Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo mwâdi, lo peurmer do mwès d'mai :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, ça s'rè în p'tit dous' et lè jonâye, i f'rè dôze.

Das lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo tomps vè s'rèkiairi dons l'èprès-midi et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mècredi dous' do mwès d'mai :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè trâhh et lè jonâye, i f'rè quînze.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes, lo tomps vè s'rèkiairi d'was ånze (h)oûres do métîn, i n'y èrè co brâmånt dis n'wâyes sus lo sâ et lo tomps vè d'nové s'rèkiairi dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo jeûdi trâhh do mwès d'mai :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè sept et lè jonâye, i f'rè co quînze.

Dons lè mètinâye, i piôrè ène câille, lo tomps vè s'rèkiairi d'was ånze (h)oûres do métîn, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes sus lo sâ et lo tomps vè d'nové s'rèkiairi dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo vånr'di qwète do mwès d'mai :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè (h)eût' et lè jonâye, i f'rè dêh-nieuf.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè des luhesses, i f'rè do s'lo d'was ånze (h)oûres do métîn, i n'y èrè des luhesses dons l'èprès-midi et lo tomps s'rè kiair dons lè neûtèye et lo vont soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq sus lo sâ, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è cînquånte d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et dons lè neûtèye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo sèm'di cînq do mwès d'mai :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co (h)eût' et lè jonâye, i f'rè vèn't-dous'.

Dons lè mètinâye, i f'rè do s'lo, i n'y èrè dis luhesses d'was ånze (h)oûres do métîn et i f'rè d'nové do s'lo sus lo sâ et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do mètîn, è quînze kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte-cînq d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et dons lè neûtèye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo démwånche hhés do mwès d'mai :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè ånze et lè jonâye, i f'rè vèn't-trâhh.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo lîndi sept do mwès d'mai :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co ånze et lè jonâye, i f'rè co vèn't-trâhh.

Dons lè jonâye, i f'rè tohos do s'lo et lo vont soff'rè è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ, è dêhh kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo mêdi, lo premèy do mwès d'mai :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè qwète et lè jonêye, i f'rè trâze.

Das lè jonêye, y èrè des èclaircies et lo taps s'rè tyai lo paneuyt et lo vat soff'rè è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo mètyeurdi dous' do mwès d'mai :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trôch et lè jonêye, i f'rè sâze.

Das lè jonêye, y èrè des èclaircies et lo vat soff'rè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è cinq kilomètes è l'(h)oûre dès yonze (h)oûres do mètin et è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo jûdi trôch do mwès d'mai :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè sept et lè jonêye, i f'rè dèyj-(h)euyt'.

Das lo mètin, y èrè tot-piein d'nouèyges et lo taps vè s'rètyairi dès yonze (h)oûres do mètin et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi et è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo venr'di qwète do mwès d'mai :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè (h)euyt' et lè jonêye, i f'rè vingt.

Das lo mètin, i f'rè do s'lo, y èrè des èclaircies das l'èprès-midi et lo taps s'rè tyai lo paneuyt et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante d'vas yonze (h)oûres do mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre èvo ca des côps d'vat è quarante d'vas cinq (h)oûres do sô, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è dèych kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è vingt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo sèm'di cinq do mwès d'mai :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè dèych et lè jonêye, i f'rè vingt-dous'.

Das lè jonêye, i f'rè do s'lo et lo vat soff'rè è quinze kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante d'vas yonze (h)oûres do mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è vingt kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo dimanche chèys do mwès d'mai :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè dôze et lè jonêye, i f'rè vingt-qwète.

Das lè jonêye, i f'rè co do s'lo et lo vat soff'rè è quinze kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas onze (h)oûres do mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è cinq kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è dèych kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo lundi sept do mwès d'mai :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca dôze et lè jonêye, i f'rè ca vingt-qwète.

Das lè jonêye, y èrè tojos do s'lo et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre et et èpras, è dèych kilomètes è l'(h)oûre.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'môrdè, le premî don mois d'mai :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè quate et la journaye, i f'rè douze.

Das la journaye, i n'y arè dès aries et l'taps s'rè clay par noyt et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'mikerdè daws don mois d'mai :

Tempèratûres : par noyt, ça s'rè in p'tét daws et la journaye, i f'rè seize.

Das la matinaye, i f'rè don soleil, i n'y arè dès aries d'ri onze (h)eûres don matin et i n'y arè tout-plé d'nuages par noyt et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à quinze kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à dix kilomètes è l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'jieudè trois don mois d'mai :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè six et la journaye, i f'rè dix-sept.

Das la matinaye, i n'y arè tout-plé d'nuages, le taps vâ s'èclaircir das l'après-maydè et l'taps s'rè clay par noyt et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à dix kilomètes à l'(h)eûre et après, à cinq kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'venr'dè quate don mois d'mai :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè co six et la journaye, i f'rè vingt.

Das la journaye, i f'rè don soleil et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à vingt kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'sam'dè cinq don mois d'mai :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè neuf et la journaye, i f'rè vingt-quate.

Das la journaye, i f'rè don soleil et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la journaye, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à quinze kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'dieumache six don mois d'mai :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè douze et la journaye, i f'rè vingt-six.

Das la journaye, i f'rè co don soleil et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matinaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à quinze kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'lundè sept don mois d'mai :

Tempèratûres : par noyt, i f'rè onze et la journaye, i f'rè co vingt-six.

Das la journaye, i f'rè toujoûs don soleil et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomèts à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à moins d'cinq kilomètes è l'(h)eûre et après, à dix kilomètes à l'(h)eûre.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo mâdi, lo premîn don mwès d'mây :

Tempèratûres : per nut, i f'rè qwète et lè jonâye, i f'rè trôze.

Dans lè jonâye, i n'y èrè des èkiairèyes et lo temps s'rè kiair per nut et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr.

 

Po lo mèkeurdi dous' don mwès d'mây :

Tempèratûres : per nut, cè s'rè în piot înk et lè jonâye, i f'rè dihh-sept.

Dans lè jonâye, i n'y èrè des èkiairèyes et i n'y èrè tot-piein d'nuêges per nut et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo jeudi treûhh don mwès d'mây :

Tempèratûres : per nut, i f'rè cînq et lè jonâye, i f'rè co dihh-sept.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, lo temps vâ s'rèkiairi dans l'èprès-non.ne et lo temps s'rè kiair per nut et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye et è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne.

 

Po lo venr'di qwète don mwès d'mây :

Tempèratûres : per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè vîngt-et-înk.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dos onze (h)oûres don mètîn et è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo sèm'di cînq don mwès d'mây :

Tempèratûres : per nut, i f'rè dihh et lè jonâye, i f'rè vîngt-qwète.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo dieumanche hhihh don mwès d'mây :

Tempèratûres : per nut, i f'rè onze et lè jonâye, i f'rè vîngt-cînq.

Dans lè jonâye, i f'rè co don s'lo et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr.

 

Po lo lundi sept don mwès d'mây :

Tempèratûres : per nut, i f'rè trôze et lè jonâye, i f'rè co vîngt-cînq.

Dans lè jonâye, i f'rè tojos don s'lo et lo venht hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è dihh kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo môdyi, lo premèy do moûs d'mai :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè trôhh et lè jonâye, è f'rè dôze.

Dos lè mètinâye, el y èrè trop-bé dès n'wâyes, el y èrè quèyques rohhies dos lè mèy-jo et lo tops vè s'rètyaihhi lo sô et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi dous' do moûs d'mai :

Tempèratûres : dos lè nêyt, ça s'rè în p'tit în et lè jonâye, è f'rè quînze.

Dos lè mètinâye, el y èrè trop-bé dès n'wâyes, lo tops vè s'rètyaihhi d'vos onze (h)oûres do mètîn et el y èrè quèyques rohhies dos lè mèy-jo et co èprès sô et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo jîdi trôhh do moûs d'mai :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè hhoys et lè jonâye, è f'rè qwètôhhe.

Dos lè mètinâye, è pieûrè în peû, el y èrè trop-bé dès n'wâyes d'vos onze (h)oûres do mètîn, lo tops vè s'rètyaihhi dos lè mèy-jo, el y èrè d'novèy trop-bé dès n'wâyes lo sô et lo tops vè d'novèy s'rètyaihhi dos lè nêyt et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo vôr'di qwète do moûs d'mai :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè co hhoys et lè jonâye, è f'rè dèyh-(h)euyt'.

Dos lè jonâye, el y èrè dès lihesses et lo tops s'rè tyaihh dos lè nêyt et lo vot soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do sô, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è quînze kilomètes è l'(h)oûre lo sô et dos lè nêyt, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante.

 

Po lo sèm'di cînq do moûs d'mai :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè sept et lè jonâye, è f'rè vîngt-et-în.

Dos lè mètinâye, è f'rè do s'lo, el y èrè dès lihesses d'vos onze (h)oûres do mètîn et è f'rè d'novèy do s'lo lo sô et lo vot soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)oûres do mètîn et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo dîmonche hhoys do moûs d'mai :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè (h)euyt' et lè jonâye, è f'rè vîngt-dous'.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre èn'dos onze (h)oûres do mètîn et dos lè nêyt, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo lîndi sept do moûs d'mai :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè sept et lè jonâye, è f'rè co vîngt-dous'.

Dos lè jonâye, è f'rè tocoûs do s'lo et lo vot soff'rè co è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.