l'après-maydè et i nigerè par noyt et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye et à dix kilomètes à l'(h)eûre d'ri onze (h)eûres don matin.

 

Pou l'mikerdè sept don mois d'feuvrî :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè co moins daws  et la journaye, ça s'rè in p'tét in.

Das la matinaye, i n'y arè quiques flocons d'nige, i n'y arè tout-plé d'nuages das l'après-maydè et le taps vâ s'èclaircir d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo jeudi, lo premin don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, cè s'rè în piot dous' et la jonâye, i f'rè cinq.

Dans lè mètinâye, lo temps vâ s'rèkairi, cè s'rè d'lè piôwe èvo d'lè nove molâye dans l'èprès-non.ne et lo temps vâ d'nové s'rèkiairi d'vês cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante d'vos onze (h)oûres don mètîn et è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne et enco èprès.

 

Po lo venr'di dous' don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, cè s'rè în piot înk et la jonâye, i f'rè qwète.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, cè s'rè d'lè piôwe èvo d'lè nove molâye d'vos onze (h)oûres don mètîn, i n'y èrè quèques flocons d'nove d'vos cînq (h)oûres don seûr et i n'y èrè tot-piein d'nuêges per nut et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo sèm'di treûhh don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè zèrô et lè jonâye, i f'rè enco qwète.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, cè s'rè d'lè piôwe èvo d'lè nove molâye dans l'èprès-non.ne, i n'y èrè d'nové tot-piein d'nuêges d'vos cînq (h)oûres don seûr et i n'y èrè quèques flocons d'nove per nut et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo dieumanche qwète don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè co zèrô et lè jonâye, i f'rè treûhh.

Das lè jonâye, lo temps vâ s'rèkiairi et i n'y èrè quèques flocons d'nove per nut et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans è mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne et è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo lundi cînq don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins dous' et lè jonâye, i f'rè enco treûhh.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, lo temps vâ s'rèkiairi das onze (h)oûres don mètîn et i n'y èrè d'nové tot-piein d'nuêges per nut et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo mâdi hhihh don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins înk et lè jonâye, cè s'rè în piot înk.

Dans lè mètinâye, i pieurè et cè beillerè don verguiès et i n'y èrè quèques flocons d'nove dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn et è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne.

 

Po lo mèkeurdi sept don mwès d'fèvriè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè moins dous' et lè jonâye, i f'rè treûhh.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges et lo temps vâ s'rèkiairi dos onze (h)oûres don mètîn et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo jîdi, lo prémèy do moûs d'févrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè zèrô et lè jonâye, è f'rè qwète.

Dos lè mètinâye, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge, lo tops vè s'rètyaihhi d'vos onze (h)oûres do mètîn, el y èrè dès rohhies que pourrînt d'nnè dès orêges dos lè mèy-jo, è nogerè lo sô et el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge dos lè nêyt et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante d'vos onze (h)oûres do mètîn, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo vôr'di dous' do moûs d'févrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons trôhh et lè jonâye, ça s'rè în p'tit în.

Dos lè mètinâye, el y èrè trop-bé dès n'wâyes et d'vos onze (h)oûres do mètîn et co èprès, el y èrè quèyques fiâmmohhes dés noge et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et co èprès et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo sèm'di trôhh do moûs d'févrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè co mons trôhh et lè jonâye, ça s'rè în p'tit dous'.

Dos lè jonâye, el y èrè co quèyques fiâmmohhes dé noge, lo tops vè s'rètyaihhi d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et el y èrè trop-bé dès n'wâyes dos lè nêyt et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo dîmonche qwète do moûs d'févrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè mons qwète et lè jonâye, ça s'rè co în p'tit dous'.

Dos lè jonâye, el y èrè co trop-bé dès n'wâyes, è nogerè lo sô et el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge dos lè nêyt et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo.

 

Po lo lîndi cînq do moûs d'févrî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè co mons qwète et lè jonâye, ça s'rè în p'tit în.

Dos lè mètinâye, el y èrè trop-bé dès n'wâyes, lo tops vè s'rètyaihhi dos lè mèy-jo, el y èrè d'novèy trop-bé dès n'wâyes lo sô, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et el y èrè trop-bé dès n'wâyes dos lè nêyt et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo môdyi hhoys do moûs d'févrî :

Dos lè nêyt, è f'rè mons în et lè jonâye, è f'rè trôhh.

Dos lè mètinâye, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge, lo tops vè s'rètyaihhi d'vos onze (h)oûres do mètîn, el y èrè trop-bé dès n'wâyes lo sô et el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi sept do moûs d'févrî :

Dos lè nêyt, è f'rè mons trôhh et lè jonâye, è f'rè zèrô.

Dos lè mètinâye, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge, el y èrè trop-bé dès n'wâyes d'vos onze (h)oûres do mètîn, el y èrè quèyques fiâmmohhes dé noge lo sô et el y èrè trop-bé dès n'wâyes d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 23:40 - Commentaires [0] - Permalien [#]

01 février 2018

Dis djens qu'a n'ettadait mi

 

    Dis djens qu'a n'ettadait mi

    Das în pwateus vikait în (h)obbit. Ç'n'îre mi în pwateus dépiaihant, wète et meutche, rèpî d'vîs et d'ène air que sûnie, ç'n'îre mi non pus în hhâs pwateus, veûd, piè d'sôviro, snas rîn po s'èhhêr et co po mindji : c'îre în pwateus de hobbit, çu que vût dîre qu'a z-y vikait bîn.
    Il y avoût în (h)euhh tot è fait rod comme în hublot, peinturlurè d'wahh, èvo în boto d'cuîve djoûne bîn r'luhant tot djeute au mwétan. L'(h)euhh-la s'deviéhit sus în poûtche que r'ssènait è în tunnel : în tunnel bîn aihant, snas fèdjêre, is muhhs r'cwètchis d'lambris, în bî pèvè èvo dis tèpis d'ssus ; tot do grand do poûtche, il y avoût dis selles bîn cîries et co trop-bîn dis creutchats po z-eccreutchi lis tchèpés et co lis mantés - lo hobbit aimait bîn r'çûr. Lo poûtche s'èfoncit lan essèz, mais mi tot è fait en drâte lèye, das lo cotè dè holâye - Lè Holâye, comme tot lo monde lè heutchit è dis lûes è l'èronde - et a z-y wè'it braumat dis p'tits (h)euhh tot rods, d'abord d'în cotè, et peus sus în aute. Lo hobbit n'avoût poit d'tchambes-haut : lis tchambes, lis sâlles d'ôve, lis câves, lis hamborés (et i n-y avoût braumat), dis garde-rôbes (il y avoût dis tchambes entîres po randji lis rôbes), lis cohînes, lis pales, lo tout' îre bès, et, en fait', è pwatant do même poûtche. Lis mouilleues tchambes s'trovant tortotes è gâtche (quand a ratrait), car i n'y avoût qu'zâlles qu'awant dis f'nêtes, dis f'nêtes rondes et crûses, que d'nnant sus lo meix et co sus lis près que d'valant ute nesqu'è lè rivêre.

 

 

Posté par patoisantlorrain à 23:17 - Commentaires [0] - Permalien [#]

23 janvier 2018

Mètèo d'lè qwètrîme semaine de janvî

Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo lîndi vèn't-dous' do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè zèrô et lè jonâye, i f'rè nieuf.

Das lè jonâye, i piôrè et i piôrè ène câille d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvop dis côps d'vont è septånte dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èvo co dis côps d'vont è septånte d'was ånze (h)oûres do métîn, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte dons l'èprès-midi, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èvo co dis côps d'vont è swessånte sus lo sâ et è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo mwâdi vèn't-trâhh do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè nêûtèye, i f'rè trâhh et lè jonâye, i f'rè sept.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, lo tomps vè s'rèkiairi dons l'èprès-midi, i n'y èrè co brâmånt dis n'wâyes sus lo sâ et i piôrè ène câille d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è cînq kilomètes  è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et co èprès, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût (h)oûres do sâ, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte dons lè neûtèye.

 

Pou lo mecredi vèn't-qwète do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè qwète et lè jonâye, i f'rè ånze.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, lo tomps vè s'rèkiairi d'was ånze (h)oûres do métîn et lis n'wâyes f'ront comme în wêle dånt lo s'lo sus lo sâ et co èprès et lo vont soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte sus lo sâ, et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte-cînq d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et tohos è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte dons lè neûtèye.

 

Pou lo jeûdi vèn't-cînq do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè hhés et lè jonâye, i f'rè nieuf.

Dons lè mètinâye, lis n'wâyes f'ront comme în wêle dÕnt lo s'lo, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes dons l'èprès-midi, i piôrè sus lo sâ et i piôrè d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ.

 

Pou lo vånr'di vèn't-hhés do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè trâhh et lè jonâye, i f'rè cînq.

Dons lè jonâye, i piôrè et dons lè neûtèye, è piôrè ène câille et èprès, i n'y èrè dis fègêres et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo sèm'di vèn't-sept do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co trâhh et lè jonâye, i f'rè sept.

Dons lè jonâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et dons lè neûtèye, lo tomps vè s'rèkiairi et èprès i n'y èrè dis fègêres et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq d'was (h)eût' (h)oûres do sâ.

 

Pou lo démwånche vèn't-(h)eût' do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè tohos trâhh et lè jonâye, i f'rè hhés.

Dons lè jonâye, i piôrè ène câille et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo lîndi vèn't-nieuf do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè qwète et lè jonâye, i f'rè sept.

Dons lè jonâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et i piôrè ène câille d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et lo vont soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte dons lè mètinâye, et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte dons l'èprès-midi, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mwâdi trånte do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè cînq et lè jonâye, i f'rè co sept.

Dons lè mètinâye, i piôrè ène câille, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes èn'das ånze (h)oûres do métîn et i piôrè ène câille dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mercredi trånte-et-înk do mwès d'jånvier :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè qwète et lè jonâye, i f'rè hhés.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, i piôrè ène câille sus lo sâ, i piôrè d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et i nagerè dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte dons lè mètinâye, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte-cînq d'was ånze (h)oûres do métîn, et co è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte-cînq sus lo sâ, è vèn't-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è septånte d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è swessånte-cînq dons lè neûtèye.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo lundi vingt-dous' do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, ça s'rè in piat yun' et lè jonêye, i f'rè dèych.

Das lè jonêye, i pûrè, y èrè quèques calendes d'vas cinq (h)oûres do sô et y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è quarante-cinq d'vas yonze (h)oûres do mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è swessante-cinq das l'èprès-midi, è quinze kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cinquante d'vas cinq (h)oûres do sô, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è quinze kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mêdi vingt-trôch do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè cinq et lè jonêye, i f'rè (h)ieuyt'.

Das lè jonêye, y èrè tot-piein d'nouèyges et i pûrè in pô d'vas cinq (h)oûres do sô et lo vat soff'rè è vingt das lè jonêye et è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante d'vas cinq (h)oûres do sô.

 

Po lo mètyeurdi vingt-qwète do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè sept et lè jonêye, i f'rè dôze.

Das lo mètin, i pûrè in pô, y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas yonze (h)oûres do mètin, lo taps vè s'rètyairi das l'èprès-midi et les nouèyges f'ront comme în wêle devat lo s'lo d'vas cinq (h)oûres do sô et ca èprès et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye et è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo jûdi vingt-cinq do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè niûf.

Das lo mètin, y èrè tot-piein d'nouèyges, les nouèyges f'ront comme in wêle devant lo s'lo d'vas yonze (h)oûres do matin et i pûrè das l'èprès-midi et co èpras et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Pou lo venr'di vingt-chèys do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè qwète et lè jonêye, i f'rè sept.

Das lo mètin, i pûrè, i pûrè in pô das l'èprès-midi, lo taps vè s'rètyairi d'vas cinq (h)oûres do sô et y èrè tot-piein d'nouèyges lo paneuyt et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Pou lo sèm'di vingt-sept do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trôch et lè jonêye, i f'rè ca sept.

Dons lè jonêye, y èrè tot-piein d'nouèyges, lo taps vè s'rètyairi d'vas cinq (h)oûres do sô et y èrè d'lè brume lo paneuyt et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è vingt kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Pou lo dimanche vingt-(h)ieuyt' do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, cè s'rè in piat yun' et lè jonêye, i f'rè tojos sept.

Das lè jonêye, i pûrè in pô et lo vat soff'rè è quinze kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo lundi vingt-niûf do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè chèys et lè jonêye, i f'rè (h)ieuyt'.

Das lè jonêye, y èrè ca tot-piein d'nouèyges, i pûrè in pô d'vas cinq (h)oûres do sô, y èrè tot-piein d'nouèyges d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et i pûrè in pô lo paneuyt et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Pou lo mêdi trente do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè cinq et lè jonêye, i f'rè co (h)ieuyt'.

Das lo mètin, i pûrè in pô, y èrè tot-piein d'nouèyges dès yonze (h)oûres do mètin et i pûrè ca in pô lo paneuyt et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Pou lo mètyeurdi trente-et-yun' do mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè chèys et lè jonêye, i f'rè sept.

Das lo mètin, i pûrè in pô, i pûrè d'vas cinq (h)oûres do mètin et cè s'rè d'lè piûche èvo d'lè nage malêye lo paneuyt et lo vat soff'rè è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq d'vas yonze (h)oûres do mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cinquante-cinq das l'èprès-midi, è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è cinquante lo paneuyt et è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq lo paneuyt.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'lundè vingt-daws don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, ça s'ri in p'tét in et la journaye, i f'rè neuf.

Das la journaye, i pieurè et l'temps vâ s'èclaircir d'vês cinq (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè è quinze kilomètes è l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à cinquante-cinq das la matinaye, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'môrdè vingt-trois don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè quate et la journaye, i f'rè co neuf.

Das la matinaye, i n'y arè tout-plé d'nuages et i pieurè ène miette das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye et à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'mikerdè vingt-quate don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè sept et la journaye, i f'rè douze.

Das la matinaye, i pieurè ène miette, i n'y arè tout-plé d'nuages das l'après-maydè, lès nuages f'ront coumme in voile devant l'soleil d'vês cinq (h)eûres don soir et i pieurè d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat è quarante-cinq d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à cinquante par noyt.

 

Pou l'jieudè vingt-cinq don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè six et la journaye, i f'rè neuf.

Das la journaye, i pieurè et i pieurè ène miette d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre  das la matinaye, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'venr'dè vingt-six don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè co six et la journaye, i f'rè sept.

Das la matinaye, i n'y arè tout-plé d'nuages, le taps vâ s'èclaircir das l'après-maydè et par noyt, i n'y arè tout-plé d'nuages et après, i n'y arè d'la brume et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè et co après et è moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'sam'dè vingt-sept don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè zèrô et la journaye, i f'rè co sept.

Das la matinaye, le taps vâ s'èclaircir et i n'y arè tout-plé d'nuages par noyt et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à vingt kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'dieumache vingt-(h)uit' don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè trois et la journaye, i f'rè neuf.

Das la matinaye, i pieurè ène miette, i n'y arè tout-plé d'nuages d'vês cinq (h)eûres don soir et i pieurè d'nouvé ène miette par noyt et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la journaye et à quinze kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'lundè vingt-neuf don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè sept et la journaye, i f'rè co neuf.

Das la journaye, i pieurè ène miette et l'vat choffèl'rè à vingt kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, aco à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre par noyt. 

 

Pou l'môrdè trente don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè quate et la journaye, i f'rè toujoûs neuf.

Das la matinaye, le temps vâ s'èclaircir, i n'y arè tout-plé d'nuages d'ri onze (h)eûres don matin et i pieurè ène miette d'vês cinq (h)eûres don soir et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à vingt kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'mètyeurdè trente-et-in don mois d'janvier :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè six et la journaye, i f'rè (h)uit'.

Das la journaye, i pieurè et i pieurè ène miette par noyt et l'vat choffèl'rè à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq das la matinaye, à trente kilomètes è l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à cinquante d'vês onze (h)eûres don matin, aco à trente kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à soixante das l'après-maydè, à vingt kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à quinze kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo lundi vîngt-dous' don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, cè s'rè in piot dous' et lè jonâye, i f'rè dihh.

Dans lè jonâye, i pieurè, i pieurè în poû d'vos cînq (h)oûres don seûr et i n'y èrè tot-piein d'nuêges d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cinq dans lè mètinâye, enco è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo mâdi vîngt-treûhh don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè cînq et lè jonâye, i f'rè nieuf.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges et i pieurè în poû dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, enco è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vent è quarante d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et tojos è vingt kilomètes è l'(h)oûre per nut.  

 

Po lo mèkeurdi vîngt-qwète don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè trôze.

Dans lè mètinâye, i pieurè, i n'y èrè tot-piein d'nuêges d'vos onze (h)oûres don mètîn et les nuêges f'ront comme în wêle devant lo s'lo d'vos cinq (h)oûres don seûr et lo vent hhofèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è cînquante per nut.

 

Po lo jeudi vîngt-cînq don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè co (h)ut' et lè jonâye, i f'rè dihh.

Dans lè jonâye, i pieurè et i pieurè în poû per nut et lo vent hhofèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è dihh dans l'èprès-non.ne, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo venr'di vîngt-hhihh don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè cînq et lè jonâye, i f'rè (h)ut'.

Dans lè jonâye, i pieurè în poû, lo temps vâ s'rèkiairi d'vos cînq (h)oûres don seûr et per nut, i n'y èrè tot-piein d'nuêges et èprès, i n'y èrè d'lè brume et lo vent hhoffèyerè è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo sèm'di vîngt-sept don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè zèrô et lè jonâye, i f'rè enco (h)ut'.

Dans lè mètinâye, lo temps vâ s'rèkiairi, i n'y èrè tot-piein d'nuêges dans l'èprès-non.ne et lo temps vâ d'nové s'rèkiairi d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è vîngt kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo dieumanche vîngt-(h)ut' don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè treûhh et lè jonâye, i f'rè tojos (h)ut'.

Dans lè jonâye, i pieurè în poû et i n'y èrè tot-piein d'nuêges d'vos cînq (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, enco à quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et tojos è quînze kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo lundi vîngt-nieuf don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè hhihh et lè jonâye, i f'rè nieuf.

Dans lè jonâye, i n'y èrè co tot-piein d'nuêges et i pieurè per nut et lo vent hhoffèyerè  è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante dans lè mètinaye, et co è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cinq dans l'èprès-non.ne, tojos è vîngt kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, tojos è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è quînze kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mâdi trente don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè co hhihh et lè jonâye, i f'rè co nieuf.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè d'lè brume, i n'y èrè tot-piein d'nuêges das onze (h)oûres don mètîn et i pieurè în poû d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans la mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres dôn seûr et è vîngt kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mèkeurdi trente-et-înk don mwès d'janviè :

Tempèratûres : per nut, i f'rè sept et lè jonâye, i f'rè tojos (h)ut'.

Dans lè jonâye, i pieurè et i pieurè în poû per nut et lo vent hhoffèyerè è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq dans lè mètinâye, è vingt-cinq kilomètes è l'(h)oûres èvo des coups d'vent è quarante-cînq d'vos onze (h)oûres don mètîn, è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è cînquante-cînq dans l'èprès-non.ne, enco è trente kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è swessante d'vos cînq (h)oûres don seûr, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo des coups d'vent è quarante-cînq d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è quînze kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

 

 

 

Girômè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) !

 

 

 

Po lo lîndi vîngt-dous' do moûs d'janvî :

Tempèratûres ! Dos lè nêyt, è f'rè mons în  et lè jonâye, è f'rè nîf.

Dos lè jonâye, è pieûrè et è pieûrè în peû d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante dos lè mètinâye, et co è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq d'vos onze (h)oûres do mètîn, tocoûs è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è septante dos lè mèy-jo, tocoûs è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante lo sô et tocoûs è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq dos lè nêyt.

 

Po lo môdyi vîngt-trôhh do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, ça s'rè în p'tit în et lè jonâye, è f'rè sept.

Dos lè mètinâye, el y èrè trop-bé dès n'wâyes, lo tops vè s'rètyairi dos lè méy-jo, el y èrè co trop-bé dès n'wâyes lo sô et è pieûrè în peû d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn et co èprès et è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo merkèdi vîngt-qwète do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, ça s'rè în p'tit dous' et lè jonâye, è f'rè onze.

Dos lè mètinâye, el y èrè trop-bé dès n'wâyes, lo tops vè s'rètyiairi d'vos onze (h)oûres do mètîn et lès n'wâyes f'rot dîno qu'în wêle dant lo s'lo lo sô et co èprès et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante dos lè mèy-jo, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre  èvo dès keûps d'vot è swessante lo sô et è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante-cînq dos lè nêyt.

 

Po lo jîdi vîngt-cînq do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè cînq et lè jonâye, è f'rè dèyhh.

Dos lè jonâye, è pieûrè et è pieûrè în peû dos lè nêyt et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo vôr'di vîngt-hhoys do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, ça s'rè în p'tit dous' et lè jonâye, è f'rè cînq.

Dos lè mètinâye, è piêurè, è nogerè dos lè mèy-jo, è pieûrè lo sô et dos lè nêyt, ça s'rè dè pieûve èvo dè noge molâye et èprès, el y èrè dès hh'mwâyes et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètnâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo sèm'di vîngt-sept do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, ça s'rè co în p'tit dous' et lè jonâye, è f'rè hhoys.

Dos lè mètinâye, el y èrè trop-bé dès n'wâyes, lo tops vè s'rètyaihhi d'vos onze (h)oûres do mètîn, el y èrè trop-bé dès n'wâyes lo sô dos lè mèy-jo et el y èrè dès hh'mwâyes dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo dîmonche vîngt-(h)euyt' do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè zèrô et lè jonâye, è f'rè co hhoys.

Dos lè jonâye, è pieûrè în peû et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo lîndi vîngt-nîf do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, ça s'rè în p'tit în et lè jonâye, è f'rè (h)euyt'.

Dos lè mètinâye, è pieûrè în peû, el y èrè trop-bé dès n'wâyes dos lè mèy-jo et è pieûrè în peû lo sô et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et co èprès, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo môdyi trente do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè qwète et lè jonâye, è f'rè (h)euyt'.

Dos lè mètinâye, è pieûrè în peû, el y èrè trop-bé dès n'wâyes dos lè mèy-jo et i pieûrè în peû dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye et è dèyhh dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi trente-et-în do moûs d'janvî :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè trôhh et lè jonâye, è f'rè sept.

Dos lè jonâye, el y èrè trop-bé de n'wâyes, è pieûrè în peû lo sô et è nogerè dos lè nêyt et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante dos lè mètinâye, et co è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq d'vos onze (h)oûres do mètîn, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è swessante dos lè mèy-jo, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante-cînq lo sô, è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è septante d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è cînquante-cînq dos lè nêyt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Posté par patoisantlorrain à 18:34 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Lo ch'wâ è cînq pettes

Lo ch'vâ è cînq pettes (patwès d'Font'no / Fontenoy-la-Joute) :

 

        Lo pêre Lamiette, comme totes les s’min.nes, liveûre lo câfè d’l’Union in vîn et autes bwossons. Èvon so ch’vâ, lo Titi, et so châr-è-bancs, i d’viét d’Boccorot et tos les mâdyis mètîn i d’moure d’vant lo câfè d’l’Union.
        ‘L ost 11 h. I s’epprote è dèchohié sè morchandîse quand lo mâre dé Font’no-lè-Jote, pessant po lè, lo heuche et z-i dit :
        D’hez don(c), pêre Lamiette, vos n’âz-m’ honte ?
        Honte ? Ben niant, j’fais m’n ovrêge, j’liveûre di pinârd pou vôs administrés. Jé n’démande rié n-è pohhin.ne… J’trèveille, j’liveûre.
        Jé n’pâle mi d’vos mais d’vote chévâ qu’ost dons in.ne ténûe indècente.
        Qu’ost-ce qué’l è d’indècent, mo Titi ? Sé j’i ai mis în chèpé d’trin, ç’ost qu’lo s’lo toque duhh âhoud’(h)ieû, jé n’vwos-m’ en quoi cè vos imborresse mossueû lo mâre.
        Jé n’pâle mi d’so chèpé, Lamiette, j’pâle d’âte chôse. Vos n’i treuvez rié d’bizârre, è pârt so chèpé, è vote chévâ ?
        Ben niant…
        Eh bié mi si-ost ! ‘L è cinq pettes vote chévâ, et n’y in è in.ne qu’n’è rié n-è faire sus lè voie publique. Lè maternelle s’rècheûve dons dêhh minutes. J’vos ordonne dé vos in oller, tot d’suite, et mi pius târd qu’è ç’t (h)oûre… Et subito presto.
        Qu’ost-ce qué vos v’lez qu’j’y f’yeuhhe, mi, ç’n’ost-m’ mi qu’è înventé lè natûre ? !
        (Faut quand mim.me dière qué mim.me pou în ch’vâ, lè natûre n’èvôr mi lèsiné sus les attributs di Titi.)
        Lo mêre è insisté rud'mont.
        Natûre o pâs, zou, d’hôrs o j’vos fianque în P.V. pou ettentat è lè pudeur.
        Hé, mais j’n’y os pou rié, mi, mossueû lo mâre.
        O bié alôrs, qu’vote chévâ seuhhe conv’nâbe.
        Bon cè vè, cè vè, qu’fait lo pêre Lamiette, i n’fât-m’ s’ènerver in.nè.
        ‘L eppreuche lo Titi et z-i prâche tot bèhh trâhh minutes è l’èrôille. Et tot-lè, zos les zeux di mâre, lo ch’vâ Titi ronteure d’în côp sè grôsse zozotte.
        Oh bon ret ! Oh bon ret !, fait lo mâre, ç’ost lè prémêre fwos qué j’vwos cè. Qu’ost-ce qué vos i âz don(c) dit è lè bête-lè ?
        Oh ! ç’ost tot simpe, ç’qué j’i ai dit mossueû lo mâre, j’i ai dècrit tortot in longe, in lâge et mim.me in trèviês tortos les charmes dé vote jument Ninonette…

 

 

Lo ch'wau è cinq pettes (patwès d'Sachon / Saxon-Sion) :

 

Lo pêre Lamiette, comme totes les s'maines, liveure lo cafè d'l'Union en vin et autes bwessons. Èvo so ch'wau, lo Titi, et so charaban, i d'vint d'Baccarat et tos les mêdis lo métin i d'mwêre devant lo cafè d'l'Union.
    'L ast 11 h, i s'epprate è déchègi sè marchandîse quand lo maire de Font'no, pessant pa lè, lo hôye et li dit :
    D'jez don(c), pêre Lamiette, v'n'ôz-m' honte ?
    Honte ? Ben niant, j'fais m'n ovrêge, j'liveure do pinârd po vôs administrés. Je n'demande rin è pachanne... J'trèveille, j'liveure.
    Je ne pêle meu d'vos mais d'vote ch'wau qu'ast das eune tenûe indècente.
    Qu'ôst-ce que'l è d'indècent, mo Titi ? Si j'li ai mis in chèpé d'trin, ç'ast qu'lo s'lo taque duch auj'd'(h)euy, je n'wès-m' en qwè cè vos emberresse, Mossû lo Maire.
    Je ne pêle meu d'so chèpé, Lamiette, je pêle d'aute chôse. Veus n'li trovez rin d'bizêrre, è pêrt so chèpé, è vote ch'wau ?
    Ben niant...
    Eh ben meu si-ast ! 'L è cinq pettes vote ch'wau, et y a n-è eune qu'n'è rin è faire sus lè voie publique. Lè maternelle s'rècheuve das dèych minutes. J'vos ordonne de pètchîr, tot d'suite, et meu pus têd qu'è ç't (h)oûre... Et subito presto.
    Qu'ôst-ce que veus v'lez qu'j'y f'yeusse, meu ç'n'ast-m' meu qu'è inventé lè natûre ?!
    (Faut quand même dîre que même po in ch'wau, lè natûre n'èvôt-m' lèsiné sus les attributs do Titi.
    Lo maire insisteut rud'mat.
    Natûre ou pâs, zou, dant l'(h)euch, ou j'vos fianque in P.V. po ettentat è lè pudeur.
    Hé, mais j'n'y seus po rin, meu, Mossû lo Maire.
    Ou bin alors, que vote ch'wau sôyt conv'nâbe.
    Bon cè vè, cè vè, qu'fait lo pêre Lamiette, i n'faut-m' s'èherner ainlè.
    'L epproche do Titi et li pêle tot bèch trôs minutes è l'éraille. Et tot-lè, zos les œils do maire, lo ch'wau Titi rateure d'in côp sè grôsse zèzette.
    Oh bon ret d'bon ret, fait lo maire, ç'ast lè premêre fwès que j'wès cè. Qu'ôst-ce que v'li ôz don(c) dit è lè bête-lè ?
    Oh ! ç'ast tot simpe, ç'que j'li ai dit Mossû lo Maire, j'li ai dècrit tout' en longe, en lêrge et même en trèvês tos lis charmes de vote j'mate Ninonette


 

Le ch'vau à cinq pattes (patois d'Dombrès / Dombras) :

 

Le pêre Lamiette, coumme tous lès s'maines, lévère le cafè d'l'Union en vin et autes boissons. Avo so ch'vau, lo Titi, et s'charaban, i d'vièt d'Baccarat et tous lès môrdis l'matin i reste devant l'cafè d'l'Union.
    Il est 11 h, i s'apprête è déchâygi sa marchandîse quand l'maire de Font'no, passant par là, l'appalle et li dèt :
    Dijayz don(c), pêre Lamiette, v'n'avayz-m' honte ?
    Honte ? Ben non, j'fâs m'n ouvrâge, j'lévère don pinârd pou voûs administrays. Je n'demande rin è pachoûnne... J'travaille, j'lévère.
    Je ne pôrle mi d'vous mâs d'vote ch'vau qu'est das ène tenûe indècente.
    Qu'est-ce qu'il è d'indècent, me Titi ? Si j'li â mins in chapé d'tré, c'est que l'soleil tape deur ènoyt, je n'vois-m' en quoi ça v'embarrasse, Monsieu l'Mâre.
    Je ne pôrle mi de s'chapé, Lamiette, je pôrle d'aute chawse. Vès n'li trouvayz riè d'bizârre, à pârt se chapé, è vote ch'vau ?
    Ben non...
    Eh ben mi si-est ! Il è cinq pattes vote ch'vau, et i n'y a n-è ène qu'n'è riè è fâre sus lè voie publique. Lè maternelle s'racheuve das dix minutes. J'v'ordonne de partè, tout d'suite, et mi pus târd qu'à ç't (h)awre... Et subito presto.
    Qu'est-ce que vès voulayz qu'j'y fayès, mi ç'n'est-m' mi qu'è inventé la natûre ?!
    (Faut quand même dère que même pou in ch'vau, la natûre n'avoyt-m' lèsinay d'sseus lès attributs don Titi.
    Le mâre è insisté reud'mat.
    Natûre aw pâs, zou, dehoûrs, ou j'vès fianque in P.V. pou ettentat è lè pudeur.
    Hé, mâs j'n'y soys pou riè, mi, Monsieu l'Mâre.
    Aw bin alors, que vote ch'vau fussè conv'nâbe.
    Bon ça vâ, ça vâ, qu'fât l'pêre Lamiette, i n'faut-m' s'ènervay éla.
    Il approuche don Titi et li pôrle tout bach trois minutes è l'orille. Et tout-là, d'zos lès oils don mâre, le ch'vau Titi ratère d'in cawp sè grosse zèzette.
    Oh bon rat d'bon rat, fât l'mâre, c'est la premîre fois que j'vois ça. Qu'est-ce que v'li avayz don(c) dèt à cette bête-lè ?
    Oh ! c'est tot simpe, ç'que j'li â dèt Monsieu l'Mâre, j'li â dècrèt tou' en grand, en lârge et même en travês tous lès charmes de vote jeument Ninonette

 

 

Lo ch'vau è cînq pette (patwès d'Saunîn / Saulny) :

 

Lo pêre Lamiette, comme totes les s'maines, livère lo cafè d'l'Union en vin et autes bwessons. Èvo so ch'vau, lo Titi, et so charaban, i d'vièt d'Boccorot et tos les mâdis lo métîn i d'more devant lo cafè d'l'Union.
    'L ost 11 h, i s'epprote è déchergi sè marchandîse quand lo mâre de Font'no, pessant pa lè, lo hoûye et li dit :
    D'heûz don(c), pêre Lamiette, v'n'èvêûz-m' honte ?
    Honte ? Ben niant, j'fâs m'n ovrêge, j'livère don pinârd po vos administrés. Je n'demande riè è pèhhoûnne... J'trèveille, j'livère.
    Je ne pâle mè d'vos mâs d'vote ch'vau qu'ost dans ène tenûe indècente.
    Qu'ost-ce que'l è d'indècent, mo Titi ? Si j'li â mîns în chèpé d'trè, ç'ost qu'lo s'lo toque duhh ènut, je n'wès-m' en qwè cè v'emberresse, Monsieu lo Mâre.
    Je ne pâle mè d'so chèpé, Lamiette, je pâle d'aute choûse. Vès n'li treuveûz riè d'bizêrre, è pârt so chèpé, è vote ch'vau ?
    Ben niant...
    Eh ben mè si-ost ! 'L è cînq pettes vote ch'vau, et i n'y en è ène qu'n'è riè è fâre sus lè voie publique. Lè maternelle s'rèchève dans dihh minutes. J'v'ordonne de perti, tot d'hhute, et mè pus tâd qu'è ç't (h)oûre... Et subito presto.
    Qu'ost-ce que vès v'leûz qu'j'y fèyeusse, mè ç'n'ost-m' mè qu'è inventé lè natûre ?!
    (Faut quand mim.me dîre que mim.me po în ch'vau, lè natûre n'èveût-m' lèsiné sus les attributs don Titi.
    Lo mâre è insisté rud'ment.
    Natûre ou pâs, zou, d'fieus, ou je v'fianque în P.V. po ettentat è lè pudeur.
    Hé, mâs j'n'y sus po riè, mè, Monsieu lo Mâre.
    Ou biè èloûrs, que vote ch'vau seût conv'nâbe.
    Bon cè vâ, cè vâ, qu'fât lo pêre Lamiette, i n'faut-m' s'ènerver anlè.
    'L eppreuche don Titi et li pâle tot bèhh treûs minutes è l'oroille. Et tot-lè, zos les œils don mâre, lo ch'vau Titi rentère d'în coup sè groûsse zèzette.
    Oh bon ret d'bon ret, fât lo mâre, ç'ost lè premîre fwès que j'wès cè. Qu'ost-ce que v'li èveûz don(c) dit è ç'te bête-lè ?
    Oh ! ç'ost tot simpe, ç'que j'li â dit Monsieu lo Mâre, j'li â dècrit tout' en longe, en lâhhe et mim.me en trèvês tos lis charmes de vote jument Ninonette.

 

 

Lo ch'vau è cînq pettes (patwès d'Girômè / Gérardmer) :

 

Lo pêre Lamiette, comme totes les s'maines, livère lo cafè d'l'Union en vin et autes boûssons. Èvo so ch'vau, lo Titi, et so charaban, è d'vét d'Boccorot et tos lès môdyis lo métîn è d'moure dant lo cafè d'l'Union.
    El ost 11 h, è s'epprote è déchogi sè morchandîse quod lo mâre de Font'no, pessant po lo, lo hèche et li dit :
    D'hèz don(c), pêre Lamiette, vos n'ôz-m' honte ?
    Honte ? Ben niant, j'fâs mè b'sôgne, j'livère do pinârd po veûs administrés. Je n'demande ré è pohhênne... J'trèveille, j'livère.
    Jé n'prôche mi d'vos mâs d'vote ch'vau qu'ost dos ène tenûe indècente.
    Qu'ost-ce qu'el è d'indècent, mo Titi ? Si j'li â botè în chèpéy de strè, ç'ost qu'lo s'lo toque dihh ènêyt, jé n'voûs mi en què ça vos emberresse, Mossieu lo Mâre.
    Jé n'prôche mi d'so chèpèy, Lamiette, jé prôche d'aute cheûse. Vos n'li trovèz ré dé s'quèy, è pârt so chèpè, è vote ch'vau ?
    Ben niant...
    Eh ben mi si-ost ! El è cînq pettes vote ch'vau, et el y è n-è ène qu'n'è ré è fâre d'ssis lè voie publique. L'asile s'rèchève dos dèyhh minutes. J'vos ordonne de potyi, tot d'suite, et mi pis dèrèy qué mèt'nant... Et subito presto.
    Qu'ost-ce que vos v'lèz qu'j'y fayesse, mi ç'n'ost-m' mi qu'è inventé lè natîre ?!
    (Faut quand même dîre que même po în ch'vau, lè natîre n'o'oût mi lèsinè d'ssis lès attributs do Titi.
    Lo mâre insistè rid'mot.
    Natîre ou pâs, zou, dann'(h)èhh, ou bé j'vos fianque în P.V. po ettentat è lè pudeur.
    Hé, mâs j'n'y sèys po ré, mi, Mossieu lo Mâre.
    Ou bé alors, que vote ch'vau sôt conv'nâbe.
    Bon ça vè, ça vè, qu'fât lo pêre Lamiette, i n'faut mi s'èhernè dîno.
    El epprèche do Titi et li proche tot bès trôs minutes è l'orôille. Et tot-lo, d'zos les eils do mâre, lo ch'vau Titi rotère d'în keûp sè grôsse zèzette.
    Oh bon ret d'bon ret, fât lo mâre, ç'ost lè premêre foûs que j'voûs ça. Qu'ost-ce que vos li ôz don(c) dit è lè bête-lo ?
    Oh ! ç'ost tot simpe, ç'que j'li â dit Mossieu lo Mâre, j'li â dècrit tot' en long, en lâge et même en trèwês tos lès charmes de vote jument Ninonette
Lo ch'wâ è cînq pettes (patwès d'Rånrupt / Ranrupt) :


Lo pêre Lamiette, comme tout' lis s'min.nes, liveure lo cafè d'l'Union ån vîn et âtes bwessons. Èvo so ch'wâ, lo Titi, et so charabån, i d'vînt d'Baccarat et tos lis mwâdis lo métîn i d'môre dånt lo cafè d'l'Union.
    Il ast 11 h, i s'epprate è déchagi sè mwarchåndèye quånd lo maire de Font'no, pessånt pwâ tot-la, lo heuche et li dit :
    D'hiz don(c), pêre Lamiette, vos n'sâz mi håntoux ?
    Håntoux ? Ben niånt, j'fais mè b'zoye, j'liveure do pinârd pou votis administrès. Je n'demande rîn è pwahhån.ne... J'trèveille, j'liveure.
    Je ne habeule mi d'vos mais d'vote ch'wâ qu'ast dons ène tenûe indècente.
    Qu'ôst-ce qu'il è d'indècent, mo Titi ? Si j'li ai mattè în chèpé de hhtrin, ç'ast qu'lo s'lo taque duhh âjoud'(h)eû, je n'voûs mi ån què ça vos åmbarrasse, Mossieu lo Maire.
    Je ne habeule mi d'so chèpé, Lamiette, je habeule d'âte chôse. Vos n'li troviz rîn de s'qué, è pârt so chèpé, è vote ch'wâ ?
    Ben niånt...
    Eh ben mi si-ast ! Il è cînq pettes vote ch'wâ, et i n'y è n-è ène qu'n'è rîn è faire sus lè voie publique. L'asile s'esseuve dons dêhh minutes. J'vos ordonne de n-allè èvouye, tot d'suite, et mi pus tâd que maint'nånt... Et subito presto.
    Qu'ôst-ce que vos v'liz qu'j'y fèyeusse, mi ç'n'ast mi mi qu'è învåntè lè natûre ?!
    (Fât quånd mim.me dîre que mim.me pou în ch'wâ, lè natûre n'awèyt mi lèsinè sus lis attributs do Titi.
    Lo maire insisteut reud'månt.
    Natûre ou pâs, zou, fieus, ou j'vos fiånque ïn P.V. pou ettåntat è lè pudeur.
    Hé, mais j'n'y as pou rîn, mi, Mossieu lo Maire.
    Ou bîn alors, que vote ch'wâ feusse conv'nâbe.
    Bon ça vè, ça vè, qu'fait lo pêre Lamiette, i n'fât mi s'èhernè dainla.
    Il eppreuche do Titi et li habeule tot bès trâs minutes è l'éraille. Et tot-la, d'zos lis eux do maire, lo ch'wâ Titi rånteure d'în côp sè grôsse zèzette.
    Oh bwån Dieu d'bwån Dieu, fait lo maire, ç'ast lè peurmêre fwès que j'voûs ça. Qu'ôst-ce que vos li âz don(c) dit è lè bête-la ?
    Oh ! ç'ast tot simpe, ç'que j'li ai dit Mossieu lo Maire, h'li ai dècrit tout' ån long, ån lâge et mim.me ån trèviâs tout' lis charmes de vote jumånt Ninonette.


 

 

 

Posté par patoisantlorrain à 10:57 - Commentaires [0] - Permalien [#]