Rånrupt / Ranrupt (67 - Sôles / Saales) :

 

 

 

Pou lo lîndi (h)eût' do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè nieuf et lè jonâye, i f'rè vingt'.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè dis luhesses et èn'das ånze (h)oûres, i f'rè do s'lo et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye.

 

Pou lo mwâdi nieuf do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co nieuf et lè jonâye, i f'rè vèn't-et-înk.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre sus lo sâ et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

Pou lo mècredi dêhh do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè tohos nieuf et lè jonâye, i f'rè vèn't-dous'.

Dons lè jonâye, i f'rè tohos do s'lo et lo vont soff'rè co è cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè jonâye et dons lè neûtèye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et éprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo jeûdi ånze do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè dêhh et lè jonâye, i f'rè vèn't-et-înk.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè brâmånt dis n'wâyes et lo tomps vè s'rèkiairi èn'das ånze (h)oûres do métîn et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et dons lè neûtèye, è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis côps d'vont è quarånte et éprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo vånr'di dôze do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè trôze et lè jonâye, i f'rè vèn't-trâhh.

Dons lè mètinâye, i n'y èrè dis luhesses et i f'rè do s'lo èn'das ånze (h)oûres do métîn et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et co éprès et dons lè neûtèye, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et éprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo sèm'di trôze do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè co trôze et lè jonâye, i f'rè vèn't-qwète.

Dons lè jonâye, i f'rè co do s'lo et lo vont soff'rè è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè métinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons l'èprès-midi.

 

Pou lo démwånche qwètôhhe do mwès d'octôbre :

Tåmpèratûres : dons lè neûtèye, i f'rè ånze et lè jonâye, i f'rè vèn't-trâhh.

Dons lè jonâye, i f'rè tohos do s'lo et lo vont soff'rè co è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dons lè métinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was ånze (h)oûres do métîn et co éprès, è mwåns d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'was (h)eût' (h)oûres do sâ et è dêhh kilomètes è l'(h)oûre dons lè neûtèye.

 

 

 

 

Sachon / Saxon-Sion (54 - Vès'lîje / Vézelise) :

 

 

 

Po lo lundi (h)ieuyt' do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè vingt'.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies et i f'rè do s'lo dès yonze (h)oûres do mètin et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, è cinq kilomètes è l'(h)oûre et èpras, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mêdi niûf do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè vingt-et-yun'.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo et lo vat soff'rè ca è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre das lè jonêye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è cinq kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo mètyeurdi dèych do mwès d'octôbre :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè tojos (h)ieuyt' et lè jonêye, i f'rè vingt-dous'.

Das lè jonêye, i f'rè tojos do s'lo et lo paneuyt, y èrè des èclaircies et èpras, i pûrè in pô et lo vat soff'rè ca è cinq kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre dès yonze (h)oûres do mètin et ca èpras et è quinze kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo jûdi yonze do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trâze et lè jonêye, i f'rè ca vingt-dous'.

Das lo mètin, i pûrè in pô, lo taps vè s'rètyairi das l'èprès-midi, i f'rè do s'lo d'vas cinq (h)oûres do sô, y èrè des èclaircies d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, y èrè quèques calendes et èpras, lo taps vè s'rètyairi et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre das lo mètin, è vingt kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è dèych kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo venr'di dôze do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè quinze et lè jonêye, i f'rè vingt-qwète.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies et i f'rè do s'lo dès yonze (h)oûres do mètin et lo vat soff'rè è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre d'vas yonze (h)oûres do mètin, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq kilomètes è l'(h)oûre, è vingt kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et lo paneuyt, et ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante et èpras, tojos è vingt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo sèm'di trâze do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè ca quinze et lè jonêye, i f'rè ca vingt-qwète.

Das lè jonêye, i f'rè ca do s'lo et lo vat soff'rè è dèych kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonêye, è cinq kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas (h)ieuyt' (h)oûres do sô et è vingt kilomètes è l'(h)oûre lo paneuyt.

 

Po lo dimanche qwètôje do mwès d'octôbe :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè trâze et lè jonêye, i f'rè vingt-trôch.

Das lo mètin, y èrè des èclaircies et i f'rè do s'lo das l'èprès-midi et lo vat soff'rè ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cinq das lo mètin, è quinze kilomètes è l'(h)oûre das l'èprès-midi, è dèych kilomètes è l'(h)oûre d'vas cinq (h)oûres do sô et è vingt kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante lo paneuyt.

 

 

 

 

Dombrès / Dombras (55 - Nord de Verdun) :

 

 

 

Pou l'lundè (h)uit' don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè six et la journaye, i fârè dix-neuf.

Das la journaye, i fârè don soleil et l'vat choffèl'rè à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin et à moins d'cinq kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè.

 

Pou l'môrdè neuf don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè cinq et la journaye, i fârè vingt-trois.

Das la matènaye, i n'y arè dès moûyes de brouillârd et i fârè don soleil das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à cinq kilomètes à l'(h)eûre das la journaye et à dix kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'mikerdè dix don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè sept et la journaye, i fârè co vingt-trois.

Das la journaye, i fârè co don soleil et par noyt, i n'y arè dès aries et après, i pieurè ène miette et l'vat choffèl'rè co à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à cinq kilomètes à l'(h)eûre et après, à dix kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'jieudè onze don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè douze et la journaye, i fârè toujoûs vingt-trois.

Das la matènaye, i pieurè co ène miette, le taps vâ s'èclaircir d'vês onze (h)eûres don matin, i fârè don soleil das l'après-maydè, i n'y arè dès aries d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, i n'y arè quiques horlayes et après, i n'y arè d'la brume et l'vat choffèl'rè co à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à vingt kilomètes à l'(h)eûre das l'après-maydè, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et par noyt, à quinze kilomètes à l'(h)eûre et après, à cinq kilomètes à l'(h)eûre.

 

Pou l'venr'dè douze don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè treize et la journaye, i fârè vingt-cinq.

Das la matènaye, l'taps vâ s'èclaircir et i fârè don soleil das l'après-maydè et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin et co après, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et à cinq kilomètes à l'(h)eûre par noyt.

 

Pou l'sam'dè treize don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè douze et la journaye, i fârè vingt-sept.

Das la journaye, i fârè co don soleil et l'vat choffèl'rè à dix kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à vingt kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês cinq (h)eûres don soir et à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir.

 

Pou l'dieumache quatorze don mois d'octôbe :

Tempèratûres : par noyt, i fârè onze et la journaye, i fârè vingt-six.

Das la journaye, i n'y arè dès aries et l'vat choffèl'rè à quinze kilomètes à l'(h)eûre das la matènaye, à vingt-cinq kilomètes à l'(h)eûre avo dès cawps d'vat à quarante-cinq kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don matin, à dix kilomètes à l'(h)eûre d'vês onze (h)eûres don soir, à quinze kilomètes à l'(h)eûre d'vês (h)uit' (h)eûres don soir et par noyt, à dix kilomètes à l'(h)eûre et après, à vingt kilomètes à l'(h)eûre.

 

 

 

 

Saunîn / Saulny (57 - Weppy / Woippy) :

 

 

 

Po lo lundi (h)ut' don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè (h)ut' et lè jonâye, i f'rè vîngt-dous'.

Dans lè jonâye, i f'rè don s'lo et lo vent hhoffèyerè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye et è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mârdi nieuf don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè sept et lè jonâye, i f'rè vîngt-treûhh.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des moncés d'brôillârd et i f'rè don s'lo dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè enco è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo mèkeurdi dihh don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè nieuf et lè jonâye, i f'rè enco vîngt-treûhh.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo et i n'y èrè dès èkiairèyes per nut et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et à cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo jeudi onze don mwès d'oct$obe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè dihh et lè jonâye, i f'rè vîngt-dous'.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè tot-piein d'nuêges, i pieurè în poû d'vos onze (h)oûres don mètîn, lo temps vâ s'rèkiairi dans l'èprès-non.ne, i f'rè don s'lo d'vos cînq (h)oûres don seûr, i n'y èrè dès èkiairèyes d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, i n'y èrè quèques holâyes et èprès, lo temps vâ s'rèkiairi et lo vent hhoffèyerè enco è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è vîngt kilomètes è l'(h)oûre dans l'èprès-non.ne, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è quînze kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo venr'di dôze don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè dôze et lè jonâye, i f'rè vîngt-cînq.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des èkiairèyes et i f'rè don s'lo dos onze (h)oûres don mètîn et lo vent hhoffèyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et è cînq kilomètes è l'(h)oûre per nut.

 

Po lo sèm'di trôze don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè onze et lè jonâye, i f'rè vîngt-hhihh.

Dans lè jonâye, i f'rè enco don s'lo et lo vent hhoffèyerè enco è cînq kilomètes è l'(h)oûre dans lè mètinâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres don mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è quînze kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è dihh kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo dieumanche qwètoûhhe don mwès d'octôbe :

Tempèratûres : per nut, i f'rè enco onze et lè jonâye, i f'rè vîngt-cînq.

Dans lè mètinâye, i n'y èrè des èkiairèyes et i f'rè don s'lo dans l'èprès-non.ne et lo vent hhoffèyerè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dans lè jonâye, è dihh kilomètes è l'(h)oûre d'vos cînq (h)oûres don seûr, è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)ut' (h)oûres don seûr et per nut, è cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è quînze kilomètes è l'(h)oûre.

 

 

 

 

Girômwè / Gérardmer (88 - Hauts / Hautes-Vosges) :

 

 

 

Po lo lîndi (h)euyt' do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè (h)euyt' et lè jonâye, è f'rè dèyh-nîf.

Dos lè mètinâye, lo tops vè s'rètyaihhi et è f'rè do s'lo èn'dos onze (h)oûres do mètîn et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo môdyi nîf do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè sept et lè jonâye, è f'rè vîngt'.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo mikerdi dèyhh do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè (h)euyt' et lè jonâye, è f'rè co vîngt'.

Dos lè jonâye, è f'rè tocoûs do s'lo et el y èrè dès lihesses dos lè nêyt et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô.

 

Po lo jîdi onze do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè nîf et lè jonâye, è f'rè dèyh-nîf.

Dos lè mètinâye, è pieûrè în peû et lo tops vè s'rètyaihhi dos lè mèy-jo et lo vot soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô, è quînze kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, et co è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dès keûps d'vot è quarante-cînq et èprès, è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo vôr'di dôze do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè onze et lè jonâye, è f'rè vîngt-dous'.

Dos lè mètinâye, el y èrè dès lihesses et è f'rè do s'lo èn'dos onze (h)oûres do mètîn et lo vot soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn et è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre lo sô.

 

Po lo sèm'di trôze do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè dèyhh et lè jonâye, è f'rè vîngt-trôhh.

Dos lè jonâye, è f'rè co do s'lo et lo vot soff'rè co è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè jonâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre dos lè nêyt.

 

Po lo dîmonche qwètôhhe do moûs d'octôbe :

Tempèratûres : dos lè nêyt, è f'rè nîf et lè jonâye, è f'rè vîngt-dous'.

Dos lè jonâye, è f'rè tocoûs do s'lo et lo vot soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mètinâye, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos onze (h)oûres do mètîn, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre dos lè mèy-jo, è cînq kilomètes è l'(h)oûre d'vos (h)euyt' (h)oûres do sô et dos lè nêyt, è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre et èprès, è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre.